ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکترای سیاستگذاری عمومی، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/popsci.2022.340821.1191

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های ‌فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی(دانشگاه رازی استان کرمانشاه) است.
روش‌شناسی پژوهش: روش اجرای پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از نمونه انتخاب شده انجام شده است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری انجام شد و 15 نفر به عنوان نمونه ازکارکنان اداری دانشگاه انتخاب شدند. انتخاب طبق فرایند گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. روش تحلیل داده‌ها به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و همچنین ملزومات انجام هر یک از مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: عوامل موثر در ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های ‌فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی عبارتند از: عوامل سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، کارآفرینی سازمانی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات، عوامل محیطی، دولت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش، مشاوران و پژوهشگران برجسته، پیاده‌سازی استراتژیک، موفقیت و ایجاد ارزش جدید برای سازمان‌های کارآفرین.
بحث و نتیجه‌گیری: کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌ها و تبدیل آن به یک ارزش اقتصادی بایستی به عنوان یکی از سیاست‌های دانشگاهی برای ورود بیشتر دانشگاه‌ها به این لحاظ ‌شود. زیرا اگر عوامل سازمانی منطبق و در راستای تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه جهت‌گیری داشته باشند، کارآفرینی در دانشگاه‌ها بیشتر مورد علاقه خواهند بود.
کلید واژه: کارآفرینی سازمانی، اینترنت اشیاء، نظریه داده بنیاد و دانشگاه

کلیدواژه‌ها


احمدوند، علی‌محمد؛ نصیری، حسین؛ نصرالهی نیا، فاطمه و محجوبیان، احمد. (1397). اینترنت اشیاء؛ سامانه­ای برای بهبود نظام آموزش عالی، نشریه علمی فناوری آموزشی، 14 (1)، 157-168.
احمدی، سیروس؛ اخوان مهدوی، محسن و مختاری، مریم. (1397). شناسایی فرصت­های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر بهره­برداری از فرصت­ها در ایران، جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 29 (3)، 71، 181-201.
بخشم، میلاد؛ کریمی، حسین و حسین­پور، مهدی. (1400). تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت­های پویا در شرکت­های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 8 (15)، 67-75.
بهزاد، نازنین؛ رضوی، سید مصطفی و حسینی، سید رسول. (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه­های کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی، توسعه کارآفرینی، 7 (4)، 697-713.
پیلوار، نگار؛ بدیع­زاده، علی؛ حسینی، سید رسول و زابلی، روح الله. (1398). شناسایی مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)، مدیریت بهداشت و درمان، 3 (10)، 31-43.
تقوایی یزدی، مریم و نیک روی، زهره. (1398). تأثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت­های کارآفرینی با نقش واسطه­ای خلق دانش، دو ماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11 (4)، 44.
جلالی، طیبه و عنایتی، ترانه. (1396). بررسی رابطه بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه فنی و حرفه­ای (مورد مطالعه: آموزشکده فنی الزهرا (س))، دو فصلنامه علمی- ترویجی کارافن، 41، 87-103.
حسین­پور، داود و زارعی وش، فاطمه. (1389). الگوی کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه اداره کل تعاون استان تهران)، تعاون، 21 (4).
حسین­پور، مهدی؛ کریمی، حسین؛ بخشم، میلاد و خدایی، عطیه. (1399). شناسایی و اولویت­بندی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر مدیریت کیفیت بیمارستانی با استفاده از رویکرد تفسیر ساختاری، مدیریت بهداشت و درمان، 11(4)، 38، 45-57.
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی‌های کیفی: تأملی بر نظریه­­پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت، 1 (2)، 69-97.
قنبرنژاد، مریم؛ رستگار پور، حسن؛ سلیمی، ساسان؛ دلروز، کاظم. (1398). مطالعه تحلیلی اینترنت اشیا در محیط­های یادگیری؛ کاربردها، الزامات و چالش­ها از دیدگاه متخصصان، فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری، 3 (9)، 1-22.
کاوسی، اسماعیل و رحمتی زنجان طلب، فرشاد. (1390). طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات تهران)، راهبرد، 59 (20)، 217-241.
گلستانی هاشمی، سید مهدی. (1382). مبانی علم کارآفرینی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
مهربانی مجد، یلا. (1392). فرهنگ و رفتار اداری، 3، 21-24. باید توسط نویسنده تکمیل شود.
Alter, D. (2017). Product delivery service provider selection and customer satisfaction in the era of internet of things: A Chinese retailers perspective, International journal of production economics, 159, 104-116.
Banica, l., Burtesea, E., Enescu, F. (2017). The impact of internet of things in higher4 education, scientific. International journal of communication systems. 25 (9), 1-11.
Groff, J. (2013). Technology- rich innovative learning environment. OCED CERI innovative learning environment project, 1-30.
Majeed, A,. and Ali, M. (2018). How internet- of- things (IOT) making the university campuses smart? QA higher education (QAHE) perspective. IEEE 8th annual computing and communication workshop and conference (CCWC), 646-648.
Marzban, S.H; Moghimi, M & Ramezan, M. (2013). The effective factors in organizational entrepreneurship climate: Evidence from university of Tehran, Journal of vhinese entrepreneurship, 5 (1): 76-93.
Mohammadzadeh, A.K., Ghafoori, s., Mohammadian, A., Mohammadkaze., mi, Mahbanooei, B., Chasemi, R. (2018). A fuzzy analytic network process (FANP) approach for prioritizing internet of thing challenges in train. Technology in society, 53, 124-134.
Nadel, B. (2017). School building on outpilot. From http://www.distrctadministration.com.
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2018). The internet of things: building a knowledge management system for open innovation and knowledge, 136 (November), 347-354.
Tianbo, Z. (2012). The internet of things promoting higher education revolution. Fourth international conference on multimedia information networking and security, 790-793.