تحلیل محتوای کتاب فیزیک فنّی و حرفه‌ای ,و کار دانش به روش‌ تحلیل کمّی(گانینگ، فلش و مک‌لافلین)

نویسندگان

1 دبیر فیزیک

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،لویزان، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه فرهنگیان شهید مقصودی، همدان، ایران

10.22034/popsci.2023.376258.1243

چکیده

این تحقیق به تحلیل محتوای کتاب درسی فیزیک برای شاخه های فنّی و حرفه ای و کار دانش (فیزیک فنّی) از نظر سطح خوانایی می پردازد. نوع تحقیق کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. به منظور تعیین سطح خوانایی کتاب فیزیک فنّی از روش های تحلیل محتوای کمّی گانینگ، فلش و مک لافلین استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمام محتوای کتاب است و نمونه های آماری آن به روش تصادفی انتخاب شده اند. با بررسی نتایج اولیۀ تحقیق توسط اساتید زبان و ادبیات فارسی و فیزیک، اعتبار نتایج نهایی تأیید شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح خوانایی کتاب فیزیک فنّی طبق روش گانینگ مناسب برای سال های اول دانشگاه و طبق روش مک لافلین تقریباً مناسب برای پایۀ یازدهم تحصیلی است. همچنین، روش فلش خوانایی کتاب فیزیک فنّی را از نظر سطح کلاسی مناسب برای پایۀ یازدهم تحصیلی و از نظر میانگین تعداد هجاها و متوسط طول جمله ها مناسب سال‌های پایانی دانشگاه برآورد می کند. در واقع، روش‌های مورد استفاده در این مقاله سطح خوانایی کتاب فیزیک فنّی و حرفه ای وکاردانش را بالاتر از سطح تحصیلی پایه دهم تعیین می کنند. بنابراین با توجه به اهداف نظام آموزشی فنّی و حرفه ای، ویژگیهای فراگیران این نظام و نقش کتابهای درسی در رسیدن به اهداف آموزشی قصد شده، پیشنهاد می شود که سطح خوانایی محتوای کتاب فیزیک فنّی مورد بازنگری قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها