فرایند پذیرش مقالات

این نشریه در   مراحل ثبت  و انتشار مقاله  از نویسندگان مقالات هزینه پردازش مقاله و حق انتشار  به مبلغ 1 میلیون تومان دریافت می کند.