دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 10، شهریور 1395 
نقش متقابل ریاضی و فرهنگ

صفحه 7-21

افسانه مرادعلی‌زاده؛ ابوالفضل رفیع‌پور