حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

طی سال‌های اخیر پیشرفت‌ها در حوزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصلا‌حات در بخش عمومی ‌شده است. این اصلا‌حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات به دگرگونی سیاست‌ها، فرایندها و کارکردهای بخش عمومی ‌انجامیده است. برنامه­ های اجرایی دولت الکترونیک،دموکراسی الکترونیک وحرکت به سمت حکمرانی الکترونیک نه فقط به منظور ارائه هرچه مطلوب ­تر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارایی و اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی و ایجاد شفافیت و پاسخگویی در اموردولتی طراحی شده است. در این زمینه دموکراسی الکترونیک به عنوان اهرمی ‌برای شفافیت در عرصه­ های سیاسی دولت درنظر گرفته می‌شود و مطرح شدن برنامه دولت الکترونیک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری اطلا‌عات وارتباطات منجر به این اتفاق نظر شده است که استفاده از این فناوری­ های نوین هرچه سریع­تر در تمامی عرصه­ های ارائه خدمات به شهروندان جامعه اجرایی شود؛ و در نهایت با استفاده از این فناور­های نوین در عرصه­ های سیاسی­،دولتی ومدیریتی زمینه مشارکت و تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهای حکومتی حاصل شود.دراین نوشتار پس از طرح بررسی مفاهیم و مؤلفه­ های اصلی مرتبط با دولت الکترونیک­، حکومت الکترونیک­،حکمرانی الکترونیک و دموکراسی الکترونیک و مقایسه موردی آنها با یکدیگر به بررسی چالش­ های پیش روی اجرای دموکراسی الکترونیکی و حکومت الکترونیک درجهان و ایران پرداخته و در نهایت به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


پور عزت، ع. ا. (1393). مدیریت ایران کشور داری الکترونیک. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
پورعزت، ع. ا.و طاهری عطار­، غ. ­(1393). تحلیل دوران گزار به حکومت الکترونیک، به مثابه یک واقعیت اجتماعی پویا. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
دانایی ­­فرد، ح.ودیگران­ ­(1393).حکومت الکترونیک:تحلیلی بر وضعیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
باقری، س. ج.(1394). فرایند شکل­گیری فوردیسم و پست­فوردیسم در غرب. سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، تهران.
ابراهیمی س.ع.و فرهادینژاد، م. (1394). واکاوی هم­گرایی یا واگرایی ­های احتمالی میان دو پدیده دولت الکترونیک ودموکراسی الکترونیک وتبیین،­ کنفرانس بین المللی جهت گیری­های نوین درمدیریت،  اقتصاد و حسابداری.
حنفی ­زاده، پ. و دیگران­(1393)­. حکمرانی الکترونیکی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
خلیلی، م.(1394). کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک. فصلنامه دولت پژوهی، دورهاول، شماره 3، دانشگاه علامه طباطبائی­،تهران.
جلالی، ع. ا. ­(1393). مقاله حکومت الکترونیک در ایران. مجله دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، تهران.
فراهانی، ا. ح. و دیگران(1388)­، حکمرانی الکترونیک. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
قاجار، س. و گرامی، م. ر.(1394). قانون آزادی اطلاعات از تله دموکراسی تا دموکراسی الکترونیکی، مجله الکترونیکی، http://vista.ir/article/296117
قلی‌پور، آ. و پیران‌نژاد­، ع. ­­(1390). ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، تهران.
قلی‌پور، آ. و پیران‌نژاد،  ع. ­(1393). دموکراسی الکترونیکی: مدینه فاضله حکومت الکترونیک. تهران: انتشارات علمی فرهنگی­.
قربانی­زاده، و. و الیاسی­، ­ف. (1395). تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 2 تابستان، تهران.
محتشمی،  ع. (1393)، نقش دولت الکترونیکی درجوامع نوین،سایت شرکت سازه اطلاعات سامان،پایگاه دانش.
معمارزاده ­طهران،غ.؛ مبینی، م. و فقیهی،م. (1391).دولت الکترونیک. تهران:انتشارات اندیشه ­های گوهربار.
Arora,N. D. (2011).PoliticalScience,­ NewDelhi:TataMcGrawHill.UN,­ 2000, Governance, ParticipationandPartnerships. Available at: www.un.org/cyberschoolbus/habitat/backgrou nd/bg5.asp.
Bannister,F.­ andR. Connolly, ­R. (2012). ­Defininge-governance.E-ServiceJournal,­ 8 (2),­ 3-25
Barrett, M.; Slavova, M. (2011). Making ICT infrastructure appliances and services more accessible and affordable in rural areas, overview of ICT in agriculture: opportunities, access and cross-cutting themes, economic and sector work. World BankPublication, 15-48.
Calista, D.; Melitski, J. (2007). E-government and e-governance: convergingconstructs of public sector information and communications technologies. Paq Spring, 87-120.
Chief Executives Group to Information Management and Technology. (2005). Electronic Government,­ BriefingtoMinisterofStateServicesandMinisterofInformation Technology, USA.
Concha and Marcello Visconti. (2011). Conception Deelopment and Implementation of an E-government maturity model in public agencies. Government Information Quarterly, Volume 28, Issue 2, Apil.
Dasgupta, Sh. (2010). Integrating the poor through e-governance: a case study of the national e-governance plan in Indi. A Thesis Submitted To The Graduate Faculty Of Rensselaer Polytechnic Institute.
De Brí, F. and F. Bannister, (2015). E-Government Stag e Models: A Contextual Critique. In System Sciences (HICSS), (2015) 48th Hawaii International Conference on (pp. 2222-2231). IEEE.
Dooley, K. L., Patten, Joseph, N. (2013)­. Why Politics Matters: An Introduction to PoliticalScience. Ottawa: Wads Worth.
Godse,V.,Garg,A. (2007).Frome-governmentto e-governance, foundations of egovernment, computer society of India. Available at: www.CsiSigegov.Org/1/2_313.Pdf.
­Gordon, ­T. F. ­(2006) ­. ­InformationTechnologyforGoodGovernaace­, ­­at. www.mapit.gov.in/ volumez.doc
­Graft, Paul Van der & Svensson, Jorgen. (2006). explaining edemocracy development: A quantitative empricial study, Journal of information policy, pp. ۱۲۳-۱۳۴
Kesselman, ­Mark; ­ Krieger,­ Joel; ­Joseph, WilliamA. (2010)­.­ Introductionto Comparative Politics. Boston: Wadsworth, fifth edition.
Kim,S.T. (2007).ConvergingE-DemocracyandE-GovernmentModeltowardan Evolutionary­ Model of E-Governance ­: The Caseo fSouth Korea,­­ Sungkyunkwan­­­University, http://zunia.org/fr/post/converging-e-democracy-and-e-government-model-toward-an-evolutionary -model-of-e-overnance.
Kopstein, J.; Lichbach, M. ­(2009)­. Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order. Cambridge: Cambridge University Press.
La Porte, T. M., C. C. Demachak and et al. (2002). Webbing Governance: global trends across national-level public agencies, communications of the ACM. 44 (1), PP. 63-67.
Monta ñ à, Mireia; Estanyol, Elisenda; Lalueza, Ferran ,(2015), Internet y nuevos medios: studio sobre usos y opiniones de los seniors en Españ a. El profesional de la informaci ó n, v. 24, n. 6, pp. 759-765. https://doi.org/10.3145/epi.2015.nov.07.
Mphidi, H. (2008). Digital divide and e-governance in South Africa. TshwaneUniversity of Technology.
Pascal, A. (2003)­. Promise and problems of e-democracy, ISBN 92-64-01948-0 NO. 53285, 75775 Paris cedex 16, France, pp. 1-162.
Pourezzat,A.A.andTaheriAttar,G. and Sharifmousavi, S. M. (2011). Applicstion of Era-based Cellular Planning for Development of e-Government in Developing Countries, Interrnational Journal of Innovation in the Digital Economy, 2 (2): pp. 1-11.
Ranganath, N. S.; Raju, T. K.; Rao, P. T. (2011).E-governance and ICTs: challenginginitiatives in India. The Journal of Sri Krishna Research & Educational Consortium, Asia Pacific Journal of Research in Business Management, 2 (6), 231-239.
Saxena, K. B.C. (2005). Toward excellence in e-governance. International Journal ofPublic Sector Management, 18 (6), 498-513.
Scholl, H. J., & Dwivedi, Y. K. (2014). Forums for Electronic Government Scholars: Insights from a 2012/2013 Study. Government Information Quarterly, 31(2), 229-242.
Scott, W. Richard and Gerald F. D. (2007). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open System Perspective, Prentice Hall.
Sharreef, M. A., Vinod Kumar­, Uma Kumar and Yogesh K. Dwivedi, (2011). Transforming toE-Governrnent Adoption Model (GAM): Differing servise maturity Levels­, Governrnent Information Quarterly, 28. pp. 17-35.
Torres, L.,V.PinaadB.Acerete (2005). E-government Deelopment on Delivering Public Sevices among EU Cities, Government Informental Information Quarterly (forthcoming).
UNDP (2004).ResolutionAdopted by the General Assembly A/ RES/55/96 on/Promoting and Conosolidating Democracy.
United Nation (2014). E-Government survey2014: ­E-government for the future we want.
United Nations (2010). E-government Survey 2010 Leveraging E-government at a Time of Finacial and Economic Crisis.
Votis,k., c.a­lexakos,B.VassiliadisandS.Likothanassis,(2008)­,AnOntologically PrincipledService-QrientedArchitectureforManagingDistributedE-GovernmentNodes, Journal of Network and Computer Applications, Vol. 31 . pp. 131-148.
Webster, F. (1995). Theoryies of the Information Society, Routledge, London.
­West, D. (2004)­. DigitalGovernment:TechnologyandPublicSector Performance. Princeton University Press.
­Wista(2008). Digitalplanet. www.wista.org/Kl08/DigitalPlanet-2008­­Exec Summary-cover. Pdf.