اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه " ترویج علم"، مجله ای با قابلیت مرجعیت در سطح ملی در حوزه مسایل مرتبط با علم و ترویج علم می باشد.

 هدف از انتشار این مجله، نشر و انتشار یافته ها و نظرات در حوزه علم و ترویج علم و فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسایل مرتبط با علم و ترویج علم می باشد.

  1. ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف ترویج علم و معرفی تازه‌‌ترین تحولات در این حوزه؛
  2. ایجاد هماهنگی در پژوهش‌‌های مرتبط با ترویج علم و پشتیبانی از این پژوهش‌ها و تقویت آنها؛
  3. کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش در جامعه از طریق انتشار نشریه.