سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران.

2 دانش‌آموخته‌ی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران.

4 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

5 دانش‌آموخته‌ی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

چکیده

سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری‌های اطلاعاتی پیدا شده است که افراد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به این نوع سواد نیازمندند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دو دانشگاه رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی، ازنظر گردآوری داده‌ها، توصیفی و به‌صورت همبستگی، از نظر پارادایمی، روش کمی و مبتنی بر رگرسیون چندگانه (روش گام‌به‌گام) انجام شد. این مطالعه روی 355 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه انجام شد. افراد مورد بررسی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند (n = 185). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان تأیید شد. برای تأیید پایایی ابزار پژوهش نیز یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، دانشگاه محل تحصیل و تعداد طرح‌های پژوهشی بر سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤثر بودند. می‌توان پیشنهاد کرد که تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان فنی‌وحرفه‌ای انعقاد نمود و دانشجویان را ملزم به گذراندن دوره‌های مهارتی و دریافت گواهینامه‌های معتبر نظیر ICDL کرد.

کلیدواژه‌ها


احمدیان­راد، ح. (1386). معنی تازه سواد در قرن 21. قابل دسترس در: https://www.magiran.com/article/1551755 دو‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۸۶، شماره ۳۸۳۱
اسمعیلی، الف.، رحیمی، ص. و مرادی، م. (1398). رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(1)، 28-8.
امینی، ح. (1382). ساختار تولید و توسعه علوم دینی. مجله دین پژوهان، (42)، 68-69.
حیدری‏همت­آبادی، ز.، مرسی­پور، ن. و حری، ع. (1386). نظام برنامه­ریزی درسی متناسب با توسعه سواد اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات برنامه­درسی، 1(4)، 29-48.
خلیلی، ل.، هدایتی‏خوشمهر، ع.، رسول­زاده‏اقدام، ص. و شیبانی، ب. (1396). رابطه سواد اطلاعاتی و انگیزش یادگیری دانشجویان. تعامل انسان و اطلاعات، 4(2)، 108-120.
زاهدی نوقابی، م.، فتاحی، ر.، صالحی‏فدری، ج. و نوکاریزی، م. (1398). بررسی سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آن­ها. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, 7(2)، 205-231.
زمانی، ب.ع. (1384). یاددهی و یادگیری مهارت­های فناوری اطلاعات در برنامه درسی. فصلنامه کتاب، 16(1)، 173-184.
شاهسواری، ف.، جولهر، م.، خرازی‏فرد، م. و عرفان‏منش، ش. (1398). بررسی دانش و سواد اطلاعاتی کامپیوتری و اینترنتی در میان دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال ١٣٩5. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران. 32 (1)، 74-69.
صدقی، ش.، عبدی، ف.، پناهی، س. (1397) . سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس مدل آیزنبرگ. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4 (1)، 30-38.
عباسی، ع. و نجفلو، پ. (1394). سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7(34)، 89-103.
عبدالهی،م. و جوکار، ع. (1393). بررسی کتابخانه­های عمومی استان فارس. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20 (4)، 778-771.
فرخ، ب. و شاه­طلبی، ف. (1397). رابطة بین یادگیری خود راهبر، خودکارآمدی و سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم دانش. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 15 (29)، 148-161.
کرمی، ش. (1396). آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(43)، 131-118.
کشاورز، م.، فرج اللهی, م., زندی, ب. و سرمدی، م. (1395). بررسی استاندارد­های سواد رایانه‌ای در آموزش مجازی مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 9(21)، 87-94.
موحدمحمدی، ح. (1382). نقش شبکه اطلاع رسانی اینترنت و وب در فعالیت­های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های کشاورزی منتخب. رساله دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران.
نظری، م. و علیدوستی، س. (1383). سواد اطلاعاتی برای دوره­های تحصیلات تکمیلی. تهران: پژوهشکده اطلاعات و مدارک ایران.
وهابی، الف.، صیادی، م.، صنیعی، ن.، وهابی، ب.، روشنی، د. و وهابی، آ (1397). بررسی سطح سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 3 (4)، 37-45.
Aitokhuehi, J. O., & Ojogho, J. (2014). The impact of computer literacy on students’ academic performance in senior secondary schools in Esan West Local Government Area, Edo State, Nigeria. Journal of Education and Human Development, 3(3), 265-270.
Al-Aufi, A. S., Al-Azri, H. M., & Al-Hadi, N. A. (2017). Perceptions of information literacy skills among undergraduate students in the social media environment. International Information & Library Review, 49(3), 163-175.
Brar, K. S., Singh, B., & Kaur, A. (2017). Computer Literacy among the University Students of North India: A Study. Periodic Research, 6(1), 51-55.
Brar, K. S., Singh, B., & Kaur, A. (2017). Computer Literacy among the University Students of North India: A Study. Periodic Research, 6(1), 51-55.
Gilster,P.(2007).Retrievedfrom: http;//rre.sagepub.com/content/35/1/89.fullojedokun,2007,p17
Hatlevik, O. E., Throndsen, I., Loi, M., & Gudmundsdottir, G. B. (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education, 118, 107–119.
Igun S.EDepartment of Library and Information Science, Delta State University, Abraka, Nigeria & Odafe, J.P. (2014). Information Literacy among Undergraduate Students in Nigeria. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 5 (3), 1-14
Kozina, G., Dukić, G., & Dukić, D. (2012). A study of computer literacy among Croatian students as support in planning the higher education development. Tehnički vjesnik, 19(4), 735-742.
Manthiramoorthi, M. Saravana kumar, R.R., & Thamaraiselvi, M. (2018). Information literacy skills among job seekers-A study. IALA journal, 6(1&2), 191-193.
Mehlenbacher, B. (2010). Instruction and Technology: Designs for Everyday Learning. Cambridge: MIT Press.
Morrison, C., Wells, D., & Ruffolo, L. (2014). Computer literacy basics: A comprehensive guide to IC3. Cengage Learning.
Naveed, M. A., & Rafique, F. (2018). Information Literacy in the Workplace: A Case of Scientists from Pakistan. Libri, 68(3), 247-257.
Okaneme, G. (2015). Towards a new philosophy of language, culture and literacy in Nigeria for national development. Open Journal of Philosophy, 5(7), 459-470.
Oz, H., Demirezen, M., & Pourfeiz, J. (2015). Digital device ownership, computer literacy, and attitudes toward foreign and computer-assisted language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 359-366.
Ranasinghe, P., Wickramasinghe, S. A., Pieris, W. R., Karunathilake, I., & Constantine, G. R. (2012). Computer literacy among first year medical students in a developing country: A cross sectional study. BMC research notes, 5(1), 504.
Robabi, H., & Arbabisarjou, A. (2015). Computer literacy among students of Zahedan University of Medical Sciences. Global journal of health science, 7(4), 136.
Walsh, C.S. (2007). Creativity as capital in the literacy classroom: Youth as multimodal designers. Literacy, 41(2), 79-85.
Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., & Cheung, C. K. (2014). Media and information literacy curriculum for teachers. UNESCO Publishing.