تحلیل مقایسه‌ای چارچوب بندی کووید ـ 19 در رسانه ملی و اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه ارتباطات علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقاله حاضر به منظور فهم ویژگی‌های ارتباطات بحران در ایران، چارچوب بندی همه‌گیری کووید ـ 19 در رسانه ملی و شبکه اجتماعی اینستاگرام را مقایسه می‌کند. نحوه عملکرد رسانه‌ها بر درک عموم از وضعیت بحرانی و راهکارها اثرگذار است و هم‌سویی رسانه‌های رسمی و اجتماعی می‌تواند دستیابی به تعادل پس از بحران را تسهیل کند یا حفظ وضعیت عدم تعادل را شدت بخشد. این مقاله مبتنی بر چارچوب مفهومی لزوم تعادل اطلاعاتی برای گذر از بحران است و در سطح روش‌شناسی با رویکرد قیاسی و با استفاده از اجزاء چارچوب معرفی شده توسط انتمن و چارچوب‌های معرفی شده ستریت و نیسبت ماهیت چارچوب بندی در متون نمونه را آشکار می‌کند. یافته‌ها نشان‌دهنده حضور هشت چارچوب در تلویزیون هستند که شامل کرونای مهارپذیر در ایران، کرونای بحران‌زا در آمریکا و اروپا، هم‌ارزی عزاداری با سلامت، هم‌ارزی همه‌گیری با جنگ تحمیلی، همکاری مردم و مسئولان برای حل بحران، کشمکش، کنشورزی رسمی، و پیشرفت است. همچنین چارچوب‌ها در اینستاگرام عبارتند از کرونای مهارپذیر، جعبه پاندورا، مسئولیت فردی برای حل بحران، کشمکش، کنشورزی رسمی، و پیشرفت. چهار چارچوب در هر دو رسانه مشترک است. چارچوب‌های دو رسانه از نظر تصویرسازی از کنشگران جهت اسناد علی مسئولیت، ترویج عملکرد مثبت مسئولان و مهارپذیری وضعیت کارکرد مشابهی دارند اما هر چند که اینستاگرم در حال پرداختن به ابربحران کووید است در تلویزیون ابعاد سیاسی این ابربحران برجسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اجاق، س.ز (1401)، مقایسه تحلیل چارچوب پیام‌های اینستاگرام و اخبار ساعت 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به راهبرد کلامی مناسب برای ارتباطات ریسک در دوره بحران کووید ـ 19، (گزارش پژوهشی منتشر نشده)، تهران، صندوق حمایت از پژوهشگران جوان.
خانیکی، ه. (1387). ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها. رسانه، 74، 1–25. http://qjmn.farhang.gov.ir/article_76995_baf4434348115ff120e9e51e0fd7b3fd.pdf.
Campbell, J. L., Quincy, C., Osserman, J., & Pedersen, O. K. (2013). Coding In-depth Semistructured Interviews: Problems of Unitization and Intercoder Reliability and Agreement. Sociological Methods and Research, 42(3), 294–320. https://doi.org/10.1177/0049124113500475
Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing theory. Annual Review of Political Science, 10, 103–126. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054
Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L., Zola, P., Zollo, F., & Scala, A. (2020). The COVID-19 Social Media Infodemic. Scientific Reports, 10,6598, 1–18. http://arxiv.org/abs/2003.05004
Coombs, W. T. (2007). Crisis Management and Communications. Institute for Public Relation, White Paper, https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/CoombsFinalWES.pdf
David, C. C., Atun, J. M., Fille, E., & Monterola, C. (2011). Finding Frames: Comparing Two Methods of Frame Analysis. Communication Methods and Measures, 5(4), 329–351. https://doi.org/10.1080/19312458.2011.624873
De Vreese, C. H. (2005). Claes H . de Vreese News framing : Theory and typology. Information Design Journal + Document Design, 12(1), 51–62.
Falkenheimer, J., & Heide, M. (2010). Crisis communicators in change: From plans to improvisations. In W. T. Coombs ; S. J. Holladay (Ed.), The handbook of crisis communication (pp. 512–526). Wiley-Blackwell. https://www.academia.edu/12035986/Crisis_Communicators_in_Change_From_Plans_to_Improvisations
Frandsen, F., & Johansen, W. (2007). The Apology of a Sports Icon: Crisis Communication and Apologetic Ethics. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 20(38), 85–104. https://doi.org/10.7146/hjlcb.v20i38.25906
Gregory, D. (2008). Communicating in a crisis : A risk management issue ? Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 3(1), 31–37. https://sss.ulab.edu.bd/msj/wp-content/uploads/sites/29/2020/10/Communicating-in-Crisis-A-Risk-Management-Issue.pdf
Jupowicz-ginalska, A. (2020). Is COVID-19 on the Covers of Socio-Political Magazines an Example of Media Polarisation ? Case Study from Poland. Baltic Screen Media Review, 8,37-53. https://sciendo.com/pdf/10.2478/bsmr-2020-0005
Lessons, T. (2009). Defining Crisis Communication. In Part 1: The lessons (Issue Cdc, pp. 2–24). http://www.uk.sagepub.com/upm-data/37705_1.pdf
Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The content analysis of media frames: Toward improving reliability and validity. Journal of Communication, 58(2), 258–279. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00384.x
Mutua, S. N., & Ong’ong’a, D. O. (2020). Online News Media Framing of COVID-19 Pandemic: Probing the Initial Phases of the Disease Outbreak in International Media. European Journal of Interactive Multimedia and Education, 1(2). https://doi.org/10.30935/ejimed/8402
O’Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder Reliability in Qualitative Research: Debates and Practical Guidelines. International Journal of Qualitative Methods, 19, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406919899220
Ogbodo, J. N., Onwe, E. C., Chukwu, J., Nwasum, C. J., Sanita, E., Nwankwo, S. U., Nwamini, S., Elem, S., & Ogbaeja, N. I. (2020). Communicating health crisis : a content analysis of global media framing of COVID-19. Health Promotion Perspectives, 10(3), 257–269. https://doi.org/10.34172/hpp.2020.40
Pancic, N. (2010). Crisis Communication in theory and practice : Analysis of cultural influence , strategy applicability , and stakeholder relevance in Australia and New Zealand. Natascha Pancic Master of International Communication. 1–161.
Park, H. W., Park, S., & Chong, M. (2020). Conversations and medical news frames on twitter: Infodemiological study on COVID-19 in South Korea. Journal of Medical Internet Research, 22(5). https://doi.org/10.2196/18897
Poirier, W., Ouellet, C., Rancourt, M., Béchard, J., & Dufresne, Y. (2020). ( Un ) Covering the COVID-19 Pandemic : Framing Analysis of the Crisis in Canada. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique,  53(2), 365–371. https://doi.org/10.1017/S0008423920000372
Pulido, C.M et al (2020), COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on coronavirus than for false information, International Sociology,35 (4), 377-392, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0268580920914755
Rodelo, F. V. (2021). Framing of the Covid-19 pandemic and its organizational predictors. Cuadernos.
info
, (50), 91-112.  https://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n50/0719-367X-cinfo-50-91.pdf
Scheufele, D. A., & Iyengar, S. (2017). The State of Framing Research: A Call for New Directions. In Kate & K. and K. H. Jamieson (Eds.), The Oxford Handbook of Political Communication (Issue August 2016, pp. 619–632). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199793471.013.47
Street, M., & Nisbet, M. C. (2010). Communicating Climate Change Why Frames Matter for Public Engagement. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 51(2), 12–23.
Tabri, N., Hollingshead, S. J., & Wohl, M. J. A. (2020). Framing COVID-19 as an Existential Threat Predicts Anxious Arousal and Prejudice towards Chinese People. PsyArXiv, April, 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.31234/osf.io/mpbtr
Wicke, P., & & Bolognesi, M. M. (2020). Framing COVID-19 : How we conceptualize and discuss the pandemic on Twitter, PLoS ONE, 15(9): e0240010.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240010