دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، اسفند 1391، صفحه 1-99 
علم تریبولوژی

صفحه 73-77

حمیدرضا باقری؛ حمیدرضا مسیحا؛ مرتضی قیطانی؛ محمود علی اف خضرایی؛ علیرضا صبور روح اقدم؛ تقی شهرابی فراهانی