بررسی میزان دستیابی به اهداف و انطباق با ویژگی‌های آموزش غیر رسمی یک رویداد ترویج علم (مطالعۀ موردی رویداد: بیا زِ سنگ بپرسیم)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، مدیریت آموزشی، گروه آینده پژوهشی. موزه ملی علوم و فناوری، تهران، ایران

چکیده

چکیده
ترویج علم از جمله ابزار کشورها برای دستیابی به جامعه دانا محور و شهرونیدی علمی است که با هدف درگیری و مشارکت عموم مردم با علم، از طریق ابزارها و روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. یکی از این روش‌ها برگزاری رویدادهای علمی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و همچنین میزان انطباق رویداد «بیا زِسنگ بپرسیم» با ویژگی‌های آموزش غیر رسمی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد بالای 20 سال است که از رویداد بازدید کرده‌اند و برابر با 53 نفر بوده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای با 17 سؤال در سه بخش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، محتوای رویداد، ویژگی‌های آموزش غیر رسمی و پیشنهادات بود. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد ضمن رضایت بازدیدکنندگان از رویداد و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده (بیش از 70 درصد) اکثر ایستگاه‌ها از ویژگی‌های آموزش غیر رسمی برخوردار بودند. این نتایج استقبال و علاقه‌مندی عموم مردم به شرکت در رویدادهای علمی را نشان می‌دهد و لزوم توجه سازمان‌ها و متولیان امر به برگزاری هرچه بیشتر این رویدادها را می‌طلبد و توجه به نیازها و علایق علمی بازدیدکنندگان هنگام طراحی رویدادها از عوامل موفقیت آن‌ها است.
کلمات کلیدی: ترویج علم، آموزش غیر رسمی، رویداد علمی، سنگ

کلیدواژه‌ها


اجاق، زهرا و همکاران ) 1391 (. تبین ماهیت و ضرورت درک عامه از علم، آموزش
مهندسی ایرا ، ن 14 ( 56 (، صص 132 - 117 .
- برنال، جان، ) 1356 (، علم در تاری ، خ تهران: انتشارت امیر کبیر، جلد دوم.
- بک، پل) 1394 (، مرکز علم، دانش- روش: راهاندازی مرکز علم) نمایشگاهها،
نمایشها، ارابههای اکتشافی، رویدادهای ویژه، کارگاهها، بازاریابی.( مترجم: حسین
کاظمی یزدی، تهران: موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا . . ..
- پایا، علی ) 1387 (، ترویج علم در جامعه، یک ارزیابی فلسفی، سیاست علم و فناور ، ی
1 ( 1 (،صص 25 - 28 .
- حری، عباس ) 12 / 6 / 1384 (، تولید و دسترسی همگانی به دانش و اطلاعات، گزارش از
فریال طهماسبی، روزنامه ایران، ص 12 .
- حری،عباس) 1385 (، اطلاعرسان : ی نظا مهاوفرایندها،تهران: کتابدار .
- حیدری، آزاده ) 1390 (، راهکارهای ارتقاء وضعیت ترویج علم در ایران؛ یا بررسی
دیدگاه صاحب نظران و متولیان، فصلنامه دانششناسی )علوم کتابداری و اطلا عرسانی و
فناوری اطلاعات.( سال چهارم، شماره 15 . صص 23 - 41 .
- حیدری، آزاده؛ محمد حسینزاده) 1390 (. مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و
رضای تمندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی، فصلنامه مطالعات
ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعا ، ت شماره 92 . صص 171 - 194 .
226
- حیدری، آزاده؛محمد حسین زاده،نجلا حریری،فاطمه نوشین فرد) 1391 (، سازوکار ملی
ترویج علم در ایران؛ با تمرکز بر سیاس تگذاری و پیادهسازی، فصلنامه سیاست علم و
فناوری، سال چهارم، شماره 3 ، صص 17 - 38 .
- ذاکر صالحی، غلامرضا ) 2 / 3 / 1381 (، راهبردهای ملی ترویج علم، روزنامه ایران، ص 32 .
- زلف یگل، محمدعلی ) 1383 (، از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش، رهیاف ت، شماره
33 .
- صبوری، علیاکبر ) 1381 (، بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال 2002 میلادی ،
رهیاف ، ت 28 : 87 - 95 .
- قدیمی، اکرم. ) 1396 (. ترویج علم؛ روشها، شاخصها و نمونههای موردی، تهران:
انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
- کندی، جف ) 1394 (، کاربرپسند: نمایشگاههای تجربی )عملی( کارآم ، د مترجم: صبا
راستگارکریمی، تهران: انتشارات موزه علوم و فناوری.
- وصالی، منصور و دیگران ) 1386 (، مبانی نظری فهم عامه از علم در ایرا ، ن تهران: مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ترویج علم، گزارش طرح پژوهشی،ج 1 - 3 .
- شاهحسینی، مجید ) 1398 ،» (، سند پژوهشی گالری سند و رویداد طبیا ز سنگ بپرسیم
منتشر نشد،ه تهران:کتابخانه و مرکز اسناد موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی
ایران.
Cornelis, G. C. (1998). Is Popularization of SciencePossible?.in Paper Presentadoen el Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, Massachuetts, Pp. 10-15. Frechtling, Joy &Westat, Laure Sharp (1997). User-Friendly Handbook for Mixed Method Evaluations. Division of Research, Evaluation and CommunicationNational Science Foundation (NSF) USA.
Miri Levin, Rozalis (2003). EVALUATION AND RESEARCH: DIFFERENCES AND SIMILARITIES. Canadian Journal of Program Evaluation · September 2003. Vol. 18 No. 2 Pages 1–31.
Raza, G (2009).Introduction Mapping Public Understanding of Science. Science Technology & Society, Vol. 14, No. 2, Pp. 211-219 .