شبکه های اطلاع رسانی(کتابخانه ای) و کارکردهای آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه  دستیابی سریع و آسان به اطلاعات و منابع اطلاعاتی، یکی از عناصر مهم توسعه و پیشرفت هر نظام اطلاعاتی به شمار  میرود .در این میان ایجاد و استفاده از شبکه  اطلاعرسانی موجب برقراری ارتباط فعال در بین  کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی و نیز باعث ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات  اطلاعرسانی خواهد شد.
در این مقاله، نیز ضمن تعریف مفهوم شبکه و  زمینههای پیدایش آن، برخی از اهداف، امتیازات و موانع ایجاد شبکه مورد توجه قرار گرفته و در ادام ه،  اصلیترین و  مهمترین کارکردها، وظایف و خدمات شبکه  اطلاعرسانی )خدمات سازماندهی مواد، امانت بین  کتابخانهای،  مجموعهسازی، مرجع،  اطلاعرسانی، مشاوره، تحقیق و توسعه( بیان گردیده است. در پایان نیز انتظار  میرود  کتابخانهها و مراکز  اطلاعرسانی، برای همگامی با تغییرات و تداوم نقش رهبری در تهیه، بازیابی و اشاعه اطلاعات، و نیز به حداقل رساندن  هزینههای زائد، تسریع در امور و بهبود خدمات، زمینه ایجاد و توسعه شبکه  اطلاعرسانی را فراهم نموده و امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


منابع
1 ) آذرنگ، ع. (1371). اطلاعات و ارتباطات، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2 ) ابراهیمی، مهدی. (1379). اینترنت، تهران: نشر کتابدار.
ترین ابزار انتقال اطلاعات با تاکید بر روی دیسک فشرده نوری، فصلنامه اطلاع-رسانی، دوره یازدهم،ها یکی از مهم3 ) تقوی، م. (1375). شبکه
شماره 3.
های تابعه،ها و مرا کز اسناد صنعت آب و برق و شرکترسانی میان کتابخانهای اطلاعسنجی ایجاد شبکه رایانه4) حاجی زمان، ف. (1381). امکان
نامه دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.پایان
نامه کارشناسیهای صنعت ملی نفت ایران در استان تهران، پایانرسانی برای کتابخانهسنجی ایجاد شبکه اطلاع5) دخایی، ف. (1380). امکان
ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
المللی اینترنت، فصلنامه کتاب، دوره پنجم، شماره 3 و 4.های بین6) شیری، ع. (1373). آشنایی با شبکه
ای، تهران: سمت.های همکاری بین کتابخانه7) نشاط، نرگس. (1379). نظام