تحلیل تماتیک موانع همکاری دانشگاه و صنعت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ایران

چکیده

چکیده

امروزه، ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله ای کارآمد در جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه، ضرورتی انکارناپذیر شده است. ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می کنند، نیازمند سازوکارهای ویژه ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب، نمی توان بر کارآمدی آن دلخوش داشت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که موانع همکاری دانشگاه و صنعت چه می باشد؟ در این راستا با توجه به بافت و شرایط نظام آموزش عالی(دانشگاه ها) و تعامل آن با صنعت و همچنین با توجه به ماهیت میان رشته ای بودن موضوع همکاری دانشگاه و صنعت، رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک به عنوان روش تحقیق پ‍ژوهش حاضر انتخاب گردید با تحلیل تماتیک و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند، اطلاعات از هفده نفر خبره و اعضا هیات علمی دانشگاه و نیز مدیران مراکز رشد، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز کارآفرینی در حوزه صنعت، دانشگاه و تجاری سازی جمع آوری شد و با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، داده ها تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان دهنده موانع؛ محدودیت های دانشگاه، محدودیت های صنعت، موانع فرهنگی، موانع سازمانی، عملیاتی و موانع قانونی سیاسی می باشد. در انتها نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت توسعه همکاری دانشگاه با صنعت ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


- آقاجانی، حسنعلی و کیاکجوری، کریم ،(1385)، ارائه الگویی مفهومی از عوامل مؤثر بر اثربخشی همکاریهای بین‌سازمانی میان دولت، دانشگاه و صنعت، مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی  همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی  ‘‘(همراه با سخنرانی)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
- الوانی، سیدمهدی، کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ، (1389)، مدیریت توسعه، تهران: انتشارات صفار.
- جعفرنژاد، مهدوی و خالقی سروش، فریبا،(1384)، بررسی موانع و ارائه راه کارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران، فصلنامه دانش مدیریت، 1(18)، 62-41.
- شفیعی، مسعود،(1384)، بررسی تطبیقی ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه یافته ودر حال توسعه، مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری همکاری سه جانبه دولت، صنعت ودانشگاه برای توسعه ملی.
- شفیعی، مسعود؛ موسوی، سیدعبدالرضا،(1392)،تحلیل محتوای موانع، فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره سه جانبه، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی،1(3)، 5-20.
- عابدی جعفری حسن، تسلیمی محمدسعید، فقیهی ابوالحسن، شیخ زاده محمد. (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5،  شماره 2 (پیاپی 10); 151- 198.
- فائض، علی؛ شهابی، علی،(1389)، ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان)، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم؛ شماره 2، 124-97.
- مدهوشی، مهرداد و کیاکجوری، کریم، (1396)، همکاری دانشگاه و صنعت با تأکید بر پارادایم نوآوری باز، پنجمین همایش ملی تعامل دانشگاه و صنعت با رویکرد ارتقاء بهره وری، خرم آباد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان.
- یعقوبی‌فرانی، احمد و حاتمی‌کیا، ‌نازنین. (1394). موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان دانشگاه های بوعلی سینا و صنعتی همدان. نامه آموزش عالی, 32(8), 31-52.
- Alter, C., & Hage, J. (1993). Organizations working together (Vol. 191). SAGE Publications, Incorporated.
- Alvesson, M. & Karreman, D.(2001). Odd couple: making sense of the curious concept of knowledge management. Journal of Management Studies, 38(7), 995-101.
- Azman, N., Sirat, M., Pang, V., Lai, Y. M., Govindasamy, A. R., & Din, W. A. (2019). Promoting university–industry collaboration in Malaysia: stakeholders’ perspectives on expectations and impediments. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(1), 86-103.
- Barr, B. (2008). UK civil engineering education in the twenty-first century. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Management, Procurement and Law, 161(1), 17-23.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
- Bruneel, J., d’Este, P., & Salter, A. (2010). Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration. Research policy, 39(7), 858-868.
- Champness, M. (2000). Helping industry and universities collaborate. Research Technology Management, 43(4), 8-9.
- Currie, I. (2011). Government policies to Encourage University-business research collaboration in Canada: lessons from the US, the UK and Australia. CSLS Research Reports, (2011-02).
 - Da Cunha Lemos, D., & Cario, S. A. F. (2017). University–industry interaction in Santa Catarina: evolutionary phases, forms of interaction, benefits, and barriers. RAI Revista de Administração e Inovação, 14(1), 16-29.
- Figueiredo, N. L., & Ferreira, J. J. (2021). More than meets the partner: a systematic review and agenda for University–Industry cooperation. Management Review Quarterly, 1-43.
- Hurmelinna, P. (2004). Motivations and barriers related to university-industry collaboration-appropriability and the principle of publicity. In Seminar on Innovation.
- Kaymaz, K., & Eryiğit, K. Y. (2011). Determining factors hindering university-industry collaboration: An analysis from the perspective of academicians in the context of entrepreneurial science paradigm. International Journal of Social Inquiry, 4(1), 185-213.
- Kvale, S. (1996). Inter views. An introduction to qualitative research interviewing, 2006.
- Lee, Y. S. (2000). The sustainability of university-industry research collaboration: An empirical assessment. The journal of Technology transfer, 25(2), 111-133.
- Lopes, J., & Lussuamo, J. (2020). Barriers to University-Industry Cooperation in a Developing Region. Journal of the Knowledge Economy, 1-17.
- Rohrbeck, R., & Arnold, H. M. (2006, September). Making university-industry collaboration work-a case study on the Deutsche Telekom Laboratories contrasted with findings in literature. In The International Society for Professional Innovation Management Conference, Networks for Innovation, Athens, Greece.
- Roshani, M., Lehoux, N., & Frayret, J. M. (2015). University-Industry collaborations and open innovations: An integrated methodology for mutually beneficial relationships. CIRRELT.
Turk-Bicakci, L., & Brint, S. (2005). University–industry collaboration: patterns of growth for low-and middle-level performers. Higher Education, 49(1-2), 61-89.