ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکترای سیاستگذاری عمومی، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/popsci.2022.340821.1191

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های ‌فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی(دانشگاه رازی استان کرمانشاه) است.
روش‌شناسی پژوهش: روش اجرای پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از نمونه انتخاب شده انجام شده است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری انجام شد و 15 نفر به عنوان نمونه ازکارکنان اداری دانشگاه انتخاب شدند. انتخاب طبق فرایند گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. روش تحلیل داده‌ها به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و همچنین ملزومات انجام هر یک از مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: عوامل موثر در ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های ‌فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی عبارتند از: عوامل سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، کارآفرینی سازمانی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات، عوامل محیطی، دولت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش، مشاوران و پژوهشگران برجسته، پیاده‌سازی استراتژیک، موفقیت و ایجاد ارزش جدید برای سازمان‌های کارآفرین.
بحث و نتیجه‌گیری: کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌ها و تبدیل آن به یک ارزش اقتصادی بایستی به عنوان یکی از سیاست‌های دانشگاهی برای ورود بیشتر دانشگاه‌ها به این لحاظ ‌شود. زیرا اگر عوامل سازمانی منطبق و در راستای تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه جهت‌گیری داشته باشند، کارآفرینی در دانشگاه‌ها بیشتر مورد علاقه خواهند بود.
کلید واژه: کارآفرینی سازمانی، اینترنت اشیاء، نظریه داده بنیاد و دانشگاه

کلیدواژه‌ها