بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/popsci.2023.378254.1245

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم است.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی و علی و معلولی و از نظر با هدف با روش کاربردی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش اعضاء کتابخانه‌های عمومی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهر بم است که طبق آمار به‌دست آمده از اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان 3631 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 180 نفر با روش‌نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای است که شامل شاخص‌های توسعه فرهنگی با 38 سؤال است. ضریب آلفای کرونباخ برای اعتبار پرسش نامه‌ شاخص های فرهنگی، 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار آماری SPSS 23 استفاده گردید و از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.
نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به سطح معنی‌داری محاسبه‌شده (حداقل05/0 = p) مشخص‌گردیده است که تفاوت معنی‌دار میان گویه‌های آموزش فرهنگی و هنری، هویت فرهنگی، تعمیم فرهنگ کتابخوانی ‌و افزایش سرانه مطالعه و مبادلات فرهنگی نسبت به میانگین، نشان‌دهنده تاثیر مثبت کتابخانه‌های عمومی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری بم در شاخص‌های توسعه فرهنگی است. با توجه به مقادیر بدست آمده، شرکت‌کنندگان در پژوهش، تاثیر کتابخانه‌های عمومی را در تعمیم فرهنگ کتاب‌خوانی کم می-دانند. بنابراین ضرورت مطالعه بیشتر و توجه کارشناسان و برنامه‌ریزان برای اتخاذ تصمیمات بهتر در نهاد احساس شده است. همچنین مقادیر میانگین مربوط به گویه‌های هویت فرهنگی نشان‌دهنده این بود که شرکت‌کنندگان ، تاثیر کتابخانه‌های عمومی را در تقویت هویت فرهنگی نسبت به سایر گویه‌ها بیشتر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها