سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22034/popsci.2022.336281.1182

چکیده

پژوهش حاضر باهدف سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر (ازنظر مالی) با استفاده از آینده‌پژوهی انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو است که در هشت گام طراحی و پیاده شده است. روش گردآوری داده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبه، پنل خبرگی و پیمایش دلفی است. 20 نفر از خبرگان دارای دانش تخصصی و یا تجربه عملی به‌عنوان اعضای گروه مشارکت‌کننده در پژوهش به‌صورت گلوله‌برفی انتخاب شدند. همچنین، از نرم‌افزارهای میک‌مک و سناریو ویزارد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های این پژوهش در دو بخش ارائه‌شده است. بخش اول شامل شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های کلیدی، پیش‌ران‌ها و عدم قطعیت‌های مرتبط است. چهار پیشران ایجاد انگیزه به دانش‌آموزان از سوی معلمان و مدیران، وجود مشاوران متخصص در مدارس مناطق محروم، بهبود زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم و پیگیری پیشرفت تحصیلی از سوی معلمان و مدیران، در این بخش تعیین‌شده و روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه‌ها تحلیل‌شده است. بخش دوم به شناسایی و توصیف سناریوهای محتمل و سازگار بر اساس پیشران‌ها و عدم قطعیت‌های ذی‌ربط، پرداخته است؛ بنابراین با بهبود انگیزه در دانش‌آموزان فقیر، اثربخشی مناسب مشاوران تحصیلی در مدارس، توسعه زیرساخت‌های مدارس در مناطق محروم و همچنین پیگیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان توسط معلمان، می‌توان انتظار پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر را داشت.

کلیدواژه‌ها