پیش‌نگری و پس‌نگری در مواجهه با شیوع بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی و سرپرست گروه آینده‌پژوهی مرکز تحقیات سیاست علمی کشور

چکیده

با توجه به اینکه ما انسان‌ها هیچیک شبیه هم نیستیم و تنوع ادراک داریم در شرایط مختلف آینده‌های متفاوتی برای خود تصور می‌کنیم. تنوع در زندگی و فاصله گرفتن از روزمرگی شاید بزرگترین دغدغه بشر باشد که تمام افسردگی و سرخوردگی انسان‌ها در قرن 21 از این عامل مهم نشأت می‌گیرد. رخدادهای مختلف اجتماعی از قبیل سیل، زلزله، بیماری و مواردی از این دست در گاهی اوقات باعث غافلگیری ما می‌شود. جوامعی که هوشیارانه برای آینده خود تصوراتی دارند و تلاش می‌کنند به تصاویر خود نسبت به آینده جامع عمل بپوشانند هیچگاه دچار روزمرگی نخواهند شد. ما باید در مواجهه با آینده‌های جدید و تغییرات ژرف آن بشکلی چند وجهی توجه داشته باشیم و با شناخت این وجوه و آگاه بودن نسبت به آن‌ها خود را برای آینده آماده سازیم و بکوشیم در ساخت آینده خود سهیم و دخیل باشیم. بیماری کووید 19 را شاید بتوان جدیدترین رویدا جامعه بشری بدانیم که تمام انسان‌های جهان را بشکلی تحت تاثیر قرار داد. این بیماری موجب شد جوامع حتی در برهه‌ای از زمان‌ها تصمیم‌گیری‌هایی را که قبلاً آزموده نشده‌ بودند یکباره اتخاذ کنند که در پاره‌ای اوقات نتایج بس خطرناک‌تر ار ویروس کرونا را برای آن‌ها بدنبال داشت و دارد. وقتی اجماع و خرد جمعی روی اقدامات صورت نگیرد انتظاری بیش از این نیز از تصمیمات یکباره نمی‌رود. در نوشته پیش روی، نگارنده تلاش خواهد کرد با روش مطالعه مستندات حاضر و با رویکردی تفسیری به اکتشاف و معرفی راه‌کارهایی مناسب برای شناخت عدم‌قطعیت‌هایی می‌شود که توجه نداشتن به آن‌ها باعث غافلگیری ما نسبت به آینده خواهد شد. آینده‌پژوهی مبتنی بر پیش-نگری و پس‌نگری در شرایط خاصی همچون دوره کرونا موجب ارائه راهکارهای ارزنده و قابل توجه در مواجهه با شیوع کووید 19 یا وقایعی از این دست خواهد شد که مورد نظر نگارنده است.

کلیدواژه‌ها


ایمانی جاجرمی، حسین) 1387 (. نگاهی جامعهشناختی به مخاطره در شهر. مطالعات اجتماعی ایرا . ن
دوره دوم، شماره 2 ، زمستان، صص 124 - 142 .
بهلولی، حمید ) 1399 (. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 14 فروردین.
توسلی، غلامعباس؛ ابوعلی، ودادهیر ) 1388 (. مناسبات دانش و سیاست در یک جامعه مخاطرهآمیز.
جامعهشناسی ایرا . ن دوره دهم، شماره 4 ، صص 22 - 42 .
خزایی، سعید و همکاران ) 1396 (. آیندهپژوهی- مروری بر روشها ی منتخ ب. تهران: مرکز تحقیقات
سیاس ت علمی کشور.
سایت پویش محیطی سلامت https://chat.whatsapp.com/ipnzbuqewhslmgstwpvwlz
مصاحبه وحید وحیدی مطلق دبیر کل فدراسیون جهانی آیندهپژوهی، محمد امین قلمبر، سعید
قاسمیزادهتمر و احد رضائیان https://www.aparat.com/v/gvpf .
نوح هراری، یووال ) 1399 (. فایننشال تایمز 19 مارس 2020 .
- Argus Media (Apr 1, 2020); Argus White Paper: The Coronavirus Impact; https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/argus-whitepaper coronavirus.ashx
- Bovino, Beth Ann (17 Mar, 2020); Economic Research: A U.S. Recession Takes Hold as Fallout from the Coronavirus Spreads; https://www.spglobal.com
- Carlsson-Szlezak, Philipp, Martin Reeves and Paul Swartz (March 03, 2020a): Harvard Business Review: What Coronavirus Could Mean for the Global Economy; https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy.
- Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-
122
person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020; 395(10223):514-23. DOI: 10.1016/S0140-6736(20) 30154-9 PMID: 31986261.
- Coronavirus and the Lessons we can learn from the 1918-1920 Great Influenza Pandemic, Robert Barro, and 23 Mar 2020. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronaviru s-great-influenza-pandemic-covid19-preparedoutbreak/. Accessed April 25, 2020.
- Gralinski LE, Menachery VD. Return Of The Coronavirus: 2019-Ncov. Viruses 2020; 12(2): 135.
- GSAID Database. 2020 Coronavirus. (Accessed January 19, 2020, at Https://www.Gisaid.Org).
- Khan N. New Virus Discovered By Chinese Scientists Investigating Pneumonia Outbreak. (Accessed Jan 8, 2020, at https://www.wsj.com/articles/new-virusdiscovered-by-chinese-scientists-investigatingpneumonia-outbreak-11578485668)
- Novel 2019 Coronavirus Genome. virological.org. (Accessed January 19, 2020, at http://virological.org/t/novel-2019- coronavirus-genome/319)
- Ren SY, Gao RD, Chen YL. Fear can be more Harmful than the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in controlling the Corona virus Disease 2019 Epidemic. World J Clin Cases 2020; 8 (4): 652-57.
- Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediat 2020; 87(4): 281-6.