ارائه مدل ساختاری رابطه کارمند-سازمان و رفتار نوآورانه با میانجی گری اعتماد سازمانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و حرفه ای استان قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی و بودجه، دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان.

چکیده

سازمانها جهت حفظ بقا و حفظ مزیت رقابتی خود، نیاز به کارکنانی دارد که از خود رفتارهای نوآورانه بروز دهند. با توجه به اهمیت نقش رابطه کارمند-سازمان و اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای نوآورانه در کارکنان، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رابطه کارمند سازمان بر رفتار نوآورانه با میانجی گری اعتماد سازمانی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان پشتیبانی شعب بانک صادرات استان اصفهان به تعداد 100 نفر می باشد. انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول آماری کوکران انجام گرفت و تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. به منظور سنجش رابطه کارمند-سازمان از پرسشنامه محقق ساخته ؛ به منظور سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه الونن و همکاران (2008) و به منظور سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه میسمان و مولدر (2012) استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای PLS و SPSS تحلیل گردید. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه کارمند-سازمان تاثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر رفتار نوآورانه و تاثیری غیر مستقیم، مثبت و معنادار بر رفتار نوآورانه از طریق اعتماد سازمانی دارد. نتایج همچنین نشان داد که رابطه کارمند-سازمان تاثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر اعتماد سازمانی و اعتماد سازمانی تاثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر رفتار نوآورانه دارد.

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، مینا و مهداد، علی. (1398). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای نوآورانه در کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان: نقش میانجی‌گرانه اشتیاق شغلی، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 20، شماره 1،  صفحه 35-46 .
جهانگیر، مصطفی؛ خوراکیان، علیرضا و لگزیان، محمد. (1395). بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها، مجله مدیریت نوآوری، دوره 5، شماره 1 ، صفحه 29-52.
رضائیان، علی و رحیمی، فرج الله.(1378)، بررسی تأثیرگذاری عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی، چشم انداز مدیریت؛ شماره 29، ص 87-69.
رستگار، عباسعلی و گلشاهی، بهنام. (1398). چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 28، شماره 92، صفحه 115-133.
فاضل، امیر؛ کمالیان، امین رضا؛ خجسته، غلامرضا و فاضل، علی. (1390). نقش اعتماد در نوآوری سازمانی: پژوهشی در یک سازمان ایرانی بخش خدمات، برنامه ریزی مدیریت و توسعه دوره 24 ، شماره 77.
موفق، خلیل؛ دلاور، علی؛ شفیع‌آبادی، عبدالله و درتاج، فریبرز. (1393). اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-17 .
مقصودی, قمرتاج، (1395) بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده در روابط فرد و سازمان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، شرکت خدمات برتر.
‌میر‌محمدی،سید‌محمد؛‌کامرانی‌مهنی،محمدامین‌و‌رحیمیان،‌محمد.(1394). غنی سازی‌کار‌‌خانواده‌ و‌رفتارهایی‌کاری‌نوآورانه؛‌سرمایه‌روانشناختی‌به‌مثابه‌متغیر‌میانجی،چشم انداز‌مدیریت‌دولتی،شماره 23، ص 15-36.
نادی، محمدعلی و مشفقی، نزهت الزمان. (1388). شناخت ادراک معلمان از روابط ابعاد اعتماد سازمانی با تعهد مستمر و عاطفی به منظور ارائه یک مدل معادلات ساختاری مناسب در آموزش و پرورش اصفهان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 4، ص 174-155.
نجفی تمرایی, حسن و صمد جباری اصل،(1396). روابط فرد و سازمان، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران،  دانشگاه مقدس اردبیلی.
همایونی راد، محمدحسین و لگزیان، محمد. (1394). روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی، پژوهشنامه مدیریت تحول سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 13.
یاسیی، علی و محمدحسین منصوری (1394) بررسی نقش اعتماد سازمانی در ارتقاء روحیه نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، مؤسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
Barczak, G.; Lassk, F.; Mulki, J. )2010.( Antecedents of team creativity,(2010): An examination of team emotional intelligence team trust and collaborative culture. Creat. Innov. Manag., 19, 332–345.
Coyle-Shapiro, Jacqueline A-M. and Shore, Lynn M (2007) The employee-organization relationship: where do we go from here? Human resource management review, 17 (2). pp. 166-179. ISSN 1053-4822.
Duverger, P. (2012). Using dissatisfied customers as a source for innovative service ideas. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36(4), 537-563.
Ellonen,  R.,  Blomqvist,  K.,  &  Puumalainen,  K.  (2008).  The  role  of  trust  in organizational  innovativeness. European  Journal  of  Innovation  Management, 11(2), 160-181.
Ekvall, G.; Ryhammar, L.(1999) The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish university. Creat. Res. J., 12, 303–310.
Gillis, T. L. (2017). Employee–Organization Relationship, First published, https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc069.
Liao, H.; Liu, D.; Loi, R, (2010). Looking at both sides of the social exchange coin: A social cognitive perspective on the joint effects of relationship quality and differentiation on creativity. Acad. Manag. J, 53 , 1090–1109.
Lewis, D. E. (2007). An investigation into the relationship between productinnovation, trust, and diversity. A PhD dissertation, Capella University". P: 76.
MadridT  P.M.,  Paterson,  M.  G.T  Birdi,  K.  S.T  Leiva.T  P.  I.T  &  Kausel.  E.  E. (2014).  The  Role  of  Weekly  High-Activated  Positive  Mood,  Context,  and Personality  in  Innovative  Work  Behavior:  A  Multilevel  and  Interactional  Model.Context, Journal of organizational behavior, 35, 234-256.
Murphy, J.T. (2002). Networks, Trust, and Innovation in Tanzaniaۥs Manufacturing Sector, World Development, 30(4), 591-619
Ruppel, P.C. & Harrington, J.S. (2002). The relationship of communication, ethical work climate, and trust to commitment and innovation, Journal of Business Ethics, 25, 313-328.
Schepers, P.; van den Berg, P.T.( 2007) Social factors of work-environment creativity. J. Bus. Psychol., 21 ,407–428.
Shore, L.M., Porter, L.W., and Zahra, S.A. (2004). Employer-oriented strategic approaches to the employee-organization relationship (EOR). In J. Coyle-Shapiro, L.M. Shore, S. Taylor, and L. E. Tetrick, L.E. (Eds.),(2005) The Employment Relationship: Examining Psychological and Contextual Perspectives Oxford: Oxford University Press.
Thompson, J.A., & Bunderson, J.S. (2003). Violations of principle: Ideological currency in the psychological contract. Academy of Management Review, 28: 571-586.Tierney, P.; Farmer, S.M.) 2002( Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Acad. Manag. J., 45, 1137–1148.
Tsui, A.S.; Wu, J.B. )2005( .The new employment relationship versus the mutual investment approach: Implications for human resource management. Hum. Resour. Manag., 44, 115–121.
Tasan, S. B. (2014). The  Impact  of  employee-organization relationship  on  individuals  behavioral outcomes of task-related performance, contextual performance  and  intertion to  tornover: an  evaluation with social exchange theory, international journal of bussines and management studies , Vol  6, No 1, p. 42-53.
Yer, K. K. (2000). The impact of the employee-organization relationship on temporary employees' performance and attitude: Testing a Singaporean sample Article in The International Journal of Human Resource Management 11(2):366-387 ·
Yu, M-C; Mai, Q; Tsai , S. B; and Dai, Y. (2018). An Empirical Study on the Organizational Trust Employee-Organization Relationship and Innovative Behavior from the Integrated Perspective of Social Exchange and Organizational Sustainabilit,.Sustainability 2018, 10, 864; doi:10.3390/su10030864.