سیاست‌های عمومی مواجهه با آثار آتی کووید 19

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

هشدار زود هنگام مسایل و آگاهی‌بخشی اولین گام در چرخه سیاست‌گذاری عمومی است. پیش‌ارزیابی موضوعات و پیش‌-نگری به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که بتوانند پیش‌‌فعالانه عمل کرده و در مقابل اتفاقات آینده، غافلگیر نشوند. شگفتی-ساز کووید19با شیوع و پاندمیک شدن از جنبه‌های مختلف تاثیرات شگرفی بر جامعه بشری داشته است. در حال حاضر موسسات مشهور در دنیا از جمله مک‌کنزی، آلبرت کخ آلمان و مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی در چین به‌دنبال پاسخ به این سوال هسند که در صورت طولانی شدن این بیماری آثاری که بر جامعه بشری خواهد گذاشت چه خواهد بود؟ در این مقاله سعی شده است که با استفاده از روش استیپ و استفاده از منابع معتبر وبابررسی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی وفناورانه و ارایه راهکارهای سیاستی به این پرسش پاسخ دهیم. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که این رویداد آثار مثبت و منفی متعددی داشته که بیش از همه آثار اقتصادی آن مشهود است و از طرف دیگر این پدیده موجب شده که وجه مثبت فناوری و فضای مجازی قوت بگیرد و به ‌لحاظ زیست‌محیطی زمین فرصت نفس‌کشیدن پیدا کرده و از بعد اجتماعی و سیاسی جلب اعتماد عمومی و ارایه وجوه سفید و سیاه ابعاد مختلف امور برای جامعه توسط سیاست‌گذاران، درگیر کردن واقعی طیف متنوعی از ذینفعان و اندیشیدن به راه‌حلهای بدیل در حین تصمیم‌گیری و رهبری پایدار مقابله با بحران راهکارهایی مهم برای فائق آمدن بر شرایط حاکم پس از کرونا است.

کلیدواژه‌ها


امینی، حامد) 1399 (. برداشتی آزاد از جلسه آیند هپژوهان در خصوص جهان پس ازکرونا .
سهیلی، حبیب و دیگران) 1398 (. “درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران.”معاونت اقتصاد ی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 20
موسوی چلک، سید حس ن) 1399 (.. مسایل اجتماعی پسا کرونا جدی است . 17
Tang, B., Bragazzi, N. L., Li, Q., Tang, S., Xiao, Y., & Wu, J. (2020). An updated estimation of the risk of transmission of the novel coronavirus (2019-nCov). Infectious disease modelling, 5, 248-255.
Ghazinoory, S., Saghafi, F., & Kousari, S. (2017). Taking the Long View of Nanotechnology's Societal Implications: The National Iranian Nanotechnology Initiative at 10 Years. IEEE Technology and Society Magazine, 36(1), 71-80.
Bell, W. (2009). Foundations of Futures Studies: History, Purposes, Knowledge. Volume I: Human Science for a New Era. Transaction Publishers.
Grützmacher, K., Keil, V., Leinert, V., Leguillon, F., Henlin, A., Couacy‐Hymann, E., ... & Leendertz, F. H. (2018). Human quarantine: Toward reducing infectious pressure on chimpanzees at the Taï Chimpanzee Project, Côte d'Ivoire. American journal of primatology, 80(1), e22619.
Hua, J., & Shaw, R. (2020). Corona virus (Covid-19)“infodemic” and emerging issues through a data lens: The case of china. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2309.
82
Markley, O. (2011). A new methodology for anticipating STEEP surprises. Technological Forecasting and Social Change, 78(6), 1079-1097.
Jahanbin, K., & Rahmanian, V. (2020). Using Twitter and web news mining to predict COVID-19 outbreak. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 13.
Qiu, Y., Chen, X., & Shi, W. (2020). Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. Journal of Population Economics, 1.
Y. Zhang(2020) .www.nytime.com.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 26, e923549-1.
Saritas, O., & Smith, J. E. (2011). The big picture–trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals. Futures, 43(3), 292-312.
Ming, W. K., Huang, J., & Zhang, C. J. (2020). Breaking down of healthcare system: Mathematical modelling for controlling the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in Wuhan, China. bioRxiv.
Malik, Y. S., Sircar, S., Bhat, S., Sharun, K., Dhama, K., Dadar, M., ... & Chaicumpa, W. (2020). Emerging novel coronavirus (2019-nCoV)—current scenario, evolutionary perspective based on genome analysis and recent developments. Veterinary quarterly, 40(1), 68-76.
Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama, 323(13), 1239-1242.