مرزهای جدید در دیپلماسی علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل

چکیده

علم منبعی از قدرت است که جوزف نای از آن تحت عنوان «قدرت نرم» یاد  میکند. در چند دهه اخیر با ورود علم به حوزه دیپلماسی مفهوم جدیدی با نام « دیپلماسی علم» در روابط  بینالملل پا به عرصه گذاشته است.
دیپلماسی علم درصدد تقویت همزیستی میان منافع و  انگیزههای سیاست خارجی با جوامع علمی است. در دیپلماسی علم برای پشتیبانی از اهداف سیاسی،  شبکهها،  کانالهای ارتباطاتی،  مکانیسمهایی به شرح ذیل پیشنهاد  میگردد:
آ گاهسازی سیاستگذاران از  ارزشهای علم برای پیشبرد اهداف سیاسی
گنجاندن  آموزشهای مربوط به سیاستهای علمی در            دورههای آموزشی به کارکنان وزارت خارجه و سایر دست اندرکاران سیاست خارجی
دخیل ساختن اندیشمندان در  تصمیم گیریهای استراتژیک
برقراری ارتباط سازنده و مستمر میان  دیپلماتها و دانشمندان
ترغیب ارکان علمی مستقل برای آشناسازی وزارت خارجه با  سیاستهای علمی.

کلیدواژه‌ها


##منابع ندارد##