خانه های علم و زندگی حلقه واسط ترویج علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناس گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

ترویج علم از اصطلاحاتی است که طی دهه­های اخیر مصطلح شده و هدف آن گسترش علم و بینش علمی است. در اسناد کلان کشور بر دستیابی به جایگاه برتر در منطقه طی سال­های آینده تأکید شده است. بی­­شک دستیابی به این هدف مهم در گرو ابزارها و نهادینه کردن تفکر و بینش علمی در جامعه است و این هدف میسر نخواهد شد مگر طی فرایندی که از آن تحت عنوان "فرایند ترویج علم" یاد می­شود. این فرایند موجب کاربردی شدن علم در سطح جامعه می­شود.
   در این مقاله با هدف نهادینه شدن فرایند ترویج علم در جامعه به شناسایی و بررسی نقش خانه­های علم و زندگی به عنوان حلقه­های واسط ترویج علم می­پردازیم. خانه علم و زندگی؛ تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است و یکی از ساختارهای مشارکت­جویانه شهرداری در محلات تهران است که با مسئولیت مدیر محله به منظور افزایش مشارکت­های مردمی در اداره امور شهر از طریق به کارگیری توانمندی­ها و ظرفیت­های مادی و معنوی شهروندان و استفاده از امکانات مثبت محلات اقدام به تأسیس و راه­اندازی کانون­های داوطلب مردمی آموزش­محور می­کند. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم نهادهای مدنی مروج علم از جمله خانه­های علم و زندگی چه نقشی در عمومی­سازی علم دارند؟ آیا این مراکز کارکرد خود را به خوبی ایفا می­کنند؟ در این مطالعه از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته­ایم.
   خانه ­های علم و زندگی می­توانند به عنوان حلقه واسط علم و جامعه عمل کنند. برای انجام این وظیفه ارتباط نهادینه این خانه­ها با انجمن­های علمی به منظور ایجاد فرهنگ علمی در جامعه ضروری است.

کلیدواژه‌هااست علمییقات سیز تحقکران. تهران: مریاران (1386). مبانی نظری فهم عموم از علم در اکوصالی، م. و هم
ج علم.یشور، گروه تروک
قاتیز تحقکی مناسب. تهران: مریابی به الگویج علم به منظور دستیهای ترو ن شاخصیمی، ا. (1388). تدویقد
شور.ک است علمییس
شور.ک است علمییقات سیز تحقکی، چگونگی. تهران: مریستی، چرایج علم در جامعه، چیع. (1383). ترو ،ایپا
ها.تیدها تا واقعیران: از بایج علم در جمهوری اسلامی ایت ترویار، غ. (1389). بررسی وضعکفیمی، ا. و نظیقد
.13-22 صص ، افت، ش 7یره
و لزوم همگانی یکزینار فین سمیشور. سومک لانک ج علم در اسناد توسعه ویگاه ترویمی، ا. (1390). جایقد
ردن آن. تهران: بی نا.ک
شورهای جهان،ک ریسه آن با سایران، و مقایسازی علم در اها در عمومیزی نقش رسانهیمی، ا. (1391). ممیقد
است جمهوری.یتهران: معاونت علمی و فناوری ر
.http://www.isacmsrt.ir ران،یهای علمی اون انجمنیسیمک
.http://farhangi.tehran.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری،
.http://shahrvandi.tehran.ir های شهروندی، اداره کل آموزش