ترسیم نقشه دانش و الگوهای هم رخدادی واژگان کلیدی تولیدات علمی حوزه رویکرد کل نگر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران،

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران و دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران.

10.22034/popsci.2022.361114.1232

چکیده

مقدمه: رویکرد کل‌نگر، با درک رابطه میان تمام اجزای یک کل در طراحی، می‌تواند به طرز چشمگیری بر سلامت افراد در محیط‌های داخلی تأثیر بگذارد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تولیدات علمی حوزه رویکرد کلنگر در فضاهای داخلی، با استفاده از پژوهش علم‌سنجی، روش توصیفی-تحلیلی و تکنیک هم‌رخدادی واژگان کلیدی، به ارزیابی منابع اطلاعاتی پایگاه‌ داده‌ای اسکوپوس با بهره‌گیری از نرمافزار «وی.او.اس.ویوئر» پرداخت.
یافته‌ها: یافتهها نشان دادند که کلیدواژههای «بهره‌وری انرژی»، «کیفیت هوا»، «طراحی ساختاری»، «آسایش حرارتی»، «تهویه» و «انسان» در زمره پرکاربردترین واژگان بوده‌اند. واژگانی نظیر «کیفیت محیطی»، «چرخه زندگی»، «عایق حرارتی» و «هوای فضای داخلی» در دسته واژگانی بودند که در سال‌های اخیر بسیار استفاده ‌شده اند. بیشترین تعداد تولیدات علمی در کشورهای آمریکا، انگلستان و دانمارک انجام شده بودند. نحوه رشد تولیدات علمی این حوزه از سال 1991-2021 صعودی بوده است، اما به‌طورکلی انتشارات این حوزه در بازه‌های زمانی متفاوت روندی سینوسی را طی نموده و در سال‌ 2021، اوج انتشار تولیدات علمی این حوزه بوده است. در میان تولیدات علمی کشور ایران در این حوزه، دانشگاه علم‌ و ‌صنعت تهران با یک پژوهش و دو نویسنده، تنها دانشگاه ایرانی بود که در این زمینه به مطالعه پرداخته بود. همچنین مجلات پراستناد، پرتألیفترین نویسندگان و شبکه همکاری میان آنان نیز تحلیل شدند.
نتیجه‌گیری و بحث‌: نتایج این پژوهش، کمبود وسیع تحقیقات روانشناسی محیط در حوزه رویکرد کل‌نگر در طراحی فضاهای داخلی و نقش پررنگ شاخه‌های انرژی را در این حوزه نمودار ساختند و بر ضرورت مطالعات در ایران و همکاری میان‌رشته‌ای در میان کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه در مطالعات آتی تأکید نمودند.

کلیدواژه‌ها