آیا مهندسی زمین به مقابله فوری بشر با تغییر اقلیم کمک می کند؟

سخن سردبیر

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله

10.22034/popsci.2022.173462

چکیده

سخن سردبیر

کلیدواژه‌ها


1.editor
2.editor