اضظراب ریاضی عامل عاطفی فراموش شده در آموزش ریاضیات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ، دانشگاه تهران

چکیده

در تبیین پیشرفت یا افت تحصیلی در درس ریاضیات ، معمولا به عوامل شناختی توجه می شود و از عوامل عاطفی موثر بر آن غفلت می شود. هدف مقاله ی حاضر، معرفی اضطراب ریاضی ، به مثابه عامل عاطفی اثرگذار بر پیشرفت ریاضی است.بدین منظور،نخست به تعاریف این متغیر از دیدگاه صاحب نظران اشاره می شود و با بررسی شیوع آن ، از آثار مثیت و منفی اش سخن به میان می آید.پس از بحث درباره ی ماهیت نظری اضطراب ریاضی ، پیشایندهای آن ، به ویژه تاثیرات محیط و معلم ، و نیز راهکارهای پیشگیری و درمان آن به اختصار مرور می شود.

کلیدواژه‌ها


منابع
اساضطرابریاضیبرایدانشآموزانایرانی.مجلهروانشناسیوی).انطباقواعتباریابیمق
1386باوامامی،عبدالصاحب(یف،دیرضویه،اصغر،س
.
139-162.)3(37تی.یعلومترب
رستانیدریشرفتریاضیدانشآموزاندبی).بررسیمولفههایاضطرابونگرشریاضیبرپ
1384باوطاهری،عبدالمحمد(یف،دیرضویه،اصغر.،س
.
7-30.)2(21ت.یموتربیدرسریاضی.فصلنامهتعل
ادگیریوآموزش.تهران:دوران.جلد؟ین:روانشناسیی).روانشناسیپرورشینو
1388اکبر(سیف،علی
نیشهروبررسییاسیبرایسنجشاضطرابریاضیدانشآموزاندورهمتوسطهشهرستانخمی).ساختواعتباریابیمق
1381شکرانی،مسعود(
برخیعواملمرتبطبااضطرابریاضی.(پایاننامهکارشناسیارشد).دانشگاهتهران،تهران.

.
119-99،)1(5شناسیوعلومتربیتی،اضی.روانی).اضطرابر1379ی،سیدحسن(یالهداعلم
شرفتریاضیباتوجهبهنظریهشناختی-اجتماعی.یرهایشخصیدرپی).نقشهایمتغ
1385امنش،علیرضا.،وحجازی،الهه(کیری،مسعود.،یبک
.
19-11.)1(1روانشناسیمعاصر.
.برگرفتهاز
2006و2001وپرلز2007،2003،99،95راندرمطالعاتتیمزیگاهایالمللیپرلزوتیمز.جامرکزملیمطالعاتبین
http://www.rie.ir/uploads/Placement%
20TP.pdf
اضی)پایانیاضیبراساسساختارهدفیکلاس،خودتنظیمیوخودکارآمدیریبینیاضطرابر).ارائهمدلپیش
1390ورزنه،محمدجواد(زدانیی
نشده).دانشگاهتهران،تهران.ارشناسیارشدچاپکنامهی

اضیاتیشدهدرآموزشراضیعاملعاطفیفراموشیاضطرابر
 
56
فصلنامهعلمی-ترویجی«ترویجعلم»

فصلنامهعلمی-ترویجی«ترویجعلم»

Ashcraft,M.H.(2002).Mathematicsanxiety:personal,educationalandcognitiveconsequences.Current

.
DirectionsinPsychologicalScience,11(5),181-185
Ashcraft,M.H.,&Moore,A.M.(2009).Mathematicsanxietyandtheaffectivedropinperformance.Journalof

.
PsychoeducationalAssessment,27(3),197-205
Baloglu,M.(2010).Aninvestigationofthevalidityandreliabilityoftheadaptedmathematicsanxietyrating

scale-shortversion(MARS-SV)amongTurkishstudents.EuropeanJournalofPsychologyandEducation.

Retrievedfrom
http://www.springerlink.com/content/607642h701866420/.DOI:10.1007/s10212-010-0029-2
Baloglu,M.,Kocak.R.(2006).AMultivariateinvestigationofdifferencesinmathematicsanxiety.Personality

.
andIndividualDifferences.40(7),1325-1335
Begley,T.A.(2007).Aninvestigationofmathematicsanxietyacrossthird,fourth,andfifthgrade(Master’s

thesis).Retrievedfromhttp://content.library.ccsu.edu/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/ccsutheses&CISO

PTR=893&filename=888.pdf#search=%22of.%22

Beilock,S.E.,Gunderson,A.,Ramirez,G&Levine,S.C.(2009).Femaleteachers’Mathematicsanxietyaffects

girls’mathachievement.ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica

(PNAS),107(5),1860-1863.Retrievedfromwww.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0910967107

Benner,J.(2010).Anxietyinthemathclassroom(Master’sthesis).Retrievedfromhttp://faculty.bemidjistate.

edu/grichgels/MastersPapers/Benner%20Jean.pdf

Berman,B.T.(2003).Mathematicsanxiety:Overcomingamajorobstacletotheimprovementofstudentmath

.
performance.ChildhoodEducation,79(3),170-174
Brady,P.,&Bowd,A.(2005).Mathematicsanxiety,priorexperience,andconflicttoteachmathematicsamong

.
pre-serviceeducationstudents.TeacherandTeaching:TheoryandPractice,11(1),37-46
Cates,G.L&Rymer,K.N.(2003).Examiningtherelationshipbetweenmathematicsanxietyandmathematics

.
performance:Aninstructionalhierarchyperspective.JournalofBehavioralEducation.12(1).23-34
Douglas,A.(2000).Mathematicsanxiety,mathself-concept,andperformanceinmath(Master’sthesis).

.
LakeheadUniversity,ThunderBay,Ontario
Ertekin,E.,Dilmac,B.,&Yazici,E.(2009).Therelationshipbetweenmathematicsanxietyandlearningstylesof

.
preservicemathematicsteachers.SocialBehaviorandPersonality,37(9),1187-1196
Etches,S.(1997).Investigatingmathematicsanxietythroughthemediumoftheworkshop(Master’sthesis).

Retrievedfrom
http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ33369.pdf
FurnerJ.&Duffy,M.(2002).EquityofforallstudentsintheNewMillennium:DisablingMathematicsanxiety.

.
InterventioninSchoolandClinic,38(2),67-74
Greshman,G.(2007).Aninvitationintotheinvestigationoftherelationshipbetweenmathematicsanxietyand

.
learningstylesinelementarypreserviceteachers.JournalofInvitationalTheoryandpractice,13,23-33
Hadfield,O.D.,&McNeil,K.(1994).TherelationshipbetweenMyers-Briggspersonalitytypeandmathematics

.
anxietyamongpreserviceelementaryteachers. JournalofInstructionalPsychology,21,375–384
Hembree,R.(1990).Thenature,effects,andreliefofmathematicsanxiety.JournalforResearchinMathematics

.
Education,21,33–46
Ignacio,N.G.,BlancoNieto,L.J.,Barona,E.G.(2006).Theaffectivedomaininmathematicslearning.

.
InternationalElectronicJournalofMathematicsEducation,1(1),16-32
Isiksal,M.,Curran,J.M.,Koc,Y.,&Askun,C.S.(2009).Mathematicsanxietyandmathematicalself-concept:

.
considerationinpreparingelementary-schoolteachers.SocialBehaviorandPersonality,37(5),631-644
Jain,S&Downson,M.(2009).mathematicsanxietyasafunctionofmultidimentionalself-regulatedandself-

.
efficacy.ContemporaryEducationalPsychology,34,240-249
 
57
سال اول

شماره اول

Johnson,S.B.(2003).AstudyofMathematicsanxietyindevelopmentalcoursesinaTexascommunitycollege

(Doctoraldissertation).Retrievedfrom
http://hdl.handle.net/2152/679
Jones,V.O.(2006).Cognitiveprocessesduringproblemsolvingofmiddleschoolstudentswithdifferentlevelsof

mathematicsanxietyandselfesteem:Casestudies(Doctoraldissertation).Retrievedfromhttp://etd.lib.fsu.edu/

/
theses/available/etd-07072006-195753
Kazelskis,R.,Reeves,C.,Kersh,M.E.,Bailey,G.,Cole,K.,Larmon,M.,Hall,l.,Holliday,D.C.(2000).

.
Mathematicsanxietyandtestanxiety:separateconstructs?JournalofExperimentalEducation.68(2),137-146
Kesici,S&Erdogan,A.(2009)Predictingcollegestudents’mathematicsanxietybymotivationalbeliefsandself-

.
regulatedlearningstrategies.CollegeStudentJournal.43(2),631-642
Lossi,L.(2007).StrategiesforreducingMathematicsanxietyinpost-secondarystudents.InS.M.Nielsen&M.

S.Plakhotnik(Eds.),ProceedingsoftheSixthAnnualCollegeofEducationResearchConference:Urbanand

InternationalEducationSection(pp.30-35).Miami:FloridaInternationalUniversity.Retrievedfrom
http://
/
coeweb.fiu.edu/research_conference
Ma,X&Xu,J.(2004).Thecausalorderingofmathematicsanxietyandmathematicsachievement:alongitudinal

.
panelanalysis.JournalofAdolescence27,165–179
Ma,X.(1999).Ameta-analysisoftherelationshipbetweenanxietytowardmathematicsandachievementin

.
mathematics.JournalforResearchinMathematicsEducation,30,520–540
.
Martinez,J.&Martinex,N.(1996).Mathwithoutfear.NeedhamHeights,MA:AllynandBacon
.
Newstead,k.(1998).Aspectsofchildren’smathematicsanxiety.EducationalStudiesinMathematics,36,53-71
Rampersad,R.(2003).Mathematicsanxietyandachievementinmathematics436(Master’sthesis).Retrieved

fromdigitool.library.mcgill.ca/thesisfile19394.pdf

Reynolds,J.M.(2003).Theroleofmathematicsanxietyinmathematicalmotivation:apathanalysisofthe

CANEmodel(Doctoraldissertation).AvailablefromProQuestDissertationsandThesesdatabase.(UMINo.

(
3081543
Scarpello,G.V.(2009).Theeffectofmathematicsanxietyonthecourseandcareerchoiceofhighschool

vocational-technicaleducationstudents(DoctoraldissertationRetrievedfromidea.library.drexel.edu/

bitstream/1860/492/8/Scarpello_Gary.pdf

Taylor,B.A.(2004).Theinfluenceofclassroomenvironmentonhighschoolstudents’mathematicsanxiety

andattitudes(Doctoraldissertation).Retrievedfromhttp://espace.library.curtin.edu.au/R/?func=dbin-jump-

full&object_id=15708&local_base=GEN01-ERA02

Vinson,B.M.(2001).Acomparisonofpreserviceteachers’mathematicsanxietybeforeandafteramethodsclass

.
emphasizingmanipulatives.EarlyChildhoodEducationJournal,29(2),89-94
Watson,D.,Clark,L.A(1997).MeasurementandMismeasurementofMood:RecurrentandEmergentissues.

.
JournalofPersonalityAssessment,68(2),267-296
Wei,Q(2010).Theeffectsofpedagogicalagentsonmathematicsanxietyandmathematicslearning(Doctoral

.(
dissertation).AvailablefromProQuestDissertationsandThesesdatabase.(UMINo.3404297
Yu-hua,L.(2008).Causeandcountermeasuresforpupils’Mathematicsanxiety.JournalofMathematics

.
Education,17(3),100-102
Zan,R.,Brown,L.,Evans,J.,&Hannula,M.S.(2006).Affectinmathematicseducation:Anintroduction.

.
EducationalstudiesinMathematics,63(2),113-121