تاسیس موزه سیل به‌عنوان تکنیک آموزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه ابخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

چکیده

در میان همه مخاطرات طبیعی در جهان و از جمله در ایران سیل از مخرب‌ترین آن‌هاست و بیشترین فراوانی وقوع را نیز داراست. با این وجود به دلیل نیاز اساسی انسان به آب، بشر اولیه مجبور بوده که در کنار رودخانه‌ها ومحیط‌های آبی زندگی کند. برای تداوم رابطه متعادل بین انسان و طبیعت و توسعه پایدار، شناخت طبیعت برای انسان مهم بوده و این شناخت جزء از راه آموزش به دست نمی‌آید. درهمین راستا تأسیس پارک موزه سیل در برخی کشورها آغاز گردید که محلی برای ایجاد آرامش توام با تفکر وتجربه درباره سیل و پیامد های منفی آن است. پارک-موزه سیل مکانی است جهت ارائه دستاورد علمی روز با زبانی ساده درقالب دستگاه‌ها و وسایل آموزشی باهدف افزایش سطح سواد جامعه تا مردم بتوانند به‌طور عملی با بخش‌های مختلف سیل آشنا شوند. این موزه‌ها درتمام نقاط دنیا مزایای زیادی برای شهر وکشور خود بهمراه دارند که ایجاد شغل‌های علمی و غیرعلمی وتا رشد اقتصادی منطقه را شامل می‌شوند. در این مقاله به بررسی ساختار، اهداف و دستاوردهای موزه سیل می‌پردازیم و فوایدی که این موزه برای جامعه، افراد، شهر وکشوردارد را شرح می‌دهیم. ازآنجایی‌که به‌جز 10درصد از مساحت ایران، بقیه نقاط پتانسیل سیل‌خیزی دارد‌، لذا این مقاله بر آن است تا مروری بر مهمترین موزه‌های سیل جهان داشته و از تجارب آن‌ها برای احداث پارک موزه سیل در ایران استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


اصغری زمانی، ا.، روستایی، ش.، و کوشش وطن، م.ع. 1398. بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه‌های آبی و گسلی شهر تبریز.پژوهش‌های ژئومرفولوژی کمی، سال ۸، شماره ۳ .
بحرینی، ح.، و جهانی­مقدم، ح.ر. 1383. استفاده از توآن‌های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص: پارک- موزه نفت مسجدسلیمان. مجله محیط‌شناسی، شماره ۳۵.
جعفری نژاد ،م. 1393. نقش موزه علوم وفناوری در ترویج علم مطالعه موردی( فعالیت های موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران). ترویج علم،  سال پنجم، شماره 6.
خسروی، م. 1396. نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا. مجله صفه شماره ۸۰.
خلیل ناجی، س. 1387. بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی- اجتماعی بر روی اثرات بلایای طبیعی (بررسی موردی سیل و زلزله). دانشگاه تهران، رساله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش انرژی و بازاریابی.
رهبری­پور، ک.، استاری سار، ب.، و درسخوان، ر. 1395. تحلیل تأثیرات اقتصادی- اجتماعی موزه ملی فرش تبریز بر اقتصاد شهری این کلان شهر. اقتصاد و مدیریت شهری، سال 4.
سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور(1397) قسمت سیمای بیابان
صابری نجف‌آبادی، م. 1394. ترویج فرهنگ ایرانی واسلامی در موزه‌های اکتشافی علم،  ترویج علم. سال 6، شماره 8. 
صادقی روشن،م و طباطبایی، م(1388) تعیین محدوده آسایش حرارتی در شرایط آب وهوای خشک. هویت شهر سال سوم. شماره4.
عابدی،س. ،قاسمی، ع ومرتضوی ح. 1399. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی  برمیزان خسارتهای مالی وجانی بلایای طبیعی در ایران. اکوهیدرولوژی. دوره 7شماره4 .
کثیری، م. 1391. ضرورت­تأسیس موزه‌ تاریخ پزشکی اصفهان. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ۵. شماره ۵.
محمدی استاد کلایه، م.، لاریجانی، م.، و مخدوم، م. 1395. تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل SWOT، مطالعه موردی: احداث موزه میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان، پژوهش‌های محیط‌زیست، سال ۷، شماره ۱۳.
مفیدی نیستانی، م.، و فرحزاد، ن. 1397. بازخوانی کیفیت فضایی و عملکرد موزه آب یزد از منظر کاربران. نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، سال ۶، شماره ۷.
مقصودی ، م و عمالدین، س(1386) شناخت لند فرم های نواحی خشک وبیابانی ایران گامی موثر در جهت کاهش بلایای طبیعی .سومین کنفرانس بین الملی مدیریت جامع بحران ودر حوادث غیر مترقبه طبیعی.
مهدوی، م. 1391. نقش موزه‌های روستایی در توسعه فرهنگ روستایی (مطالعه موردی: موزه میراث روستایی گیلان). چشم‌انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ۷، شماره ۲۱.
نصیرسلامی، م.ر.، و سوهانگیر، س. 1392. راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت اثر متقابل انسان و محیط بر یکدیگر با رویکرد روان‌شناسی محیطی. تحقیقات روان‌شناسی، دوره ۵، شماره ۱۹.
وهاب‌زاده، ق.، و پاکزاد، ن. 1397. مطالعات امکان‌سنجی طرح جامع ژئوتوریسم معادن زغال‌سنگ کنیح کلا (موزه معدن). گزارش طرح تحقیقات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 
یوسفی، ف.، بنی­پور، ا.، رئیسی، ع.ر.، مصلح، ع.ح.، آذین، ر.، و اسدی، م. a1394. ضرورت ایجاد موزه علم و فناوری به‌عنوان یک تکنیک آموزشی ماندگار.مجله دوماهنامه طب جنوب، سال ۱۸، شماره ۲.
یوسفی، ف.، بنی­پور، ا.، رئیسی، ع.ر.، مصلح، ع.ح.، آذین، ر.، و اسدی، م. b1394. ضرورت ایجاد موزه سلامت. دوماهنامه طب جنوب، سال ۱۸، شماره ۵.
kim lian chen,J. 2009.The consumption of Museum Service Experinces: Benefits and value of museum Experiences, Journal of hospitality marketing manegement, vol18, 2-3.
Rosenthal,E,M.1993. The Johnstown Flood.” Johnstown Flood Museum”.
Ho-fung Hung (2013). Protest with Chinese Characteristics: Demonstrations, Riots, and Petitions. Columbia University Press. p. 74. ISBN 978-0-23115-203-7.
Journal of American History, Volume 80, Issue 1, Pages 210–215.
www.Jaha.org/Flood museum/oklahoma
UNDP.2018. kerala Post Disaster Needs Assessment Flood and Landslide
website (NEOIAS)
www.The hindu.com/www.UNDP.org
www.About Gaoyou.com
www.Sa-venues.com
www.watersnood Flood museum
Watersnoodinfo@The Flood Museum.com
      www.Sadmu.ir