اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 94
تعداد پذیرش 21

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 41 روز
درصد پذیرش 22 %