ارتباط اهمال کاری تحصیلی و عزت نفس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه

چکیده

اهمال­کاری به عنوان تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به‌ آینده و استفاده از پوزش­خواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف شده است (الیس و کانوس، 2002). اهمال‌کاری رفتاری ناپسند و ناراحت­کننده است که پیامدهای ناخوشایندی چون اضطراب، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس را به دنبال دارد. هرگز نمی­توان از تأخیر در انجام کارها به تصور بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد. به تعویق انداختن کارها به مرور به صورت عادت رفتاری درمی­آید و موجبات سرزنش مداوم خود را برای فرد‌ ایجاد ‌می‌کند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی این پدیده تقریباً فراگیر علاوه بر ارائه تعریفی مبسوط به بیان عوامل مرتبط و اثرگذار بر آن بپردازد و در عین حال رابطه نزدیک آن را با عزت نفس در مورد بررسی قرار دهد.


کلیدواژه‌ها


ع
ورزیدن. ترجمه محمدعلی فرجاد. تهران: انتشارات ورزی : غلبه بر تعلل شناسی تعلل الیس، نال، ج. (1382). روان
رشد.
باسکو، م. ر. (1390). راهنمای درمان اهمالکاری، ترجمه مصلح میرزایی و مهدی اکبری. تهران: انتشارات
ارجمند.
ها و راهبردها). تهران: نشر ویرایش. درمانی (نظریه 137). مشاوره و روان ساعتچی، م. (
های مربوط به شخصیت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 138). نظریه شاملو، س. (
درمانی، تهران: نشر مرکز دانشگاهی. های مشاوره و روان آبادی، ع.، ناصری، غ. (1372). نظریه شفیع
شناسی بالینی. تهران: نشر روان پویا. علیلو، ک. (1376). بنیادهای شناختی روان
داغی. های رفتاردرمانی شناختی، ترجمه مهدی قراچه فنل، م. (1389). غلبه بر عزت نفس کم با استفاده از روش
تهران: نشر آسیم.
Balkis, M., Dura, E. (2007). The evaluation of the major characteristic and
aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling
and guidance. Educational Sciences: Teory and Practice, 7, 376-385.
Ferrari, J. R. (1992). Psychometric validation of two procrastination invento-
ries for adults: Arousal and avoidance measures .Journal of Psychology and
Behavioral Assesment, 14 (2), 97-110.
Ferrari, J. R., (1994) .Dysfunctional procrastination and its relationship with
self – steam, interpersonal dependency, and self – defeating behaviors. Per-
son, individ, Diff. vol 17, no, 5, 673-679.
Greenberg, G. Y. (1992). The effect of relationship enhancement program on
material communication and self- steam. Journal of Applied social scienc-
es.5:1378-1394.
Johnson, D., Saney, R. B. (1996). Perfectionism: Scale Development and a
study of Perfectionistic Clients in Counceling. Journal of College student
Development, 37, 1, 29-41.
Knaus, W. (2010), End Procrastination Now, New York: McGraw Hill Profes-
 
691393½Zfˆ» Á ‚ÌËZa ºf ̈Å ÃZ¼‹ سال پنجم
sional.
Klasen R. M., Krawchuk, L. L., Rajani, S. (2008).Academic procrastination
of undergraduates: Low self -steam to self–regulated predicts higher of pro-
crastination. Contemporary Educational Psychology.33, 915-931.
Milgram, N. A. (1992).EL retraso: unaenfermeedad de los tempos modernos]
Procrastination: A malady of modern time [.Boletin de psicologia, 35, 83-
102.
Pope, W., Alise. M. M.S. Edwared. W. (1989).Self-steamenhancement with
children and adolescens.New York.MC Grow press.
Rothblum, E. D., Solomon, L. J., Murakami, J. (1986). Affective and behav-
ioral differences between high and low procrastinators.Journal of counsel-
ing Psychology. 33, 387-394.
Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. C., Gonzalez, Pienda, J., Solano, D. Valle, A.
(2009). Academic Procrastination: Association with personal, school, and-
family vallables.Span. J. Psychology, 12 (1), 118-127.
Rothblum, E. D., Solomon, L. J., Murakami, J. (1986). Affective and behav-
ioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counsel-
ing Psychology. 33, 387-394.
Steel, P., Brothen, T., Wambach, C. (2001), Procrastination and Personality,
Performance and Mood. Journal of Personality and individual Differenc-
es.30, 95-106.
Schouwenburge, H. C., Lay, C. H. (1995).Trait procrastination and the big five
factores of personality .Personality and Individual Differences, 18, 481-490.
Solomon, L. J. Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency
and cognitive – behavioral correlates. Journal of Counceling Psychology ,
31, 4, 503-509.
Wolters, C. A. (2003).Understanding procrastination from a self – regulated
learning perspective. Journal of Educational Psychology ,95, 179-187.