تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 -کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان. پژوهشگر و مدرس دانشگاه

2 دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

امروزه سازمان های به خوبی به این امر واقفند که مهم ترین دارایی هرسازمانی منابع انسانی آن است. برند منابع انسانی به عنوان یک منبع رقابتی استراتژیک به عنوان موضوع جدیدی در سال های اخیر مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور اقتصادی و دارایی شهرستان کرمانشاه به تعداد 116 نفر است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت برند منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور اقتصادی و دارایی شهرستان کرمانشاه به تعداد 116 نفر است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت برند منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی است.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، کریم؛ جزنی، نسرین؛ معمارزاده طهران؛ غلامرضا؛ موسی خانی، مرتضی و محتشمی، علی. (1397). طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی)،  مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، دوره  12 , شماره  47 ، ص 109-148.
بهجت, بهاره؛ پیمان داودی و فربد عزیزی. (1395).  برند سازی با رویکرد منابع انسانی و تأثیر آن در بهره وری سازمان، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، تهران، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
حسنی، علی؛ موسوی بازرگان، سید جلال و قدیری نیا، محمد. (1392). عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری، فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ1(1).
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ تقوی فرد، محمدتقی و رستمی، نسرین. (1389). مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانک ها بر تعهد وفاداری مشتریان، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 20، ص 88-69.
ساعتچی، محمد. (1380). روان شناسی بهره وری، تهران: نشر ویرایش.
سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین، فرید، داریوش (1387)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در مراکز خدمات درمانی، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره ششم، شماره دوم، صص60-70
طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی، محمدمهدی؛ فرهنگی، علی اکبر و زرین نگار، محمدجعفر. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه موردی: بانک سامان) ، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7، ص 130-115.
فیض ، داود؛  باقری قره بلاغ ، هوشمند؛  حیدری، حمیدرضا؛  عین علی ، محسن و  نوری، مرادعلی. (1398). رفتار شهروندی سازمانی؛ واکاوی نقش برندسازی منابع انسانی در سکوت سازمانی کارکنان پلیس راهور ناجا ، منابع انسانی ناجا، دوره 10، شماره 57، صفحه 9-26.
کاظمی، سید عباس. (1381). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها، تهران، سمت.
لطیفیان، احمد. (1392). طراحی و تأیید مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال پنجم، شماره 10، ص 218-192.
میرسپاسی، ناصر. (1392). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر.
محمود علی پور . (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مدیریت منابع انسانی از دید نیروی کار استان خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی .
مختاری، مجتبی. (1394). بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ناظم، فناح. (1386). ادراک کارکنان اداری درباره بهره وری خدمات مدیران و مؤلفه های آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، شماره سوم، ص 23-11.
وهابی انارکی، بهروز. (1396). بررسی تأثیر برند کارفرما بر عملکرد (بهره وری) کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
Ambler, T., and Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4 (3), 185-206.
 
Aldousari, A. A., & Robertson, A., & Ab Yajid, M. S., & Ahmed, Z. U. (2017). Impact of employer branding on organization’s performance, Journal of Transnational Management , Volume 22, 2017 - Issue 3, Pages 153-170.
Chernatony, L., Cottam, S. and Segal-horn, S. (2006). Communicating services brands’ values internally and externally. The Service Industries Journal, 26: 819-836.
Ford, R. C., and Sturman, M. C. (2011). Harnessing the power of your culture for outstanding service, in The Cornell School of Hotel Administration on Hospitality: Cutting Edge Thinking and Practice, ed. M.C. Sturman, J. Corgel, & R. Verma. NY: Wiley, pp. 111-126
Keller, K. (2008). Strategic Brand Management. NJ: Pearson Prentice Hall.
Khan, B. (2009). Internal branding: aligning human capital strategy with brand strategy. ICFAI Journal of Brand Management, 6: 22-36.
Na, W. B, Marshall, R., and Keller, K. L. ( 1999). Measuring brand power: Validating a model for optimizing brand equity. Journal of Product & Brand Management, 8: 171-82.;
Punjaisri K, Evanschitzky H and Wilson A .(2009). Internal branding to influence employees’ brand promise delivery: A case study in Thailand. Journal of Service Management 20: 209–226.
Prichard, R. D. (1992).  Hanbook of Industrial Psychology, vol 3 Palo Alto Ca: consulting  .
Robertson, Alan &  Khatibi, Ali. (2013). The Influence of Employer Branding on Productivity-Related Outcomes of an Organization,  Journal of Brand Management ., Vol. 10 Issue 3, p17-32. .
Rogers, S. and Marcotte, S. (2010). Communicating Total Rewards, AZ: WorldatWork Press
Reilly, Peter. (2010). Total Reward Is a Capital Idea, Strategic HR Review,9(1): 48-50.
Moschetto, M. (2009). Communicating About Total Rewards Benefits Employers and Employees. Workspan, 8: 59-62.
Sandra Jeanquart Miles, W. (2005). Glynn Mangold, Positioning Southwest Airlines through employee Branding, Business Horizons , 48, 535—545 .
Schneider B., Goldstein H. and Smith D. (1995). The ASA framework: an update. Personnel Psychology, 48: 747-773.
Savery, Lawsenk .(1998). Management and Productivity Increase: Journal of Management Development, vol 13, pp. 63 – 31.
Tsai H, Cheung C and Lo A .(2010). An exploratory study of the relationship between customer-based casino brand equity and firm performance. International Journal of Hospitality Management 29: 754–757.
Thomas, R.H., (1994). Effects of Scheduled Overtime on Labor Produc-tivity, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 118, No. 1, PP. 60-7