دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 18، شهریور 1399 
شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه

صفحه 145-173

محمدرسول الماسی فرد؛ حسین کریمی؛ میلاد بخشم