بحران کووید 19 و نظریه های سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا این روزها از مرزهای محل تولد خود یعنی شهر ووهان چین عبور کرده و به بحرانی بین-المللی تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی بیماری ناشی از این ویروس (کووید 19) را یک همه‌گیری گسترده جهانی اعلام کرده و دبیر کل سازمان ملل بحران را بزرگترین بحران سلامت پس از جنگ دوم جهانی دانسته است. مساله کرونا اگر چه در بادی امر مساله‌ای پزشکی و مربوط به رابطه میان پزشک و بیمار بنظر می‌رسد، گستره و پیچیدگی آن به گونه‌ایست که تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع امروزین را درگیر می‌کند. این مساله، به همین دلیل، مساله‌ای برای سیاستگذاری عمومی است. مقاله حاضر نسبت بحران کرونا را با نظریه‌های سیاستگذاری عمومی می‌کاود. برای این منظور پس از مروری سریع بر مبانی نظری حوزه مطالعاتی سیاستگذاری عمومی و معرفی یک رویکرد سیستمی به فرایند سیاستگذاری، این سیستم و اجزای آن بر وضعیت جاری بیماری کووید 19 و سیاست‌های مرتبط با آن نقش شده و تلاش می-شود تا تحلیلی از ابعاد سیاستگذارانه این پاندمی ارائه گردد. تحلیل ارائه شده در مقاله ضمن تشریح حلقه اصلی و اپیدمیولوژیکِ سیاستگذاری در این مساله، محدودیت‌های اقتصادی و نهادی و محدودیت‌های ناشی از عملکرد ائتلاف‌های ذینفعان و همینطور محدودیت‌های ناشی از ایده‌ها و باورهای بازیگران مرتبط با این مساله را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


حاتمی و همکاران) 1398 (." کتاب جامع بهداشت عمومی"، تهران: نشر ارجمند، چا اول، جلد
دوم.
دنیای اقتصا د) 1398 (. نقاط اصابت کرونا در اقتصاد جهان. روزنامه دنیای اقتصاد، 21 / 12 / 1398 .
4847
66
دیپلماسی ایرانی) 1398 (چرا قرنطینه در چین جواب داد و در ایتالیا نه؟. سایت خبری-تحلیلی
دیپلماسی ایران ، ی 26 / 12 / 1398 ، 199029 .
طاهرینیا، مسعود و حسنوند، علی) 1399 (. پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید- 19 بر
اقتصاد ایران؛ با تاکید بر اشتغال. فصلنامه مدیریت پرستار . ی 9 ( 3 ،) 58 - 43 .
منتی، حسین) 1399 (. بررسی اثرات ویروس کرونا کووید 19 بر اقتصاد جهانی. فصلنامه ارزیابی
تأثیرات اقتصاد . ی شماره دوم، 181 - 163 .
Goodin, R. E., Moran, M., & Rein, M. (2006). The Oxford handbook of public policy (Vol. 6). Oxford Handbooks of Political.
Herman, B. (2020).‘The coronavirus is creating a lobbying feeding frenzy,’ Online at AXIOS.com, March 22, 2020.
John, P. (1998). Analysing Public Policy. London: Pinter.
Moe, T. (1990). ‘The politics of Structural Choice: Toward a Theory of Public Bureaucracy,’ in Williamson, O. (ed.), Organization Theory: From Chester Barnard to the Present and Beyond, New York: Oxford University Press.
Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy sciences, 21(2-3), 129-168.
Schlager, E., & Blomquist, W. (1996). A comparison of three emerging theories of the policy process. Political Research Quarterly, 49(3), 651-672.
Stillman II, R., J. (2000). Public Administration. Concepts and Cases, Boston, New York: Houghton Miffin.
Treene, A. (2020). ‘Senate's trillion-dollar coronavirus stimulus bill hits speed bump,’ Online at AXIOS.com, March 22, 2020.
Yee, V. (2020). In a pandemic, religion can be a balm and a risk.