سامانه های پیشنهاددهنده نشریه جهت چاپ مقاله: ابزار کمکی پژوهشگران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز و مربی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

پژوهشگران تمایل دارند برای ارتقا خود و سازمان، نتایج فعالیت‌های پژوهشی را در کوتا‌ه‌ترین زمان و از طریق رسانه‌‌هایی مانند نشریات علمی، در اختیار سایرین قرار دهند. در عصر کنونی تعداد نشریات و مقالات علمی هر ساله در حال افزایش است و تصمیم برای انتشار یافته‌های پژوهشی در نشریه‌ای معتبر و مرتبط از چالش‌های پژوهشگران، بویژه نویسندگان کم‌تجربه می‌باشد. این تاخیر در انتشار منجر به از دست دادن تازگی، اهمیت و تأثیرگذاری یافته‌های تحقیقاتی خواهد شد. از اینرو وجود ابزارهای کمکی در تسهیل انتخاب بهینه نشریه جهت چاپ مقاله ضروری به‌نظر می‌رسد. سامانه‌های پیشنهاددهنده در این حوزه، در صورتیکه بخوبی عمل کنند، می‌توانند هم برای پژوهشگران و هم برای دبیران نشریات مفید واقع شوند.
از سویی انگیزه پژوهشگران در انتخاب نشریه مناسب، جهت چاپ و انتشار یافته‌های پژوهشی، پیچیده است و به عوامل مختلفی ارتباط دارد. برای این تصمیم، به اطلاعات متعدد از منابع گوناگون، درباره ویژگی‌های نشریات نیاز است، که دستیابی به آنها ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد. این مهم در برخی سامانه‌های پیشنهاددهنده نشریه تا حدودی مرتفع گردیده است؛ اما در نهایت، این تصمیم بر عهده مؤلف است، تا آگاهانه و بر اساس وزن‌دهی به هر یک از ویژگی‌ها‌، نشریه مناسب را انتخاب نماید. در این مطالعه با رویکردی مروری به معرفی سامانه‌های بین‌المللی پیشنهاددهنده نشریه برای چاپ مقاله پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


Bröchner, J., & Björk, B.-C. (2008). Where to submit? Journal choice by construction management authors. Construction Management and Economics, 26(7), 739–749.
- Cheung, C.-K. (2008). Audience matters: A study of how authors select educational journals. The Asia-Pacific Education Researcher, 17(2), 191–201.
- Day, Nancy Evelyn. (2011). Manuscript Rejection and Its Impact on Scholars. Academy of Management Learning & Education, 10(4), 704–718. - Ghosal, Chakraborty, Sonam, Ekbal, Saha and Bhattacharyya.(2019). "Incorporating Full Text and Bibliographic Features to Improve Scholarly Journal Recommendation," 2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), Champaign, IL, USA, 374-375 .
- Ghosal, Sonam, Ekbal, Saha, Bhattacharyya. (2019) "Is the Paper Within Scope? Are You Fishing in the Right Pond?," 2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), Champaign, IL, USA, 237-240. - Griffiths, J. R., & Brophy, P. (2005). Student searching behavior and the web: use of academic resources and Google. Library Trends, 53(4), 539-554.
- González-Pereira, B., Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2010). A new approach to the metric of journals’ scientific prestige: The SJR indicator. Journal of informetrics, 4(3), 379–391.
- Gutknecht, C. (2014). Where to publish? Development of a recommender system for academic publishing. Master thesis, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland.
- Knight, L. V., & Steinbach, T. A. (2008). Selecting an appropriate publication outlet: A comprehensive model of journal selection criteria for researchers in a broad range of academic disciplines. International Journal of Doctoral Studies, 3, 59–79.
- Lewallen, L. P. & Crane, P. B. (2010). Choosing a publication venue. Journal of Professional Nursing, 26(4), 250–254.
- Luong, H., Huynh, T., Gauch, S., Do, L., & Hoang, K. (2012). Publication venue recommendation using author network’s publication history. In Intelligent Information and Database Systems, pages 426–435. Springer Berlin Heidelberg.
241
- Mobasher B., Cooley R., & Srivastava, J. (2000). Automatic Personalization Based on Web Usage Mining. Communications of the ACM, 43(8), 142-151. - Ollagnier, A., Fournier, S., & Bellot, P. (2018). BIBLME RecSys: Harnessing bibliometric measures for a scholarly paper recommender system. In BIR 2018 workshop on bibliometric-enhanced information retrieval.
- Özçakar, L., Franchignoni, F., Kara, M., & Muñoz, S. L. (2012). Choosing a scholarly journal during manuscript submission: the way how it rings true forphysiatrists. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 48(4), 643–647.
- Forrester, A., Björk, B.-C., & Tenopir, C. (2017). New web services that help authors choose journals. Learned Publishing, 30(4), 281–287.
- Rollins, J., McCusker, M., Carlson, J., & Stroll, J. (2017). Manuscript matcher: A content and bibliometrics-based scholarly journal recommendation system. In Proceedings of the Fifth Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval (BIR) co-located with the 39th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2017), Aberdeen, UK, pages 18–29.
- Rowlands, I., Nicholas, D., & Huntington, P. (2004). Scholarly communication in the digital environment: What do authors want? Learned Publishing, 17(4), 261–273.
- Rowlands, I., & Nicholas, D. (2006). The changing scholarly communication landscape: An international survey of senior researchers. Learned Publishing, 19(1), 31–55.
- Solomon, D. J., and Björk, B. C. (2012). Publication fees in open access publishing: Sources of funding and factors influencing choice of journal. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 98-107.
- Wijewickrema, M & Petras, V. (2017). Journal selection criteria in an open access environment: A comparison between the medicine and social sciences, Learned Publishing (30): 289–300.