فساد اداری کارکنان، در محیط سازمانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

در سازمان ­های مدرن فساد پدیده­ای منفی است؛ که ارزش­های سازمان­ ها و هنجارهای رفتاری را بیثبات می ­نماید­؛ و تاثیر منفی بر کارکنانی که پایبند به اهداف و فرآیند­های سازمانی­ هستند؛ می­گذارد. لذا نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه­ های گرانقدر سازمان­، همواره در معرض آسیب­ ها و فرسایش ناشی از عوامل درون و برون سازمانی قرار دارند؛ که در صورت برخورداری سازمان­ها، از یک نظام حمایتیِ برنامه ­ریزی شده و منطبق با اصول علمی، انسانی و اخلاقی خواهند توانست؛ برانگیزه، کارآیی و عملکرد کاری کارکنان بی فزاید. هدف از انتشار این مقاله آن است؛ که ابتدا پس ازآشنایی با مفهوم فساد ­و به ویژه فساداداری وابعاد آن­، فساد اداری در سطح فردی و مجموعه سازمانی، مورد واکاوی قرار گرفته و سپس رفتارهای فساد برانگیز در سطح فردی و جمعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ و در ادامه پس از بررسی نوع سازمان­ ها و سطوح مختلف فساد منابع انسانی موجوددر آن­ها، اقدام به واکاوی دلایل اصلی تحریک و وسوسه منابع انسانی جهت حضور و انجام برنامه ­های فساد انگیزدرمحیط سازمانی گردد.

کلیدواژه‌ها


الوانی، سید مهدی، (1392)، مدیریت عمومی، نشر نی­، تهران.
ربیعی، علی، (1383)، زنده‌باد فساد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
مردانی، بیوک، (1375)، سبب ‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، واحد کرمانشاه.
محمدنبی، حسین، (1380)، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد، انتشارات وکالت، تهران.
موسوی،  سیده  سمیه  و  غفوری،(1395)،  مقاله  حکومت  حضرتعلی(ع)  و  مبارزهعملی  بافساد ،پایگاه  تحقیقاتی غدیر­، اصفهان.
هیوود ، پل، (1381)، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران.
Anguelov, K. (2011) Efektivna organizatsiya i upravlenie na protsesite po izpalnenie, kontrol i razhodvane na sredstva ot Strukturnite i Kohezionniya fondove na Evropeyskiya sayuz, Institut po publichna administratsiya, S., 2011.
Anguelov, K. (2008). Informacionnite i komunikacionnite tehnologii kato strategia za prevencia i protivodeistvie na korupciata. Avangard prima. S., 2008 Albrecht, S., Howe, K., Romney, M. (1983) Deterring Fraud: The Internal Auditor’s Perspective. Institute of Internal Auditors Research Foundations.
Baker,W.,Faulkner,R.(1993). The social organization of conspiracy.­/­American Sociological Review, Vol. 58, pp. 837–860.
Burke, R., Tomlinson, E., Cooper, C. (Eds.) (2011). Crime and Corruption in Organizations: Why It Occurs and What to Do About It. Routledge.
Backmann, S., Horstmann, B. (2010). The role of corporate culture in developing and preventing corruption. In A.  Stachowich-Stanusch (Ed.), Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations, pp. 261-278. Information Age Publishing.
Brickey,K.(2011).CorporateandWhite-CollarCrime:CasesandMaterials,5thEd.Aspen Publioshing.
Cialdini, R. (1996). Social influence and the triple tumor structure of organizational dishonesty. In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, pp. 44-58. Russell Sage Foundation.
Coleman,J.(2001).TheCriminalElite: Understanding White-Collar Crime, 5th Ed. Worth.
Collins, J.,Uhlenbruck,K.,Rodriguez, P. (2009). Why Firms engage in corruption: A top management perspective. //Journal of Business Ethics, Vol. 87, pp. 89-108.
Cressey, D. (1953). Other People’s Money. Patterson Smith.
Cressey, D. (1971). Crime and Criminal Justice. Quadrangle Book.
Daboub,A.,Rasheed,A.,Priem,R.,Gray,D.(1995).Topmanagementteamcharacteristics and corporate illegal activity. / Academy of Management Review, Vol. 20, pp. 138–170.
Doty,D.,­Glick,­W.­(1994).­Typologiesasauniqueformoftheorybuilding:­Toward improvedunderstandingandmodeling.AcademyofManagementReview,­Vol.19,­pp­. 230-251.
Duncan,W.(1971).Theconceptofidealtypesasamethodofunderstanding organizational behavior. // Management International Review, Vol. 1, pp. 19-28.
Dutton, J., Dukerich, J. (1991). Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaptation . /Academy of Management Journal, Vol. 34, pp. 517-554.
Ermann, Brief, A., Buttram, R., Dukerich, J. (2001). Collective corruption in the corporate world: Towardaprocessmodel.InM.E.Turner(Ed.),Groupsatwork:Theoryandresearch.Erlbaum,pp.­471–499.
Geis, G. (2015). White-Collar and Corporate Crime.  Oxford University Press. Gioia, D., Schultz, M., Corley,K.(2000).Organizationalidentity, image, and adaptive instability. // Academy of Management Review, Vol. 25, pp. 63-81.
Hassan, Shaukat, (2004). "Corruption and the Development challenge", Journal of Development, Policy and Practice, volume1, Number1.
Hamilton,V.,Sanders,J.(1992). Responsibilityandriskinorganizationalcrimesof obedience.InB.Stawand L.Cummings (Eds),ResearchinOrganizationalBehavior,pp.49-90. JAI Press.
Harvey, J. (1986). The Abilene Paradox: The management of agreement. Organizational Dynamics, Vol. 17, pp. 17-43.
Hollinger, R., Clark, J. (1983). Theft by Employees. Lexington Books.
Lazorenko,L.(2010).Corporatecultureasaway to preventing and combating corporation in an enterprise.InA.Stachowich-Stanusch(Ed.),OrganizationalImmunitytoCorruption:­ Building Theoretical and Research Foundations, pp. 279-286. Information Age Publishing.
Luo,Y.(2004). An organizational perspective of corruption. / Management and Organization Review, Vol. 1, pp. 119-154.
Lynch, M. (2015). Corporate Crime, Corporate Violance, 3rd Ed. Harrow and Heston.
Payne, B. (2012). White-Collar Crime: The Essentials. Sage Publishing.
Morris, S.D. (1991), Corruption and Politics in Contemporary Mexico. University of Alabama Press, Tuscaloosa
Pinto, J., Leana, C., Pil, F. (2008). Corrupt organizations or organizations of corrupt individuals? Two types of organizational level corruption./The Academyof management Review, Vol. 33, pp. 685-709.
28. Senior,I.(2006),Corruption-The World’s Big C. , Institute of Economic Affairs, London
Strader, J., Jordan, S. (2015). White-Collar Crime: Cases, Materials and Problems, 3rd Ed. LexisNexis Publishing.
Strader, J. (2011). Understanding White-Collar Crime, 3rd Ed. LexisNexis Publishing.
Sutherland, E. (1985). White-Collar Crime, Revisited Ed. Yale University Press.
Sutherland,E.,Cressey,D.,Luckenbill,D.(1992). Principles of Criminology,11th Ed. Alta Mira Press.
Thanasak, R. (2013). The Fraud Factors. // International Journal of Management and Administrative Sciences, Vol. 2, pp. 1-5.
Tucker, J.(1989).Employeetheftassocialcontrol.Deviant Behavior, Vol.10, pp.319-334.
Wolfe, D., Hermanson, D. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. CPA Journal, Vol. 74, pp. 38-42.
Zahra, S., Priem, R., Rasheed, A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. Journal of Management, Vol. 31, pp. 803-828.