چالش‌های کتابداران در استفاده علمی از رسانه های اجتماعی و راهکارها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

رسانه­ های اجتماعی در منابع اطلاعاتی گوناگون تعاریف متعددی دارند. در یک نگاه مشترک، رسانه ­های اجتماعی به عنوان نرم افزارهای کاربردی و سیار وب 2.0 توصیف شده­ اند که به کاربران اجازه می­ دهند تا در یک تعامل اجتماعی هم­زمان، دانشی را خلق کرده و به اشتراک بگذارند. این رسانه ­ها کاربر محور و چند منظوره بوده و محدود به زمان و مکان نیستند. اخیراً مراکز اطلاع ­رسانی و کتابخانه ­ها توجه خاصی به استفاده از رسانه ­های اجتماعی داشته­ اند. مروری بر مطالعات قبلی  بیانگراین واقعیت است که با وجود اینکه کتابداران به استفاده از این رسانه در کتابخانه­ ها نگرشی مثبت دارند با این­حال آنها عملاً در استفاده واقعی از این ابزارها با چالش ­هایی مواجه ­اند. دراین مقاله، با استفاده از روش پژوهش کتابخانه ­ای، ابتدا تعاریفی کلی از رسانه ­های اجتماعی مطرح شده است. سپس مسائل و چالش­ های استفاده از رسانه ­های اجتماعی در کتابخانه ­ها و مراکز اطلاع­ رسانی ازجنبه­ های گوناگون بررسی شده است. در خاتمه مقاله نیز راهکارهایی از قبیل ایجاد انگیزه درکتابداران، تدوین خط­ مشی استفاده و نیز تشویق پژوهشگران به انجام پژوهش ­های بیشتر در این زمینه به ­منظور رفع چالش ­های موجود پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


ACRL Research Planning and Review Committee. (2010). 2010 top ten trends in academic libraries: a review of the current literature. College & Research Libraries News, 71(6), 286-292.
Arif, M., & Mahmood, K. (2012). The changing role of librarians in the digital world: Adoption of Web 2.0 technologies by Pakistani librarians. The Electronic Library, 30(4), 469-479.
Doshi, A. & Bodnar, J.   (2011). Asking the right questions: A critique of Facebook, social media and libraries. Public Services Quarterly, 7, 102-110.
Bradley, P. (2012). Why librarians must use social media. [Accessed 23rd December 2013]
Campbell, D. J. (2006). Embracing change: Examination of a “capabilities and benevolence”  beliefs model in a sample of military cadets. Military Psychology, 18 (2), 131−148.   
Chawner B .(2008). Spectators, not players: information managers’ use of    Web 2.0 in New Zealand. Electronic  Library 26: 630–649.    
Chu, S. K., & Du, H. S. (2012). Social networking tools for academic libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 45(1), 64-75.
Fernandez, J. (2009). A SWOT analysis for social media in libraries. Online, 33(5).
Gaha, U., & Hall, S. (2015). Sustainable Use of Social Media in Libraries.Codex: the Journal of the Louisiana Chapter of the ACRL, 3(2), 47-67.
Jain, P. (2014). Application of Social media in marketing library & information services: a global perspective. International Journal of Academic Research and Reflection, 2(2), 62-75.
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizon, 53, 59 - 68.
Oxford Dictionary. (2013). Definition of social media in English. [Accessed 15th. june 2015]. Available from: http://www.oxforddICTionaries.com/definition/english/social-media.
Secker, J. (2008). Case study 5: libraries and Facebook. LASSIE:Libraries and Social Softwarein Education, Centre for Distance Education, University of London, London.
Solis, B. (2010) Defining Social Media: 2006 – 2010. [Accessed 23rd December 2013]. Available from: http://www.briansolis.com/2010/01/defining-social- media-the-saga-    continues/
Swanson, T. (2012). Managing Social Media in Libraries: Finding collaboration coordination, and focus. Elsevier. 
Zohoorian-Fooladi, N., & Abrizah, A. (2014). Academic librarians and their social media presence a story of motivations and deterrents. Information Development, 30(2), 159- 171.