بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور رباط کریم

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به حجم 897                دانشآموز پایه اول دبیرستان شهر تهران که با روش  خوشهای تصادفی انتخاب  شدهاند، است. روش پژوهش همبستگی و بویژه  مدلیابی معادلات ساختاری است .
ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 87 سوالی است. جهت تحلیل  دادهها از  تکنیکهای تحلیل  ماتریسهای کواریانس با نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که:
متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد  سهگانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
  شاخصهای  ششگانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
متغیرهای کیفیت، ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثرغیرمستقیم ومثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند
  شاخص های  ششگانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


منابع
.ها. فصلنامه مطالعات مدیریت. 33 و 34الوانی، مهدی و سیدنقوی(1383). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه
کردگان ایرانی: بررسی رابطه آموزش عالی و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامهذا کر صالحی، غلامرضا(1387). پارادوکس سرمایه اجتماعی تحصیل
.آموزش مهندسی ایران، شماره 40، سال 10 صص25-51
پور، فرامرز (1385). آناتومی جامعه، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.رفیع
 
سال سوم • شماره سوم پاییز و زمستان 1391
66
های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده بر موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان. پایان نامه کارشناسیسمیعی، زهره(1382). بررسی تاثیر سرمایه
ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا.
شار ع پور، محمود (1384). سرمایه اجتماعی و آموزش و پرورش، مجموعه مقالات علوم تربیتی به مناسبت نکوداشت دکنر کاردان. تهران:انتشارات
سمت.
Anne-Marie Núñez )2009(. Modeling the Effects of Diversity Experiences and Multiple Capitals on Latina/o College Students’ Aca-
demic Self-Confidence. Journal of Hispanic Higher Education, Vol. 8, No. 2, 179-196
Baum F and Ziersch A )2003( .Social capital. J of Epidemiology, Community Health. 57; 320-323.
Chou, Yuan K. )2003(, Three Simple Models of Social Capital and Economic Growth,