دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 23، دی 1401، صفحه 1-250