شناخت ساختار فکری مطالعات کووید ۱۹ در حوزه های علوم انسانی و اجتماعیِ با روش خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت و تحلیل ساختار فکری دانش شکل یافته در مطالعات کووید ۱۹ در حوزة های علوم انسانی و اجتماعی پس از ظهور و گسترش پاندمی کووید 19 به انجام رسیده-است‌. این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی-کاربردی است. روش پژوهش حاضر فراترکیب بوده و در عمل ضمن اتخاذ رویکردی فرارشته‌ای از روش‌خوشه‌بندی‌سلسله‌مراتبی و ترسیم‌نمودار راهبردی بهره برده است. از این رو بدلیل استفاده از ابزارهای شناخته شده علم‌سنجی میتوان ان را در زمرة پژوهش های علم سنجی نیز دید. جامعة آماری مورد مطالعه 38994 مقالة نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس درکشورهای پیشرو در نشر آثار علمی از پنج قاره طی بازة زمانی 2019-2021 بوده و به طور مشخص 25548 کلیدواژه در نرم‌افزارهای بیب‌اکسل، یوسی‌آی‌نت و اس‌پی‌اس‌اس مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. به موجبِ یافته‌ها محتوای حاصل از مجموع مطالعاتِ غیرپزشکی با موضوع کووید 19 در نمونه مورد مطالعه از جهان علم در سه خوشه «بحران‌های در سایة بحران پاندمی کووید 19 (خوشه اول)»، «اخلاق، عدالت و مشارکتِ متعهدانه (خوشه دوم)» و «آموزش و زیرساخت‌های فناورانه (خوشه سوم)» قابل دسته بندی است. در این میان خوشه اول با جامعیت و گستردگی بالا، خوشه‌ای مهم و تأثیرگذار است. خوشه دوم و سوم نیز به عنوان حوزه‌هایی برجسته و نوظهور، دارای همبستگی درونی بالا و انسجام مطلوبی‌اند؛ بااین‌حال تا زمان مطالعه هیچ یک از خوشه‌ها به مرحله‌ی بلوغ و ثبات نرسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


براتلو، فاطمه (1400). گرایش­های موضوعی تولیدات علمی مرتبط با کووید 19 در حوزه­های علوم انسانی و اجتماعی: مقایسه ایران و کشورهای شاخصِ پنج قاره، منتشر نشده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

چوبداری، عسگر؛ نیک‌خو، فاطمه و فولادی، فاطمه (1399). پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام مند، روان‌شناسی تربیتی، 16 (۵5)، 55-68.

سهیلی، فرامرز؛ توکلی‌زاده‌راوری، محمد؛ حاضری، افسانه؛ دوست‌حسینی، ندا (1398). ترسیم نقشه علم. دانشگاه پیام نور.

سهیلی، فرامرز؛ شعبانی، علی و خاصه، علی اکبر (1395). ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطلاعاتی: مطالعه هم‌واژگانی، تعامل انسان و اطلاعات، ج دوم، شماره 4.

عسگری، محمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ امینایی،  ریحانه و رضازاده، ریحانه (1399).  ابعاد روان‌شناختی بیماری کووید 19 و آسیب‌های روانی ناشی از آن: مطالعه مروری نظام مند، روان‌شناسی تربیتی، 16 (۵5)، 173-206.

 غلامی، بهادر (1399). تأثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- 19، راهبرد،  29 (۹۷)، 67-96.

مرادی مقدم، حسین و خادمی، روح‌الله (1400). کووید 19 و آسیب‌های روان‌شناختی: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی وب آوساینس، روان‌شناسی بالینی، 13 (۵۰)، 23-32.

مسکرپور امیری، محمد؛ نصیری، طاها؛ مهدی زاده، پریسا (1399). تحلیل خوشه‌های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های حوزه کووید-۱۹ در پایگاه علمی اسکوپوس. طب نظامی، ۲۲ (۶) :۶۶۳-۶۶۹.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا و حسن‌زاده، محمد (1388). تولیدات علمی نمایه‌سازی شده ایران و کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه در WOS؛ (2003-2007). دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 2(6)، 89-103.

Adam Kuper &Jessica Kuper (2004). The Social Science Encyclopedia, 3rd Edition, ISBN 9780415476355.

Aristovnik, Aleksander, Dejan Ravšelj, and Lan Umek. (2020). A Bibliometric Analysis of COVID-19 across Science and Social Science Research Landscape. Sustainability 12, no. 21: 9132. https://doi.org/10.3390/su12219132

Baji, Fatima & Jowkar, Tahereh (2022). COVID-19 Across Social Sciences Literature: A Co-Word Study, Journal of Scientometric Res; 11(1):125-129.

Bavel, J., et al. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4(5), 460–471.

Fang, Zhichao & Costas, Rodrigo (2020). Tracking the Twitter attention around the research efforts on the COVID-19 pandemic, Social and Information Networks, arXiv:2006.05783.

Farooq, R. K., Rehman, S. U., Ashiq, M., Siddique, N., & Ahmad, S. (2021). Bibliometric analysis of coronavirus disease (COVID-19) literature published in Web of Science 2019-2020. Journal of family & community medicine, 28(1), 1–7. https://doi.org/10.4103/jfcm.JFCM_332_20

Haghani, M. Bliemer, F. Goerlandt, J Li  (2020) , The scientific literature on Coronaviruses, COVID-19 and its associated safety-related research dimensions: A scientometric analysis and scoping review, Safety science 129, 104806.

Hossain M.M. (2020). Current status of global research on novel coronavirus disease (COVID-19): a bibliometric analysis and knowledge mapping [version 1; peer review: awaiting peer review]. F1000Research 2020, 9:374 (https://doi.org/10.12688/f1000research.23690.1)

Hu, C.; Hu, J.; Deng, S.; Liu, Y. (2013). A co- word analysis of library and information science in china. Scientometrics, 97(2), 369-382.

Kousha, Kayvan & Thelwall, Mike (2020). COVID-19 publications: Database coverage, citations, readers, tweets, news, Facebook walls, Reddit posts, Quantitative Science Studies, 1 (3): 1068–1091. doi: https://doi.org/10.1162/qss_a_00066.

Kumar, H. (2019). Clustering Techniques: A Review on Some Clustering Algorithms. In P. Mallick & S. Borah (Eds.), Emerging Trends and Applications in Cognitive Computing (pp. 198-223). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5793-7.ch009

Laksham, S. Surulinathi, M. Balasubramani, R. Jayasuriya, T. (2020). Research output on Coronavirus: The Indian Perspective, Scientometrics, http://hdl.handle.net/123456789/31757.

Melcer, E., Nguyen, T. H. D., Chen, Z., Canossa, A., El-Nasr, M. S., & Isbister, K. (2015). Games research today: Analyzing the academic landscape 2000-2014. Network, 22, 17, 20.

Muthuraj, Surulinathi; Balasubramani, R.; and N, Amsaveni, (2020). "COVID-19 research output in 2020: The Global Perspective using Scientometric Study", Library Philosophy and Practice (e-journal). 4196. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4196

Nasir, K. Shaukat, I. A. Hameed, S. Luo, T. M. Alam and F. Iqbal, (2020). "A Bibliometric Analysis of Corona Pandemic in Social Sciences: A Review of Influential Aspects and Conceptual Structure," in IEEE Access, vol. 8, pp. 133377-133402, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3008733.

Patil, S.Verma, A.Patil, I.Singh, R.Gaur, R. (2021). Bibliometric Survey on Effect of Socio-Economic Factors on Spread of Corona virus (COVID-19) Library Philosophy and Practice. Artigo em Inglês | Scopus | ID: covidwho-1316118

Rajabzade, S., Ekrami, M., Soheili, F., & Maleki, H. (2018). The Intellectual Structure of Knowledge in the Field of Distance Education Using the Co-Word analyses. Future of Medical Education Journal, 8(3), 17-27. ‏

Roychowdhury, Koel (2022). Mapping the research landscape of Covid‑19 from social sciences perspective: a bibliometric analysis, Scientometrics:127:4547–4568. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04447-x.

Shapira, Philip (2020). Scientific publications and COVID-19 “research pivots” during the pandemic: An initial bibliometric analysis, doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.06.413682

Siddique, N., Ahmad, S., Altaf, A., Mahmood, K., Iqbal, A., & Khan, M. A. (2021). The emergence of scholarly literature on physical/social distancing related to Coronavirus: A bibliometric analysis. Journal of Public Health Research. https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2245

Torres-Salinas D. (2020). Daily growth rate of scientific production on Covid-19. Analysis in databases and open access repositories. arXiv; 2020.

Yan‑Li Liu, et al. (2022). The state of social science research on COVID19, Scientometrics (2022) 127:369–383. https://doi.org/10.1007/s11192-021-04206-4.