بررسی مسئلة اعتماد اجتماعی به علم و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

در دوران پیش از مدرن، غالباً اعتماد شامل روابط چهره به چهره بین دو فرد کاملاً آشنا با یکدیگر می شد. اما در عصر مدرنیته مردم به نظام های کارشناسی انتزاعی )از قبیل نظام های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و علمی( اعتماد می کنند .
در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به اعتماد اجتماعی به علم را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا، تعریفی از اعتماد به علم را ارائه خواهیم داد، سپس، تاریخچه و انواع اعتماد به علم، نظریه های حوزه اعتماد به علم و عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به علم را مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع، هدف ما از این مطالعه بررسی روند تاریخی، نظریه ها و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به علم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. این مطالعه نشان می دهد که در دوره کلاسیک علم دانشگاهی، ما شاهد سطوح بالایی از اعتماد بودیم. اما سطوح به نسبت پایین تری از اعتماد یا دست کم گرایشی رو به پایین در دوره علم پسادانشگاهی حاضر قابل تشخیص است. همچنین، بر اساس یافته های این پژوهش وضوح و پدیداری رخدادهای منفی، تمایل به تقویت بی اعتمادی، استفاده از رسانه های جمعی، آشنایی با علم و روابط بین شخصی از مهم ترین عوامل روان شناختی و اجتماعی مؤثر بر اعتماد عمومی به علم محسوب می شوند.

کلیدواژه‌هابی. تهران: نشر نی.یترجمه هوشنگ نا .قات اجتماعییر، ت. (1386). نحوه انجام تحقیکب
ز.کترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مر .تیامدهای مدرنیدنز، آ. (1377). پیگ
ان، تهران:یترجمه ناصر موفق .دیت شخصی در عصر جدیــــــــــ (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هو
نشر نی.
دی ویترجمه علی اصغر سع .پارچگی جهانییک ی دربارهیــــــــــ (1379). جهان رها شده: گفتارها
وسف حاجی عبدالوهاب، تهران: علم و ادب.ی
تابخانه طهوری.ک تهران: .نولوژیکمحسنی، م. (1372). مبانی جامعه شناسی علم: جامعه، علم و ت
Barber, Bernard (1987), “Trust in Science”, Minerva, Vol 25, Issue 1-2, pp
123-134.
Bleich, Sara. Blendon, Robert & Adams, Alyce (2007), “Trust in Scientific
Experts on Obesity: Implications for Awareness and Behavior Change”,
Obesity, Vol 15, No 8, pp 2145-2156.
Lidskog, Rolf (1996), “in Science We Trust? On the Relation Between Scien-
tific Knowledge, Risk Consciousness and Public Trust”, Acta Sociologica,
Vol 39, No 1, pp 31-56.
Liu, Hui & Priest, Susanna (2009), “Understanding Public Support for Stem
Cell Researches: Media Communication, Interpersonal Communication and
Trust in Key Actors”, Public Understanding of Science, Vol 18, No 6, pp
703-716.
Newton, Kenneth (2001), “Trust, Social Capital, Civil Society, and democ-
racy”, International Political Science Review, Vol 22, No 2:, pp 201-214.
Roberts, Mary Roduta. Reid, Grace Schroeder, Meadow & Norris, Stephen P.
(2011), “Causal or spurious? The relationship of knowledge and attitudes to
trust in science and technology”, Public Understanding of Science, pp 1-18.
Siegrist, M. (2000), “the Influence of Trust and Perceptions of Risks and Ben-
efits on the Acceptance of Gene Technology”, Risk Analysis, Vol 20, Issue
2, pp 195-203.
Slovic, Paul (1999), “Trust, Emotion, Sex, Politics, and Science: Surveying
the Risk-Assessment Battlefield”, Risk Analysis, Vol 19, No 4, pp 689-701.
Sztompka, Piotr (2007), “Trust in Science: Robert K. Merton’s Inspirations”,
Journal of Classical Sociology, Vol 7, No 2, pp 210-220.