دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1396، صفحه 1-154 
حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی

صفحه 79-97

مهدی نصراصفهانی؛ قاسم شهسواری؛ مهربان هادی پیکانی