نقش تصویر و رنگ آن در کتاب های درسی و دانشگاهی و تأثیر آن در آموزش زبان بیگانه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

چکیده

تصویر، زبانی جهانی است که باید جنبه شناختی آن را خاطر نشان کرد: به عنوان تولیدکننده معنی، به عنوان ابزاری ضروری برای متن و همین­طور به عنوان منبع تفسیر و تعبیر متن تصویر که به عنوان ابزاری آموزشی از همان دروس ابتدایی یا پیش از آن به کمک مربی یا مدرس می­آید و حس دیداری، عامل مهمی در یادگیری است.
کتاب درسی به عنوان یکی از ارکان و ابزارهای یادگیری دارای متن، تصویر و سایر اجزاء و عناصری است که به یادگیری کمک می ­کند. کتاب درسی دارای ویژگی­ های کلی و ساختاری است. ویژگی­ های ساختاری بیشتر شامل جنبه­ های ظاهری و هنری کتاب است. تصاویر یکی از ویژگی­ های ساختاری است. هدف از این مقاله بررسی اهمیت وجود تصاویر در کتاب­ها به ویژه کتاب­های درسی است.
این مقاله به پیدایش تصویر، اهمیت آن در یادگیری و به خاطر سپاری مطالب، روش چیدمان تصاویر در کتاب برای استفاده بهینه از آنها در درک مطالب، نقش رنگ در تصویر و آموزش، همچنین تأثیر وجود تصویر در یادگیری زبان فارسی و زبان بیگانه می­ پردازد.
سوال این است که آیا تصویر می­تواند به عنوان ابزاری پوینده و ابزاری بیانی به عنوان زبانی مستقل نمایش داده شود تا بتوانیم نوعی مهارت را از آن کسب کنیم؟
این مقاله بر پایه نتایج پژوهش ­های صاحبنظران امر آموزش زبان و گرافیست­ ها تهیه شده است.
از آنجا که یک تصویر می­ تواند چند جمله را در ذهن فراگیر ایجاد کند با همراه کردن رنگ در بخش ­های مختلف تصویر، می­توان به آموزش زبان بیگانه به شیوه راحت­تر پرداخت به ویژه زبانی که فراگیر هیچ آشنایی با آن ندارد.

کلیدواژه‌ها


L'image (dans les manuels) Hier et Aujourd'hui; Pasho, Saverina; Kisi, Anida.
Article; Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherches en Histoire de l'Education de l'IUFM de Montpellier et Amis de la Mémoire Pédagogique; 2012.
Petite histoire de l'image …en image, Frank VIDAL, http://w3.msh.univ-tlse2.fr/2013/12/09.
Erdõs József, Les couleurs dans l'enseignement de la syntaxe, http://bme-tk.bme mis en ligne 2014/04/13.
Tardy, M.( 1973). Le Professeur et les images, Paris, PUF.
Radhia, A.(2007). Le rôle de l’image dans l’enseignement du français langue étrangère en Algérie : développement des compétences langagières chez les apprenants de 3ème année primaire, mis en ligne : 10 novembre.
Thèse de didactique des langues en cours à l’université de Batna, sous la direction de Khadhraoui Said et de Jean-Marc Colletta (université Stendhal Grenoble 3), dans le cadre de l’école doctorale franco-algérienne.
Lucien Mias- Equipe soignante USLD-CH Mazamet, Les couleurs et leurs effets, 2009. http://­papidoc.chic-cm.fr 2014/04/12.
Bahrambeiguy, m.( 2009). l'enseignement de l'expression écrite chez les apprenants iraniens; Thèse de doctorat; Aix Marseille 1, France.
 
افخمی­نیا، م. (1386). تصویر و نقش آن در آموزش زبان بیگانه، فصلنامه علامه، بهار 1386 شماره 13.
افشار مهاجر، ک.) 1392.( عملکرد گرافیک در کتاب­های درسی دانشگاهی. تهران: سمت.
افشار مهاجر، ک.(1389).کارگاه کاربرد گرافیک در کتاب­های درسی دانشگاهی­. تهران: سمت.
آرمند، م. و ملکی، ح. (1391). مقدمه­ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی. تهران: سمت.
رحمتیان، ر.(1390)­. فرهنگ سه زبانه مدرس مفاهیم بنیادی و تخصصی آموزش زبان و رشته­های وابسته. تهران: انتشارات سپاهان.
ضابطی جهرمی، ا.(1385). روزنامه رسالت، شماره 5859، صفحه 19 ادب و هنر، 20/2/85. 
لپیونکا، م. ا. (1391). نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهی. ترجمه مریم جابر و دیگران زیر نظر فریبرز مجیدی، تهران: سمت.