تحلیل مقایسه‌ای چارچوب بندی کووید ـ 19 در رسانه ملی و اینستاگرام در بازه شروع بیماری تا مهر 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ارتباطات علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22034/popsci.2023.383529.1252

چکیده

مقاله حاضر به منظور فهم ویژگی‌های ارتباطات بحران در ایران، چارچوب بندی همه‌گیری کووید ـ 19 در رسانه ملی و شبکه اجتماعی اینستاگرام را مقایسه می‌کند. نحوه عملکرد رسانه‌ها بر درک عموم از وضعیت بحرانی و راهکارها اثرگذار است و هم‌سویی رسانه‌های رسمی و اجتماعی می‌تواند دستیابی به تعادل پس از بحران را تسهیل کند یا حفظ وضعیت عدم تعادل را شدت بخشد. این مقاله مبتنی بر چارچوب مفهومی لزوم تعادل اطلاعاتی برای گذر از بحران است و در سطح روش‌شناسی با رویکرد قیاسی و با استفاده از اجزاء چارچوب معرفی شده توسط انتمن و چارچوب‌های معرفی شده ستریت و نیسبت ماهیت چارچوب بندی در متون نمونه را آشکار می‌کند. یافته‌ها نشان‌دهنده حضور هشت چارچوب در تلویزیون هستند که شامل کرونای مهارپذیر در ایران، کرونای بحران‌زا در آمریکا و اروپا، هم‌ارزی عزاداری با سلامت، هم‌ارزی همه‌گیری با جنگ تحمیلی، همکاری مردم و مسئولان برای حل بحران، کشمکش، کنشورزی رسمی، و پیشرفت است. همچنین چارچوب‌ها در اینستاگرام عبارتند از کرونای مهارپذیر، جعبه پاندورا، مسئولیت فردی برای حل بحران، کشمکش، کنشورزی رسمی، و پیشرفت. چهار چارچوب در هر دو رسانه مشترک است. چارچوب‌های دو رسانه از نظر تصویرسازی از کنشگران جهت اسناد علی مسئولیت، ترویج عملکرد مثبت مسئولان و مهارپذیری وضعیت کارکرد مشابهی دارند اما هر چند که اینستاگرم در حال پرداختن به ابربحران کووید است در تلویزیون ابعاد سیاسی این ابربحران برجسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها