اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 137
تعداد پذیرش 37

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 209
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 27 %