الگوهای خدماتی و استراتژی های کاربردی کتابخانه های دانشگاهی در دوران کرونا: یک مطالعه ی متن پژوهانه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی واکنش کتابخانه‌های دانشگاهی در طول پاندمی کوید-۱۹ و تعیین شیوه‌های کاری، الگوهای خدماتی، استراتژی‌های کاربردی و نقش ایفا شده آن‌ها بود. این مطالعه یک بررسی متن پژوهانه است که به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفت. تعداد 25 مقاله در حوزه کتابخانه‌های دانشگاهی در دوران پاندمی کوید-19 از میان مقاله‌های منتشر شده در مجلات معتبر علمی بازیابی شده در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف به روش تصادفی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که اکثر کتابخانه‌های دانشگاهی در کشورهای مختلف به‌‌صورت فیزیکی برای کاربران در هنگام شیوع این بیماری همه‌گیر بسته شده‌بودند اما به آنها خدمت رسانی می‌شد. در این دوران اکثرکتابخانه‌ها صفحات وب خود را نوسازی کردند، منابع جدیدی را تخصیص دادند، و طرح‌های آنلاین قوی را برنامه‌ریزی کردند. پورتال دانشگاه و دیگر ابزارهای رسانه‌های اجتماعی در طول این بیماری همه‌گیر از ابزارهای ارتباطی کم استفاده بودند. کارکنان کتابخانه دورکاری می‌کردند و به دلیل ارتباط شبانه‌‌روزی در طول هفته و بدون هیچ سیاست کاری رسمی برای پرداختن به روال‌های کاری جدید، احساس مسئولیت بیش از حد داشتند.کتابداران دانشگاهی احساس می‌کردند که شکاف دیجیتالی، نداشتن مهارت سواد دیجیتالی و سرعت پایین اینترنت مهمترین موانع انتقال آنها از حالت فیزیکی به حالت آنلاین و استفاده کمتر از منابع آنلاین کتابخانه و پورتال‌‌های وب است. این مطالعه همچنین توصیه‌‎هایی را برای بهبود نقش کتابخانه‌‌/ها در چنین شرایطی ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران (1399). سیاست کلی وزارت علوم در دوران کرونا؛ ادامه و تداوم آموزش. [بازیابی شده در: www.msrt.ir/fa/news/57514  در تاریخ 10/1/1400
Abubakar, M. K. (2021). Implementation and Use of Virtual Reference Services in Academic Libraries during and post COVID-19 Pandemic: A Necessity for Developing Countries. Library Philosophy and Practice, 1-18.
American Library Association (2020). Coronavirus pandemic (2019–2020). http://www.ala.org/tools/future/trends/coronavirus. [Retrieved on May 2nd, 2021]
Association of College and Research Libraries (2020). Pandemic resources for academic libraries. https://acrl.libguides.com/pandemic/home. [Retrieved on May 2nd, 2021]
 Association of Research Libraries (2020). COVID-19 news and resource pages. https ://www.arl.org/resources/covid-19-resource-updates-pages/. [Retrieved on May 2nd, 2021]
Australian Library and Information Association. (2020). Australian libraries responding to COVID-19. https://www.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19. [Retrieved on May 2nd, 2021]
 
Chisita, C. T., & Chizoma, U. S. (2021). Rethinking academic library space amidst the COVID-19 pandemic in South Africa: preparing for the future. Information Discovery and Delivery, 49(2), 105-113.
Condic, K. (2021). Examination of Academic Library Websites Regarding COVID-19 Responsiveness. Journal of Web Librarianship, 15(1), 1-14.
Cox, A., & Brewster, L. (2020). Library support for student mental health and well-being in the UK: Before and during the COVID-19 pandemic. The Journal of Academic Librarianship, 46(6), 102256.
Cox, C. (2020). Changed, changed utterly. Inside Higher Ed. https://www. insidehighered.com/views/2020/06/05/academic-libraries-will-change-sig nificant-ways-result-pandemic-opinion#.XussR9WnWgl.twitter. [Retrieved on May 7th, 2021]
Dhiman, A. K. (2020). Academic Library Services in Post Covid-19 Era. Pearl: A Journal of Library and Information Science 14(2), 130-136.
Fasae, J. K., Adekoya, C. O., & Adegbilero-Iwari, I. (2020). Academic libraries' response to the COVID-19 pandemic in Nigeria. Library Hi Tech [Ahead-of-print].
Gmiterek, G. (2021). Polish university libraries social networking services during the COVID-19 pandemic spring term lockdown. The Journal of Academic Librarianship, 47(3), 1-9.
Guo, J., & Huang, J. (2021). Information literacy education during the pandemic: The cases of academic libraries in Chinese top universities. The Journal of Academic Librarianship, 47(4), 102363.
Harris, S. Y. (2021). Covid-19 impact on the Caribbean academic library: Jamaica's preliminary response to people, place, product and services. Library Management, [Ahead-of-print].
Institute of Museum and Library Services. (2020). COVID-19 resources for librarians and museums. https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-updates/covid-19-resource s-libraries-and-museums. [Retrieved on May 4th, 2021]
 International Coalition of Library Consortia (2020). Statement on the GLOBAL COVID- 19 pandemic and its impact on library services and resources. https://icolc.net/state ment/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-res ources. [Retrieved on May 4th, 2021]
International Federation of Library Association and Federation (2020). COVID-19 and the global library field. https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries. [Retrieved on May 4th, 2021]
Khan, M. T., & Rafiq, M. (2019). Library Social Media Services (LSMS)! Going viral for survival. Pakistan Library & Information Science Journal, 50(3), 23–32.
Ladan, A., Haruna, B., & Madu, A. U. (2020). COVID-19 pandemic and social media news in Nigeria: The role of libraries and library associations in information dissemination. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 7(2), 124-133.
Landøy, A., & Færevaag, T. (2020). How an academic library work edduring the Covid-19 pandemic. Revista Română De Biblioteconomie și Știința Informării= Romanian Journal of Library and Information Science, 16(1), 2-12
.
Ma, L. F. (2020). Academic Library Services during COVID-19: The Experience of CUHK Library. International Information & Library Review, 52(4), 1-4.
Martzoukou, K. (2021). Academic libraries in COVID-19: a renewed mission for digital literacy. Library Management, 42 (4/5), 266-276.
Massan, S., Shaikh, M. M., y Dahri, A. S. (2020). Effect of COVID-19 epidemic on research activity of researcher in Pakistan Engineering University and its solution via technology. 3C Tecnología. Glosas de innovación aplicadas a la pyme. Edición Especial, Abril 2020, 249-263. http://doi.org/10.17993/3ctecno.2020.specialissue5.249-263
Medical Library Association (2020). COVID-19 resources for medical librarians & other health information professional. https://www.mlanet.org/page/covid-19-resources -for-medical-librarians. [Retrieved on May 5th, 2021]
Mehta, D., & Wang, X. (2020). COVID-19 and digital library services–a case study of a university library. Digital Library Perspectives, 36(4), 351-363.
Mestri, D. D. (2020). Reopening libraries in COVID 19 pandemic: challenges and recommendations. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 5(1), 16-23.
Mi, M., Zhang, Y., Wu, L., & Wu, W. (2020). Four health science librarians’ experiences: How they responded to the COVID-19 pandemic crisis. College & Research Libraries News, 81(7), 330-334.
Nakhoda, A. (2020, June 29). Bridging digital divide in Pakistan. The Express Tribune. https://tribune.com.pk/story/2252437/bridging-digital-divide-in-pakistan. [Retrieved on May 12th, 2021]
Nawaz, N., Gomes, A. M., & Saldeen, M. A. (2020). Artificial intelligence (ai) applications for library services and resources in covid-19 pandemic. Artificial intelligence (AI), 7(18), 1951-1955.
Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1–13.
Okike, B. I. (2020). Information dissemination in an era of a pandemic (COVID-19): librarians’ role. Library Hi Tech News, 37(9), 1-4.
 Rafiq, M., & Ameen, K. (2012). Use of digital media and demand for digitized contents in higher education sector of Pakistan. The International Information & Library Review, 44(3), 116–122.
Rafiq, M., & Ameen, K. (2013). Digitization in university libraries of Pakistan. OCLC Systems & Services, 29(1), 37–46.
 Rafiq, M., Ameen, K., & Jabeen, M. (2018). Barriers to digitization in university libraries of Pakistan: A developing country’s perspective. The Electronic Library, 36(3), 457–470.
Samanta, M. (2020). Library Access Policies Post COVID-19 Pandemic. Available at SSRN 3610042. [Retrieved on May 11th, 2021]
Shi, Y., Li, C., & Luo, L. (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on Chinese College Students’ Information Behavior and Library Needs: A Qualitative Study. The Library Quarterly, 91(2), 150-171.
 
Tammaro, A. M. (2020). COVID 19 and Libraries in Italy. International Information & Library Review, 52(3), 216-220.
Tavernier, W. (2020). COVID-19 demonstrates the value of open access: What happens next?. College & Research Libraries News, 81(5), 226-230 .
Tolppanen, B. P. (2021). A survey of response of access services in academic libraries to COVID-19. Journal of Access Services, 18(2), 1-11.
WHO (2019). Coronavirus disease (COVID 19). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. [Retrieved on May 9th, 2021]
Yu, F., & Mani, N. (2020). How American Academic Medical/Health Sciences Libraries Responded to the COVID-19 Health Crisis: An Observational Study. Data and Information Management, 4(3), 200-208.
Zhou, J. (2021). The role of libraries in distance learning during COVID-19. Information Development, 02666669211001502.