بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم است.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی و علی و معلولی و از نظر با هدف با روش کاربردی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش اعضاء کتابخانه‌های عمومی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهر بم است که طبق آمار به‌دست آمده از اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان 3631 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 180 نفر با روش‌نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای است که شامل شاخص‌های توسعه فرهنگی با 38 سؤال است. ضریب آلفای کرونباخ برای اعتبار پرسش نامه‌ شاخص های فرهنگی، 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار آماری SPSS 23 استفاده گردید و از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.
نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به سطح معنی‌داری محاسبه‌شده (حداقل05/0 = p) مشخص‌گردیده است که تفاوت معنی‌دار میان گویه‌های آموزش فرهنگی و هنری، هویت فرهنگی، تعمیم فرهنگ کتابخوانی ‌و افزایش سرانه مطالعه و مبادلات فرهنگی نسبت به میانگین، نشان‌دهنده تاثیر مثبت کتابخانه‌های عمومی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری بم در شاخص‌های توسعه فرهنگی است. با توجه به مقادیر بدست آمده، شرکت‌کنندگان در پژوهش، تاثیر کتابخانه‌های عمومی را در تعمیم فرهنگ کتاب‌خوانی کم می-دانند. بنابراین ضرورت مطالعه بیشتر و توجه کارشناسان و برنامه‌ریزان برای اتخاذ تصمیمات بهتر در نهاد احساس شده است. همچنین مقادیر میانگین مربوط به گویه‌های هویت فرهنگی نشان‌دهنده این بود که شرکت‌کنندگان ، تاثیر کتابخانه‌های عمومی را در تقویت هویت فرهنگی نسبت به سایر گویه‌ها بیشتر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ز. ( 1386). نقش کتابخانه­ها در گسترش فرهنگ مطالعه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا.
اسماعیلی، ر. (1381). شهرداری، ‌مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی، مشاور پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان رفاهی- تفریحی شهرداری اصفهان.
برادران­، م. (1377). بررسی اهداف مطرح شده در برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران . تهران: سروش آدینه.
داودیان، ف. (1376). مقایسه میزان رضایت­مندی استفاده­کنندگان از کتابخانه­های عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه­های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
درم­نثاری، م. (1388). نقش کتابخانه­ها در اعتلای فرهنگی. تهران، انتشارات قطره.
ریاحی، م. (1374). تأثیر کیفیت وکارایی کتابخانه‌های عمومی بر توسعه فرهنگی. دانشگاه انقلاب، 97-122.
صافی، قاسم. (1379). تأثیر کتابخانه­های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 34: 5-14.
علی­زاده رشت آبادی، ح. (1386). نقش کتابخانه­ها در توسعه فرهنگی. پایان­نامه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﺪارﯼ و اﻃﻼع­رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ تهران.
مکتبی­فرد، ر. (1385). نقش کتابخانه­های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی ایران، فصلنامه کتاب،  17(2) : 269-290
نوکاریزی، محسن و نارمنجی، مهدی (1393). بررسی جایگاه کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد سال 4،(2) : 233-248.
Aabø, S. (2011). The value of public libraries: a socio-economic analysis. In Belotti, M. (Ed.). Verso un'economia della biblioteca: Finanziamenti, programmazione e valorizzazione in tempo di crisi, Editrice Bibliografica, Milano, pp. 169-176.
American Library Association. (2021). Public libraries provide valuable meeting spaces. http://www.ala.org/tools/research/librariesmatter/public-libraries-provide-valuable-meeting-spaces (Accessed May 25, 2021). Document ID: dff4410a-cb3c-c0e4-91e4-0c60a920abef.
Anaemena, E. I. (2002). Computer electronic: A pre-requisite for computer technology literacy, (CTL) for Nigeria. Journal of Research in Science and Technology Education 3(1): 157–160.
Ani, O. E. (2010). The role of information literacy in cultural and tourism development in Nigeria in the information age. Library and Information Practitioner 3(1): 110–120
Badawi, G. A. (2007). Utilization of public libraries by women in Nigeria: ten years review 1994–2004. Nigerbiblios: 18(1/2): 101–115.
Bennett, A. etal (2010). Popular music and cultural memory: Localised popular music histories and their significance for national music industries [2010 - 2012].  http://purl.org/au-research/grants/arc/DP1092910
Bown, L. (2007). Literacy for Life, EFA Global Monitoring Report 2006, UNESCO GMR Team, Nicholas Burnett, et al. UNESCO Publishing, Paris (2005)(p. 448) ISBN: 92-3-104008.| Education for All, Literacy for Life, Summary. UNESCO Publishing, Paris (2005)(p. 37) no ISBN.
Dybkjaer, L. (1997). Libraries and information for human development. IFLA Journal 23(5/6): 243–347.
Ignatow, Gabriel, et al (2012). Public Libraries and Democratization in Three Developing Countries: Exploring the Role of Social Capital. Libri 62 (1): 67–80.
Iwhwhu, E. B. (2006). Information repackaging and library services: A challenge to information professionals in Nigeria. Library Philosophy and Practice, 1–3.
Lal, Jawahar. (2018). The Role of Public Libraries in Socio-Cultural Development in Rural Areas in India. Library Progress (International).38 (2).
Leckie, Gloria J., and Jeffrey Hopkins. (2002). The Public Place of Central Libraries: Findings from Toronto and Vancouver. The Library Quarterly: Information, Community, Policy 72( 3): pp. 326–372. JSTOR, www.jstor.org/stable/40039762. Accessed 25 May 2021.
Martínez, Rosa Togores (2014). The value of public libraries in society: Barcelona Province Municipal Libraries Network (MLN) experience.
McMenemy, David. (2009). The Public Library. London: Facet.
Noh, Y. (2019). A Study on the Library’s Cultural Value Based on the Perceptions of Users and Librarians in Korea. Libri: International Journal of Libraries & Information Services 69(4): 275–302. https://doi-org.ezp.semantak.com/10.1515/libri-2018-0016
Okorie, A. M., & Ekere, J. N. (2008, December). Information and communication technology tools for promoting indigenous knowledge: Libraries’ roles amplified. Journal of Information Resource Management, 1(2), 97–107
Oliphant, Tami. (2014). I’m a Library Hugger! Public Libraries as Valued Community Assets. Public Library Quarterly 33 (4): 348–61.
Prieto Gutiérrez, J. J., & Segado Boj, F. (2016). The role of libraries in cultural centres Abroad: an insight. New Library World, 117(7/8), 475-484.
Scottish Library and Information Council. )2015(. Ambition and Opportunity: A Strategy for Public Libraries in Scotland 2015–2020. https://scottishlibraries.org/media/1133/ambition-opportunity-scotlands-national -public-library-strategy.pdf
Summers, S., & Buchanan, S. (2018). Public libraries as cultural hubs in disadvantaged communities: Developing and fostering cultural competencies and connections. The library quarterly, 88(3), 286-302.
Susen, Simon (2016). Scattered Remarks on the Concept of Engagement: A Socio-Philosophical Approach.  Philosophy and Society, 27 (2): 459–63
Ugwoke, B. U. and Omekwu, I. (2014). Public libraries and Nigerian cultural development. International Journal of Information Management 34(1). doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2013.08.009