درباره نشریه

 انجمن ترویج علم ایران با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور ترویج علم و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، دوفصلنامه علمی «ترویج علم» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی منتشر می‌کند.

اولین شماره نشریه در سال 1390 منتشر شده است.

 

این فصلنامه طبق مجوز شماره  72993/11/3/89 مورخ89/10/19 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی - ترویجی می‌باشد.

این فصلنامه براساس نامه شماره 32980/92 مورخ 92/11/23  از هیئت نظارت بر مطبوعات کشور مجوز دریافت کرده است.

 

 

هزینه انتشار

هزینه ارزیابی، انتشار و نیز استفاده از مقالات در این نشریه رایگان است.