مدل‌سازی تأثیر جو روان‌شناختی بر تمدن سازمانی با نقش میانجی بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی (نمونه مورد بررسی: شرکت ملی نفت ایران)

نویسنده

مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22034/popsci.2023.354133.1227

چکیده

هدف: جو حاکم بر سازمان نشان‌دهندة شیوة زندگی کارکنان یک سازمان است. هر چه جو سازمان به تقویت رفتارهای مثبت و مدنی در سازمان بپردازد، کارکنان رفتارهای مثبت بیشتری از خود نشان می‌‌دهند و سازمانی با جو روان‌شناختی مبتنی بر مدنیت که سبب ایجاد حس ارزش و احترام در کارکنان می‌شود، پدیدار خواهد شد. هدف اصلی پژوهش مدل‌سازی تأثیر جو روانشناختی بر تمدن سازمانی با نقش میانجی بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی بود.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان ستاد شرکت ملی نفت ایران بودند که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 327 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، 4 پرسشنامه استاندارد؛ جو روان‌شناختی کویز و دیکوتیز (1991)، تمدن سازمانی زرین‌نگار و همکاران (1397)، بلوغ منابع انسانی قلی‌پور و محمداسماعیلی (1393) و سواد اطلاعاتی نیک‌پور و همکاران (1390) می‌باشد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای PLS3 و SPSS با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که جو روانشناختی بر تمدن سازمانی و بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی تأثیر دارد. همچنین تأثیر بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی بر تمدن سازمانی تأیید شد و نتیجه گرفته شد بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی در تأثیر جو روانشناختی بر تمدن سازمانی نقش میانجی ایفا می‌کنند.
اصالت/ارزش: وجود جو روان‌شناختی مطلوب به اعضای سازمان کمک می‌کند که با طرح یک نقشه شناختی در ذهن خود، عملکردهای خوبی را در سازمان مورد بررسی قرار دهند. جو روان‌شناختی نگرش و رفتار کارکنان را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدیران باید جو روان‌شناختی مناسبی را در سازمان ایجاد کنند. کارکنان در چنین سازمانی فرصت یادگیری پیدا می‌کنند و این امر سبب تقویت توانمندی‌ها و افزایش سواد اطلاعاتی آنها می‌شود.

کلیدواژه‌ها