نقش کتابخانه های دیجیتالی در ترویج علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی )کتابداری و اطلاع رسانی( دانشگاه پیام نور مرکز خوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی )کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ترویج علم موجب توسعه علم و دست یافتن قشرهای مختلف جامعه به اطلاعات و دانش  میشود که نتیجه آن رفاه و زندگی بهتر برای افراد جامعه خواهد بود.  کتابخانهها و مراکز اطلاع رسانی که مخزن اطلاعات محسوب  میشوند تأثیر قابل توجهی در ترویج علم دارند. امروزه وجود  فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در  کتابخانهها، به گستردگی اشتراک و تبادل اطلاعات علمی میان افراد جامعه کمک  میکنند. در این میان  کتابخانههای دیجیتالی به دلیل سهولت و گستردگی دسترس پذیری اطلاعات مناسبی که از نظر زمانی و مکانی برای افراد مختلف جامعه اطلاعاتی فراهم  میآورند، نقش ویژه و مهمی در ترویج علم و  همکاریهای علمی افراد جامعه با یکدیگر ایفا  میکنند.  کتابخانههای دیجیتالی با امکاناتی که ارائه  میدهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهمتر از تولید علم تلقی  میشود ایجاد  میکنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. هدف این مقاله شناسایی اهداف، مزایا و معایب  کتابخانههای دیجیتالی  بهعنوان شکل نوینی از خدمات  کتابخانهای و اطلاع رسانی و امکان پذیری آن در راستای ترویج علم  میباشد.

روش تحقیق توصیفی و در  جمعآوری اطلاعات از شیوه  کتابخانهای و  سایتهای اینترنتی استفاده شده است. بر اساس مطالعات انجام شده  میتوان نتیجه گرفت که  کتابخانههای دیجیتال با توجه به مزایایی که در دسترسی به اطلاعات ایجاد  میکنند بستری مناسب برای ترویج علم هستند

کلیدواژه‌ها


منابع
ای از اطلاعات و ارتباطات، تهران: کتابدار.آذرنگ، عبدالحسین (1387). شمه
استیلو، فردریک(1381). راهنمای ایجاد کتابخانه مجازی، ترجمه علیپور حافظی، مهدی، نوروزی، یعقوب، فرهودی، مژگان، تهران: قو.
.پایا، علی(1378). ترویج علم در جامعه: یک ارزیابی فلسفی، فصلنامه سیاست علم و فناوری. سال اول، شماره 1. صص 25- 38
تابش، یحیی(20/ 10/ 1379). ترویج علم، علم برای همه. روزنامه انتخاب.
حری، عباس(1385). اطلاع رسانی: نظام ها و فرایندها، تهران: کتابدار.
دیباچه(1386). نشریه داخلی انجمن ترویج علم ایران.سال 4، شماره 12. ص 1.
داورپناه، محمدرضا، آرمیده، معصومه(1384). اطلاعات و جامعه، تهران: دبیزش.
رضایی شریف آبادی، سعید، زهرا شاملو، (1387). ترویج علم: چشم اندازها، فرصت ها، چالش ها: مجموعه مقالات دومین همایش سراسری
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا)14 و15 اسفند ماه 1387، تهران: کتابدار.
های دیجیتال: مبادله اطلاعات، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).علیپور حافظی، مهدی(1390). کتابخانه11/ 1389، تهران: شیرازه./های دیجیتالی. بازیابی شده در تاریخ 14غفاری، سعید، امید علی پور، (1387). کتابخانه
افزار. تهران:نرم ها، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کامپیوترمهدیان، کاوه (1379). طراحی کتابخانه رقمی دانشگاه امیرکبیر مبتنی بر عامل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
ها. تهران: کتابدار.ها : استانداردها و پروتکلنبوی، فاطمه، رحمت الله فتاحی، نسترن تجدد، (1386). فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه
.نوروزی، یعقوب، مهدی علیپور حافظی، (1380). کتابخانه های دیجیتالی، فصلنامه کتاب، زمستان، ص 102
رسانی: گزیدهرسانی. ترجمه علی رادباوه، ، در مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاعیورلند، بیرگر(1381). مدارک، نهادهای نگهدارنده و علم اطلاع
کوشش علیرضا بهمن آبادی، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.مقالات به
Arms, William Y. )2000 (. Digital Library. USA: MIT Press.
Barker, Philip )1996 (. Electronic libraries of the future. Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 59. pp.119-152.
Borgman, C.L )2000(. Digital Libraries and the Continuum of Scholarly Communication. Journal of Documentation. No.4. Vol. 56,
pp.412-430.
Bush, Vannevar) 1945(. As we may think. Atlantik Monthly. NO.1, Vol. 176, pp.103-124.
Cleveland, Gary)2005(. Digita libraries: definitions, issues and challenges. Accessed)10Feb2012(. IFLA. Available at: http//www.
ifla.org/VI/ op/ udtop8 /udtop8.htm.
Nageswara, K. and Babu, K. H. )2001 (. Role of Librarian in Internet and World Wide Web environment. Information Science, No. 1,
Vol. 4. p. 133.
Waters, Donald. J )1998(. What are Digital Libraries? Accessed )15 May 2011(. Available at: http//www.clir.org/pubs/issues/is-
sues04.html