مقایسه معیارهای ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

چکیده

هدف : هدف از انجام این پژوهش مقایسه معیارهای ارزشیابی پژوهش‌ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع تطبیقی- توصیفی است. جامعه آماری کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران می‌باشد. این پژوهش بر اساس نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک مطالعه توصیفی تطبیقی است و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای استفاده‌ شده است.

یافته ها : یافته ها نشان داد که یکی از اهداف ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای انگلستان، ایتالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران اندازه‌گیری کیفیت تحقیقات و افزایش سطح کیفی آن‌ها است. از دیگر اهداف ارزیابی در تمام کشورها غیر از آمریکا تخصیص بودجه بر اساس عملکرد است. باشند. در کشور آمریکا تخصیص بودجه بر اساس ورودی‌های کمّی، شاخص‌های آموزشی، تعداد مدارک کسب‌شده، یا تعداد فارغ‌التحصیلان کم‌درآمد یا عضو گروه‌های اقلیتی می‌باشند. در زمینهی شاخص‌های ارزیابی، این نتیجه حاصل شد که کشورهای ایران، آمریکا، استرالیا و دانمارک با استفاده از شاخص‌های کمی، تمام کشورها با شاخص های کیفی، کشورهای انگلستان، استرالیا، فنلاند با شاخص های تأثیرگذاری و کشورهای آمریکا و دانمارک با شاخص های برتری علمی به ارزیابی پرداخته‌اند.

نتیجه گیری: روش‌های ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای مختلف مبتنی بر داوری همتا، کتاب‌سنجی و ترکیب داوری همتا و کتاب‌سنجی است.

کلیدواژه‌ها


آراسته، حمیدرضا(1382). بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) رهیافت،30: 49-63.
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/407968
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی. آشنایی با شاخص‌های تحلیل استنادی در علم‌سنجی (1394). معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، کد موضوعی: 02 ،شماره مسلسل: 144 : 1-35
آقازاده، احمد. (1386). آموزش‌وپرورش تطبیقی. چاپ ششم، تهران: سمت.
الماسی، علی محمد (13807). آموزش‌وپرورش تطبیقی. چاپ هفتم، تهران، :رشد.
پورطالعی، فاطمه و آتشک، محمد.(1389). ارائه روشی برای بودجه‌بندی دستگاه‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام‌شده تولیدات علم و فناوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(4): 53-64.
شریفی، ونداد.(1383). آشنایی با برنامه‌ها و نهادهای ارزیابی پژوهش. تازه‌های علوم شناختی، 6(3 ، 4):109-110
شریفی، ونداد (1383). آشنایی با برنامه‌ها و نهادهای ارزیابی پژوهش. تازه‌های علوم شناختی، 6( 1 ، 2): 107-10
شریفی، ونداد .(1382). ارزیابی کیفی پژوهش. تازه‌های علوم شناختی، 5( 4): 92-94.
کاشی پور، میثم و کرامت زاده، عبدالمجید (1385). معرفی فعالیت‌های آینده‌نگاری دفاعی و نظامی در ایالات‌متحده آمریکا، همایش آینده پژوهی، فن آوری و چشم انداز توسعه. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی(1382). ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. تهران:  شورای عالی انقلاب فرهنگی.
Black, N., et al. (1998). What makes a good reviewer and a good review for a general medical journal? Jama, 280(3), 231-233. doi:10.1001/jama.280.3.231.Carlsson, H., et al. (2011). Research quality and the role of the university leadership, Expertgruppen för kvalitet. Stockholm :The Swedish Association of Higher Education.
 Cooper Otley, C. (1998). The 1996 research assessment exercise for business and  management. British Journal of Management, 9(2), 73-89.  https://doi.org/10.1111/1467-8551.00076
Council, N. R. (2000). Experiments in International Benchmarking of US Research Fields. Washington: National Academy Press. Accessed June  2020 from: from: https://www.nap.edu/catalog/9784/experiments-in-international-benchmarking-of-us-research-fields.
Council, N. R. (2001). Implementing the Government Performance and Results Act for Research: A Status Report. Washington. Council of Chief State School Officers.
Das, A. K. (2015). Research evaluation metrics. Paris. UNESCO Publishing.
Gasparyan, A. Y. and G. D. Kitas (2012). Best peer reviewers and the quality of peer  review in biomedical journals. Croatian medical journal 53(4), 386-389. doi: 10.3325/cmj.2012.53.386.
Geuna, A. (1999). The economics of knowledge production: funding and the structure of university researc  .Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Geuna, A. and B. R. Martin (2003). University research evaluation and funding. An  international comparison. Minerva, 41(4), 277-304.   https://doi.org/10.1023/B:MINE.0000005155.70870.bd
Geuna, A. and M. Piolatto (2016). Research assessment in the UK and Italy: Costly and difficult, but probably . Research Policy, 45(1), 260-271.
Guthrie, S., et al. (2013). Measuring research: a guide to research evaluation frameworks and       tools. RAND. Pittsburgh: Accessed June 2019 from: http://www.rand.org.
Hazelkorn, E. (2010). Assessing Europe's university-based research. Accessed June 2020 from: from: https://www.snowballmetrics.com/wp-content/uploads/assessing- europe-university-based-research_en.pdf
Hicks, D., et al. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature                520(7548): 429-431. doi: 10.1038/520429a.
Jonkers, K. and T. Zacharewicz (2016). Research performance based funding syste       A comparative assessment.  Luxembourg. Publications Office of the European Union. doi:10.2791/70120, JRC101043.
Phillips, M. and K. Maes (2012). Research universities and research assessment  Position Paper for the League of European Research Universities (LERU). Accessed June 2019.  http://www.leru.org/index.php/public/publications/category/position-papers/[Google Scholar].
Martin, B. R. (2011). The Research Excellence Framework and the ‘impact agenda’: are we creating a Frankenstein monster? Research Evaluation, 20(3), 247-254.  https://doi.org/10.3152/095820211X13118583635693.
Massy, W. F. (1996). Resource allocation in higher education. University of Michigan Press. Michigan, united States of America. Accessed June 2020 from: https://www.press.umich.edu/14347/resource_allocation_in_higher_education.
Osterweil, N. (2005). Medical research spending doubled over past decade. medpage Today, 20. Accessed July 2020 from:  https://www.medpagetoday.com/publichealthpolicy/healthpolicy/1767.
Raff, J. W. (2013). San Francisco Declaration on Research Assessment. Biology Open 2(6):533-534. doi: 10.1242/bio.20135330
Steen, J.  V. and and Eijffinger, M. (1998) ‘Evaluation Practices of Scientific Research  in the Netherlands’, Research Evaluation, 7 (2): 113–122
University Grants Committee(1999). Research Assessment Exercise :Guidance. Accessed on May 2019 from: https://www.ugc.edu.hk/eng/ugc/activity/research/rae/rae99gn4.html
University Grants Committee (1996). Research Assessment Exercise: Guidance
http://www.ugc.edu.hk/eng/ugc/publication/prog/rae/rae96gn.htm.
Von Tunzelmann, N. and E. K. Mbula (2003). Changes in research assessment practices in other countries since 1999, re-review. Retrieved from:  http://www.rareview.ac.uk/reports/prac/changingpractices.pdf (last access: 2019-08 13).
Wojniak, J. (2018). George ZF Bereday (Zygmunt Fijałkowski) and his comparative method in educational research. SHS Web of Conferences, EDP Sciences.doi:  https://doi.org/10.1051/shsconf/20184801050