دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 19، بهمن 1399، صفحه 1-290 
تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری

صفحه 271-294

10.22034/popsci.2021.250960.1063

نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ ابراهیم رحیمی