داوران

نام   نام خانوادگی تخصص وابستگی سازمانی عضویت در مندلی  یا پاپلونز
ناهید آموزگار زیست شناسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت  
حسین ایراهیم آبادی روانشناسی تربیتی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی *
سیده زهرا اجاق ارتباطات  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  *
ترانه اقلیدس ریاضیات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف *
کیوان الستی فلسفه علم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
محسن  بهرامی  مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  *
فرشته  تقوی  بیوفیزیک و بیو شیمی پژوهشگر حوزه بیوفیزیک و شیمی  
جعفر  توفیقی داریان  مهندسی شیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  *
المیرا جنوی علم اطلاعات ودانش شناسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
رضا حافظی آینده پژوهی پژوهشگر مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور *
الهه حجازی روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران *
امیرهوشنگ حیدری آینده پژوهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
هادی خانیکی علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی *
مهرناز خراسانچی علم اطلاعات ودانش شناسی پژوهشگر حوزه علم اطلاعات ودانش شناسی  
مژگان خوشنام جامعه شناسی پژوهشگر مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور  
غلامرضا ذاکرصالحی حقوق عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
مهدی زارع زلزله شناسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  *
زرین  زردار علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  
مژگان سمندرعلی اشتهاردی اقتصاد پژژوهشگر *
حسین شیخ رضایی فلسفه علم عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران *
مریم صنیع اجلال روابط بین الملل عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور  
ناصرعلی عظیمی اقتصاد بین الملل عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور  
مقصود فراستخواه برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی *
اکرم قدیمی علوم سیاسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
سحر  کوثری آینده پژوهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
شیما  مرادی علم اطلاعات ودانش شناسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
نسرین مصفا روابط بین الملل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
رضا منصوری فیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف  
منصوره مهدی زاده جامعه شناسی پژوهشگر مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور  
آرش موسوی سیاستگذاری علم و فناوری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور  
سید عبدالامیر نبوی  مطالعات تطبیقی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی *
غزاله نظیف کار روابط بین الملل پژوهشگر روابط بین الملل *
رضا نقی زاده سیاستگذاری علم و فناوری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور *
حسن نمک دوست طهرانی علوم ارتباطات مدیر مرکز آموزش و پژوهش همشهری   
منصور وصالی فیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی  *