بررسی مدل‌های تعالی سازمانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در ارزیابی عملکرد سازمان­ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان­ها به کیفیت و عملکرد بهتر، به‌کارگیری مدل­های تعالی سازمانی مؤثر است. تعالی سازمانی، تابع شرایط خاص، فرهنگ، محیط داخلی و خارجی، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهایی است که سازمان را دربرگرفته است. بر این اساس، مسیر برتری و تعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است.
   در این مقاله، سه مدل تعالی سازمانی، مدل تعالی دمینگ یا مدل مدیریت کیفیت جامع[1]، مدل تعالی مالکولم بالدریج[2] و مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت جامع[3] شرح داده می‌شود. پرسشی که مطرح شده این است که سازمان‌ها برای ارزیابی تعالی خود از کدام مدل باید استفاده کنند که با توجه به شرایط هر سازمان و اشراف ارزیاب آن سازمان به این مدل‌ها، انتخاب صورت می‌گیرد.[1] Total Quality Management or Deming )TQM(


[2] Malcolm Baldrige


[3] European Foundation Quality Management )EFQM(

کلیدواژه‌ها، فصلنامهEFQM آور، م. (1392). ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدلادب، ح.؛ گل
.25- علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، (70)23، 6
با رویکرد سیستم EFQM اقبال، ف.؛ یارمحمدیان، م. ح.؛ سیادت، س. ع.، (1388). کاربرد مدل تعالی
اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت
.31- اطلاعات سلامت، (6)1، 8
های متعالی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی تهران.جلوداری ممقانی، ب.، (1389). سازمان
ذاکرشهر، م.؛ اباذری، ز. (1391). ارزیابی عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران با استفاده
المللی کودکان و - و ارائه مدل پیشنهادی ایجاد کتابخانه بین EFQMاز مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا -
.129-1 رسانی دانشگاهی، شماره 59، 9 نوجوانان، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع
فتحی، محمد؛ حسینی پنجکی، سیده اعظم؛ کاظمینی، نسیم؛ یوسفیان، شیوا، (1389). ارزیابی عملکرد معاونت
، طب و تزکیه،EFQM اساس مدلهای علوم پزشکی کشور برتوسعه مدیریت و منابع (پشتیبانی) دانشگاه
.17-2 ،)1(22
سازی منابع انسانی، هادی، ف. (1392). مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهفتحی واجارگاه، ک.؛ محمد
تهران: انتشارات آییژ.
های دانشگاه شهید چمرانپهلو، ع.؛ آخشیک، س. س. (1388). سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانهفرج
.31- 7 ، رسانی، شماره 5. نشریه کتابداری و اطلاعEFQM اهواز با استفاده از مدل
اساس مدلهای ایران برفرجی، ر.؛ پورسلطانی، ح. (1390). ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی استان
، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 8 (9)، 177-192.EFQM
2010، چاپ دوم، تهران: انتشارات سرآمد. EFQM نجمی، م. (1389). مدل جایزه
نژاد، م. (1385). مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انتظامی. ماهنامه توسعه انسانی نخعی
پلیس. شماره 12.
وری نیروی انسانی پژوهشی درواعظی، ر.؛ وثوقی، ف. (1389). اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره
شرکت پالایش نفت تهران، فصلنامه مدیریت صنعتی، 8 (19)، 73-96.
Allur, E. (2010). The Dissemination of the EFQM Self-evaluation Model
Across Europe. Review of International Comparative Management, 11(5).
Amblard, Marc. (2013). EFQM Excellence Awards 2013. EFQM Recognition
Book 2013.
Cartmell, Jonathan., Binsardi, Ben., McLean, Alexis. (2011). Sector-Wide
Transformational Leadership-How Effectively Is the EFQM Excellence
Model Used in the UK FE Sector? Research in Post-Compulsory Education,
16(2), 189-214.
Chen, L.H., Kom, W.C. (2008). Fuzzy linear programming models for new
product design using QFD with FMEA, Applied Mathematical Modeling,
11(5), 46-58.
EFQM FUNDAMENTAL CONCEPTS. Available from URL:
http://www.efqm.org/efqmmodel/fundamental-concepts. Accessed Oct 22,
2013.
European Foundation for Quality Management (1999). The EFQM Excel -
lence Model. Belgium: Brussels Representative. Office.
Faraji, R. (2012). The Relationship Between Job Satisfaction And Organiza -
tional Excellence In Sport Organizations. International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, 2(6).
Fisher, Matt. (2011) Introducing the EFQM Excellence Model. Publisher:
Kindle, 10-100.
Grover, Dennis. (2012). The Impact of the Malcolm Baldrige Education Crite-
ria for Performance Excellence on Eighth Grade Mathematics TAKS Scores
for At-Risk Students. ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Texas A&M Uni-
versity.
Hakes, Chris. (2007). The EFQM Excellence Model for Assessing Organiza -
tional Performance. Publisher: van Haren Publishing, 20-60.
Jonker, Jan., Eskildsen, Jacob. (2009). Management Models for the Future.
Springer. Verlag Berlin Heidelberg.
Moeller, J. (2001). Sonntag AK. Evaluation of health services organizations–
German experiences with the EFQM excellence approach in healthcare. The
TQM Magazine, 13(5), 7-361.
Prybutok, Victor, Zhang, , Xiaoni, Peak, Daniel. (2011). Assessing the effec-
tiveness of the Malcolm Baldrige National Quality Award model with mu-
nicipal government. Socio-Economic Planning Sciences, Volume 45, Issue
3, , Pages 118-129.
Rodríguez, Marta., Álvarez, M. Jesús. (2014). Does the EFQM Model Iden-
tify and Reinforce Information Capability? Journal of Social and Behavioral
Sciences, vol 109, 716-721.
Rungtusanatham, Manus., Ogden, Jeffrey.A., Bin, Wu.(2003). Advancing
theory development in total quality management: A “Deming management
method” perspective. International Journal of Operations & Production
Management. 23(8), 918-936.
Sharma, A.,Talvar, E. (2007). Evaluation universal business excellence mod-
el: incorporation philosophy business excellence, 11(3)