شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اهمیت شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان و تأثیر اقتصادی و اجتماعی آن‌ها از طریق تجاری‌سازی تحقیقات مبتنی بر دانشگاه به مدت طولانی موضوع موردعلاقه دانشگاهیان و سیاست‌گذاران بوده است. شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان در حال تبدیل‌شدن به یک پدیده مهم جهانی می‌باشند. در حال حاضر شرکت‌های زایشی دانش بنیان در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه‌ها مدنظر قرار گرفته و به‌عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی، عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهیان و نقش پررنگ آنها در انتقال فناوری و دانش موردتوجه قرار می‌گیرد. دانشگاه‌ها به‌طور فزاینده‌ای از ایجاد شرکت‌های زایشی دانش بنیان برای تجارتی کردن نتایج تحقیقات خود پشتیبانی می‌کنند. شرکت‌های زایشی دانش بنیان دارای مفاهیم اجتماعی و اقتصادی مهمی ازجمله ایجاد مشاغل جدید و افزایش جریان‌های درآمدی می‌باشند. هدف این مطالعه تبیین فرآیند شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان و شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بود. نتایج مطالعه نشان داد که راه‌اندازی یک شرکت زایشی دانش‌بنیان فرآیندی چند مرحله ایست که با تحقیقات دانشگاهی آغاز و مراحل خلق و افشا، تصمیم در مورد مالکیت فکری، بازاریابی فناوری و اعطای مجوز را تا زمان تأسیس شرکت طی می‌کند. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان نیز، ویژگی‌های دانشگاه و بنیان‌گذاران شرکت زایشی دانش‌بنیان، مشخصه‌های محیطی، فناوری و محصول نهایی بیان شد.

کلیدواژه‌ها


احمد اختیارزاده. ) 1392 (. مدل رشد شرک تهای زایشی دانش بنیان دانشگاهی . یازدهمین
اجلاس بینالمللی مدیری . ت
حافظیان، مریم؛ صالحی، محمد؛ عنایتی، ترانه. ) 1393 (. عوامل تأثیرگذار بر زیرساخت
انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تأسیس شرکت های زایشی دانشگاه. توسعه کارآفرینی، 26 .
715-732 .
حکیمه حسنقلی پور، آرین قلی پور، طاهر روشندل اربطانی. ) 1390 (. موانع تجاریسازی دانش
در کارآفرینی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی 14 . 183 .
168
خیاطیان، محمدصادق؛ الیاسی، مهدی؛ طباطبائیان، سید حبیب اله . ) 1395 (. الگوی پایداری
شرکت های دانش بنیان در ایران. سیاست علم و فناور . ی 49 .
ذوالفقاری، عاطفه؛ حجازی، سید رضا؛ فرهودی، آ . ( 1390 .) جایگاه شرک تهای زایشی دانش
بنیان دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاهها. فصلنامه تخصصی پار کها و مراکز رشد، سال
هفتم، شماره 27 .
شین، اسکات. ) 2004 (. کارآفرین ی دانشگاهی شرک تهای زایشی دانش بنیان و خلق ثروت.
ترجمه: محمدرسول الماسی فرد و رضا ملکی) 1398 (. تهران: انتشارات مهکامه.
فخر، وحید. ) 1397 (. شناسایی مؤلفههای کلیدی بر موفقیت استارت آبها و شرک تهای
دانشبنیان. اجلاس بینالمللی نوآوری در مدیریت کس بوکار و اقتصا.د
Aislabie, Colin. (1992). Sudden change in a model of small firm growth. Small Business Economics, 4(4), 307-314.
Arcuri, M. C., Bocchialini, E., & Gandolfi, G. (2020). From Local Academic Spin-Off to International Firm: The Case of VisLab. International Business Research, 13(6), 100-100.
Bathelt H., Kogler D.F., Munro A.K. A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development. Technovation 2010;30:519-532.
Bigliardi, B., Galati, F., Verbano, C. (2013), “Evaluating performance of university spin-off companies: Lessons from Italy”, Journal of technology management & innovation, Vol. 8, No. 2, pp. 178-188.
Block, J.H., Fisch, C.O. and Van Praag, M. (2017), “The Schumpeterian entrepreneur: a review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship”, Industry and Innovation, Vol. 24 No. 1, pp. 61-95.
Cameron, K.S., Kim, M.U., & Whetten, D.A. (1987). Organizational effects of decline and turbulence. Administrative Science Quarterly, 222- 240 .
169
Chittithaworn, C., Islam, A., Keawchana, T., & Yusuf, D. H. (2011). Factors affecting business success of small and medium enterprises (SMEs) in Thailand. Asian Social Sceince, 7, 180-190.
Coleman, S., & Robb, A. M. (2011). Financing Strategies of New Technology-based Firms. Review of Economics and Finance.
Criaco, G., Minola, T., Migliorini, P., & Serarols-Tarrés, C. (2014). “To have and have not”: Founders’ human capital and university start-up survival. The Journal of Technology Transfer, 39, 567-593.
Cunningham, C., 2000. Technology Diaspora: Israeli high-tech industry faces a modern day exodus. Red Herring, Special Report on Israel 82, 252-257.
Dahlquist, J., Davidson, P., Wilkund, J., 2000. Initial conditions as predictors of New Venture Performance: A replication and extension of the Cooper et al. study. Enterprise & Innovation Management Studies 1 (1), 1-17.
Davidson, W.H. (1980), “The location of foreign direct investment activity: country characteristics and experience effects”, Journal of International Business Studies, Vol. 11 No. 2, pp. 9-22.
Dougherty, Deborah, & Hardy, Cynthia. (1996). Sustained Product Innovation in Large, Mature Organizations: Overcoming Innovation-to-Organization Problems. The Academy of Management Journal, 39(5), 1120-1153.
Etzkowitz H, Webster A, Gebhardt C, and Terra B RC (2000) The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research policy 29(2): 313-330.
Fuster, E., Padilla-Meléndez, A ,.Lockett, N & ,.del-Águila-Obra, A. R. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia .Technological Forecasting and Social Change. 141, 219-231.
Gilsing, Victor A., van Burg, Elco, & Romme, A. Georges L. (2010). Policy principles for the creation and success of corporate and academic spin-offs. Technovation, 30(1), 12-23.
Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43–74.
170
Hanks, S.H., Watson, C.J., Jansen, E., & Chandler, G.N. (1993). Tightening the life-cycle construct: A taxonomic study of growth stage configurations in high-technology organizations. Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 5-5.
Hayter, C. S. (2016). A trajectory of early-stage spinoff success: the role of knowledge intermediaries within an entrepreneurial university ecosystem. Small Business Economics, 47(3), 633-656.
Hossinger, S. M., Chen, X., & Werner, A. (2020). Drivers, barriers and success factors of academic spin-offs: a systematic literature review. Management Review Quarterly, 70(1), 97-134.
Hsu, D. and T. Bernstein (1997), ‘Managing the university technology licensing process’, Journal of the Association of University Technology Managers, 9, 1–33.
Ivaldi, E ,.Penco, L., Isola, G & ,.Musso, E. (2020). Smart Sustainable Cities and the Urban Knowledge-Based Economy: A NUTS3 Level Analysis. Social Indicators Research, 1-28 .
Klofsten, M., & Jones-Evans, D. (2000). Comparing academic entrepreneurship in Europe–the case of Sweden and Ireland. Small Business Economics, 14(4), 299-309.
Levie, J., & Hay, M. (1998). Progress or just proliferation? A historical review of stages models of early corporate growth. Unpublished manuscript, London Business School, London.
Mathisen, M. T & ,.Rasmussen, E ( . 2019 .) The development, growth, and performance of university spin-offs: a critical review .The Journal of Technology Transfer. (6) 44, 1891-1938.
McMahon, R.G.P. (1998). Stage models of SME growth reconsidered. Small Enterprise Research, 6(2), 20-35.
Meoli M., Paleari S., Vismara S. Completing the technology transfer process: M&As of science-based IPOs. Small Business Economics 2013;40:227-248.
Paula, S., & Guilherme, A. (2015). Science spin of in the context of Brazilian academic entrepreneurship. International Association for Management of Technology IAMOT Conference Proceedings .
Penco, L ,.Ivaldi, E., Bruzzi, C & ,.Musso, E. (2020). Knowledge-based urban environments and entrepreneurship: Inside EU cities. Cities, 96, 102443 .
171
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., Fini, R., Geuna, A., Grimaldi, R., Hughes, A., Krabel, S., 2013. Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Res. Policy 42 (2), 423–442.
Pirnay ,F., Surlemont ,B,.Nlemvo ,.F.(2003).Toward a Typology of University Spin-Offs. Small Business Economics,.69:355.
Poehlmann, K., Helm, R., Mauroner, O & ,.Auburger, J. (2020). Corporate spin-offs’ success factors :management lessons from a comparative empirical analysis with research-based spin-offs .Review of Managerial Scienc.1-30.
Pratiwi, A., Sutopo, W., Zakaria, R., & Rasli, A. M. (2017). Formulating strategy through QSPM based on SWOT framework: A case study spin-off company in Malaysia. Advanced Science Letters, 23, 8646-8651.
Quinn, R.E., & Cameron, K. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence. Management science, 29(1), 33-51.
Rasmussen, E., Wright, M. (2015), “How can universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective”, The Journal of Technology Transfer, Vol. 40, No. 5, pp. 782-799.
Rippa, P., & Secundo, G. (2019). Digital academic entrepreneurship: The potential of digital technologies on academic entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 146, 900-911.
Roberts, E. and R. Malone (1996), ‘Policies and structures for spinning off new companies from research and development organizations’, R&D Management, 26 (1), 17–48.
Sciarelli, M., Landi, G. C ,.Turriziani, L & ,.Tani, M. (2020). Academic entrepreneurship :founding and governance determinants in university spin-off ventures .The Journal of Technology Transfer. 1-25.
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic entrepreneurship: time for a rethink?. British Journal of Management, 26(4), 582-595.
Smilor, R. W., Gibson, D. V., & Dietrich, G. B. (1990). University spin-out companies: technology startups from UT-Austin. Journal of Business Venturing, 5(1), 63-76.
172
Sternberg, R. (2014), “Success factors of university-spin-offs: regional government support programs versus regional environment”, Technovation, Vol. 34 No. 3, pp. 137-148.
Stubbart, C.I., & Smalley, R.D. (1999). The deceptive allure of stage models of strategic processes. Journal of Management Inquiry, 8(3), 273-286 .
Sultan, S. S. (2017)." Moving from a Traditional into an Entrepreneurial University : Evidencing from Palestine." International Journal of Business and Social Science, 8(2): 207–214.
Taheri, M., & van Geenhuizen, M. (2019). Knowledge relationships of university spin-off firms: Contrasting dynamics in global reach. Technological Forecasting and Social Change, 144, 193-204.
Tunio, M. N. (2020). Academic entrepreneurship in developing countries: contextualizing recent debate. In Research Handbook on Entrepreneurship in Emerging Economies. Edward Elgar Publishing.
Urban, B., & Chantson, J. (2019). Academic entrepreneurship in South Africa: testing for entrepreneurial intentions. The Journal of Technology Transfer, 44(3), 948-980.
Varela, J & ,.Benito, L. (2005 .)New product development process in Spanish firms: typology, antecedents and technical/marketing activities .Technovation . (4) 25, 395-405.
Vesperi, W., Fatta, D. D & ,.Parra, C. A. T. (2018). Providing a general framework about spin-off success factors in complex environments .
International Journal of Markets and Business Systems. 93-110.
Visintin, F., Pittino, D., 2014. Founding team composition and early performance of university-based spin-off companies. Technovation 34, 31–43.