فرایند پذیرش مقالات

این نشریه در هیچ کدام از  مراحل ثبت  و انتشار مقاله  از نویسندگان مقالات هزینه پردازش مقاله و حق انتشار دریافت نمی کند.