روش تحلیل روایت یا روایت پژوهی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی - علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف: ارائه و توضیح روش تحلیل روایت: مهم ترین(تعاریف، کاربردها، اهداف، نقات قوت و ضعف، ویژگی ها، روش فرآیند، روایی و پایایی)
روش گردآوری: مرور و مطالعه اسناد و منابع اطلاعاتی از کتاب و مقالات فارسی و انگلیسی
یافته ها: روایت گویی فعالیت بسیار مهم است، زیرا روایت ها به افراد کمک می کند تا تجربیاتشان به صحنه هایی معنادار از یک داستان تبدیل شوند. این امر مستلزم استفاده از روش های استدلال فرهنگی و ارائه محتوا است.روایت یک طرح اساسی برای پیوند دادن رویدادهای انسانی است که ترکیبی قابل درک را ایجاد می کند. روایت پژوهی از دو منظر طرح پژوهش و خروجی یک پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. طرح تحقیق برای گردآوری و تحلیل روایت افراد از تجربیاتشان در طول زندگی استفاده شده است و خروجی تحقیق به بیان تحقیق پژوهشی اشاره دارد که به صورت داستانی به مخاطب ارائه می شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قوم نگاری با پژوهش روایی این است که هدف مردم‌نگاری بررسی و درک فرهنگ و معنای آن بر اساس مشارکت‌کنندگان مختلف (رفتار، ارزش، طرز تفکر و...) است. در حالی که در تحقیق روایی، هدف آن شناخت تجربیات فردی و معنای آنهاست. داده‌های روایی مانند انواع مختلف داستان‌ها به روش‌های مختلفی از جمله مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، زمینه‌های کامپیوتری، مکالمات نوشتاری، روش‌های قوم‌نگاری، و زمینه‌های کاربردی مانند درمان جمع‌آوری می‌شوند.
مطالعات روایت زندگی راهی قانع‌کننده برای آزمایش فرضیه‌ها ارائه می‌کند، زیرا آنها پویایی‌های روان‌شناختی غنی در زندگی انسان را نشان می‌دهند.
نتیجه‌گیری: تحلیل روایی به‌عنوان یک روش کیفی برای پیشبرد تحقیقات اجتماعی، به‌طور فزاینده‌ای مورد استفاده محققان علوم اجتماعی و سایر حوزه‌ها قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


آسابرگر، آرتو (1380). روایت در فرهنگ عامه رسانه و زندگی روزمره، ترجمه محمدرضا لیراوی. تهران: نشر سروش، چاپ اول.
ایگلتون، تری (۱۳۸۰). نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز، چاپ یازدهم.
ترکان، علیرضا (1394). روش‌شناسی تحلیل روایت درآمدی بر نوعی روش تحقیق کیفی. اصفهان: نشر آسمان نگار، چاپ اول.
تودوروف، ﺗﺰوﺗﺎن (۱۳۷۷). دو اصل روایت، ترجمه امید نیک فرجام. تهران: نشر بنیاد فارابی، چاپ اول.
طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین (1398). درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی. سیاست‌نامه علم و فناوری. شمارە2، 67-95.
عباسی، علی و حجازی، نصرت (1390). رساله‌ای در باب گونه شناسی روایت نقطه دید، نظریه و تحلیل. تهران: نشر علمی و فرهنگی، چاپ اول.
غلام پور، میثم و آیتی، محسن (1399). عوامل مؤثر بر تکوین هویت حرفه‌ای معلم: روایت‌پژوهی رویدادهای زندگی یک معلم. علوم تربیتی. شماره2،1-22.
والاس، مارتین ‌(۱۳۸۲). نظریه‌های روایت، ترجمه محمد شهبا. تهران: نشر کتاب هرمس، چاپ ششم.
هارلند، ریچارد (۱۳۸۲). درآمدی تاریخی بر نظریه‌های ادبی، ترجمه علی معصومی. تهران: نشر چشمه، چاپ اول.
Berger, A. (1997). Narratives in popular culture, media, and everyday life. New York: Sage Publications Inc, First Edition.
Clandinin, D. J. (2013). Engaging in narrative inquiry, New York: Routledge, First Edition.
Carless, D. & Douglas, K. (2017). Narrative research. The Journal of Positive Psychology.12(3), 307-308.
Clandinin, D. J. & Murphy, M. S. & Huber, J., & Orr, A. M. (2009). Negotiating narrative inquiries: Living in a tension-filled midst. The journal of educational .103(2), 81-90.
Clandinin, J, D. & Connelly, F, M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, First Edition.
Chi, M. T. (1997). Quantifying qualitative analyses of verbal data: A practical guide. The journal of the learning sciences, 6(3), 271-315.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational researcher. 19(5), 2-14. 
Campbell, D. T., & Cook, T. D. (1979). Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings. Chicago: publisher Houghton Mifflin, First Edition.
Frank, A. W. (1995). The wounded storyteller: Body illness and ethics, chicago: University of Chicago Press, Second Edition.
Heidari, F. & Amiri, A. & Amiri, Z. (2016). The effect of person-centered narrative therapy on happiness and death anxiety of elderly people. Asian Social Science. 12(10),117-126.
Hyden, M. (1994). Woman battering as a marital act: Interviewing and analysis in context,  New York: Sage Publications Inc, First Edition.
Hammer, D. & Berland, L. K. (2014). Confusing claims for data: A critique of common practices for presenting qualitative research on learning. Journal of the Learning Sciences.23(1), 37-46.
Kim, S. K. & Park, M. (2017). Effectiveness of person-centered care on people with dementia: a systematic review and meta-analysis. Clinical interventions in aging.12, 381–397.
Lieblich, A. & Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading analysis and interpretation, New York: Sage Publications Inc, First Edition.
McAdams, D. P. & McLean, K. C. (2013). Narrative identity. Current directions in psychological science. 22(3), 233-238.
Moen, T. (2006). Reflections on the narrative research approach. International Journal of Qualitative Methods. 5(4), 56-69.                                                             
McAdams, D. P. (1993). The stories we live by: Personal myths and themaking of the self. New York: Morrow, First Edition.
McAdams, D. P. (2012). Exploring psychological themes through life narrative accounts. London: Sage, First Edition.
McAdams, D. P. & Logan, R. L. (2006). Creative work, love, and the dialectic in selected life stories of academics: Creating self in narrative. Washington, American Psychological Association Press, First Edition.
Nash, C. (1994). Narrative in Culture: The Uses of Storytelling in Sciences Philosophy and Literature, London and New York: Routlege, First Edition.
Ntinda, K. (2019). Narrative research. Handbook of Research Methods in Health Social Sciences, New York: Springer Singapore, First Edition.
Ollerenshaw, J. A. & Creswell, J. W. (2002). Narrative research: A comparison of two restorying data analysis approaches. Qualitative inquiry. 8(3), 329-347.
Potts, L. J. (1968). Aristotle on the Art of Fiction: An English Translation of Aristotle's Poetics, London: Cambridge University Press, First Edition.
Plummer, k. (1995). Telling Sexual Stories. Power, Change and Social Worlds, London: Routledge. First Edition.
Polkinghorne, D. E. (1988). Narrative knowing and the human sciences, New York: University of New York Pres, First Edition.
Pennebaker, J. W. & Stone, L. D. (2003). Words of wisdom: language use over the life span. Journal of personality and social psychology. 85(2), 291-301.
Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. New York: Sage Publications Inc, First Edition.
Reichenbach, H. (1938). Experience and prediction. Chicago: University of Chicago Press, First Edition.
Richardson, L. (1990). Narrative and sociology. Journal of contemporary ethnography. 19(1), 116-135.
Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. New York: Sage Publications Inc, First Edition.
Syed, M. (2015). Theoretical and methodological contributions of narrative psychology to ethnic identity research, Washington: American Psychological Association, First Edition.
Syed, M., & Nelson, S. C. (2015). Guidelines for establishing reliability when coding narrative data. Emerging Adulthood. 3(6), 375-387.
Wang, C. C., & Geale, S. K. (2015). The power of story: Narrative inquiry as a methodology in nursing research. International journal of nursing sciences. 2(2), 195-198.