موزه کودکان، تاریخچه، اهمیت و ضرورت

نویسنده

عضو هیات علمی موزه علوم و فناوری

10.22034/popsci.2022.350119.1219

چکیده

موزه کودکان، تاریخچه، اهمیت و ضرورت

چکیده:
تغییر و تحولات سَدِه نوزده و بیستم میلادی باعث توجه به کودکان و اهتمام به آموزش و تربیت آنها شد. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه، اهمیت و کارکرد موزه کودکان در تعلیم و تربیت کودکان با روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد و مدارک انجام شده است و سعی در باز خوانی و تبیین موزه کودک به عنوان مراکز یادگیری اکتشافی و متفاوت از سایر مراکز کودک دارد در جهت رسیدن به این مهم با مرور بر تاریخچه تاسیس موزه کودکان اهمیت، ضرورت، تفاوت و جایگاه آنها را در سیستم آموزش اوان کودکی مرور کرده و به بازی به عنوان نقطه تفاوت و منحصر بفرد موزه کودکان با سایر مراکز مربوط به کودکان به طور ویژه پرداخته می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که موزه های کودکان باتوجه به قرار گرفتن مبنای فعالیت ها درآنها براساس فراهم کردن شرایط برای یادگیری مبتنی بر اکتشاف، تعامل و بازی با سایر مراکز مربوط به کودک تفاوت دارند و جایگاه ویژه ای در برنامه درسی غیر رسمی دوران اوان کودکی دارند نهایتاً با توجه به یافته های پژوهش توصیه های در جهت گسترش این گونه مراکز در کشور ما شده است.
واژگان کلیدی: موزه کودکان، اوان کودکی، یادگیری، بازی

کلیدواژه‌ها