تشخیص بهنگام کودکان با ناتوانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشدروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

چکیده

تشخیص بهنگام و برنامه‌ریزی برای کودکان با ناتوانی می‌تواند بر تحول همه­ جانبه آنها مؤثر باشد. با وجود این، تشخیص بسیاری از ناتوانی‌ها به ویژه ناتوانی‌های خفیف در سال‌های نخستین کودکی بسیار مشکل است. پژوهش حاضر با هدف بیان اهمیت و معرفی تشخیص بهنگام، تشخیص ناتوانی کودک برای جایدهی مناسب و ارائه مداخله بهنگام با تأکید بر کاربرد آن در ایران انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مروری بود. بر این اساس با بررسی پیشینه نظری و پژوهشی در مورد تشخیص بهنگام، تعریف، اهمیت و ضرورت، مراحل، منابع، فواید، چالش‌ها و موانع تشخیص بهنگام وکاربرد تشخیص بهنگام در ایران ارایه شد.
نتایج نشان داد ارزش تشخیص بهنگام برای کودکان با ناتوانی حیاتی است و اگر دانش عمومی درباره تشخیص بهنگام گسترش یابد می‌تواند برای خود کودک، خانواده دارای کودک در معرض خطر، دولت و جامعه مفید و مؤثر باشد؛ زیرا نخست؛ مانع گسترش ناتوانی کودک می‌شود، دوم؛ در کاهش هزینه‌های گزاف درمانی و حمایتی برای خانواده و جامعه صرفه‌جویی می‌شود و سوم؛ باعث می‌‌شود تا نهادهایی که در جامعه خدمات حمایتی برای افراد با ناتوانی ارائه می‌دهند، وقت و هزینه بیشتر برای خدمات پیشگیری داشته ‌باشند و خدمات آنها متمرکز بر تشخیص بهنگام و پیشگیری از ناتوانی‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


Crais, E. R. Watson, L. R. Baranek, G. T. & Reznick, J. S. (2006, August).
Early identification of autism: How early can we go? In Seminars in
speech and language, Vol. 27, No. 03, pp. 143-160. Copyright© 2006 by
Thieme Medical Publishers, Inc. 333 Seventh Avenue, New York, NY
10001, USA.

Bailey, D. B. Hebbeler, K. Scarborough, A. Spiker, D. & Mallik, S. (2004).
First experiences with early intervention: a national
perspective. Pediatrics, 113 (4), pp. 887-896...

Barger, B. Rice, C. Simmons, C. A. & Wolf, R. (2016). A Systematic
Review of Part C Early Identification Studies. Topics in early childhood
special education, 0271121416678664.

Baio, J. Wiggins, L. Christensen, D. L. Maenner, M. J. Daniels, J. Warren,
Z. Kurzius-Spencer, M. Zahorodny, W. Robinson Rosenberg, C. White,
T. Durkin, M. S. Imm, P. Nikolaou, L. Yeargin-Allsopp, M. Lee, L. C.
Harrington, R. Lopez, M. Fitzgerald, R. T. Hewitt, A. Pettygrove, S.
Constantino, J. N. Vehorn, A. Shenouda, J. Hall -Lande, J. Van Naarden
 
۱۲۲
Braun, K. & Dowling, N. F. (2018).
Prevalence of Autism Spectrum
Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental
Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014.
MMWR
Surveillance Summaries, 67(6), 1-23.

Cakiroglu, O. (2015). Response to intervention: Early identification of
students with learning disabilities. International Journal of Early
Childhood Special Education, 7 (1), pp. 170-182.

Camarata, S. (2014). Early identification and early intervention in autism
spectrum disorders: Accurate and effective? International Journal of
Speech-Language Pathology, 16 (1), pp. 1-10.

Crawford, E. D. Stone, N. N. Evan, Y. Y. Koo, P. J. Freedland, S. J. Slovin,
S. F. ... & Shore, N. D. (2014). Challenges and recommendations for
early identification of metastatic disease in prostate.

Davidson, I. (1982). Beyond Early Identification of Children’s Abilities and
Disabilities. In Early Childhood Education, pp. 441- 448. Springer
US.Karnes MB, Johnson L. J. Early identification and

Fultz, M. V. (2005). Psy chometric validation of the Hispanic bilingual
gifted screening instrument, (HBGSI) (Doctoral dissertation, Texas
A&M University).

Elhoweris, H. (2008). Teacher judgment in identifying gifted/talented
students. Multicultural Education, 15 (3), 35-38.

Law, J. (1992). Early identification—a question of science or politics?
In The Early Identification of Language Impairment in Children, pp.
174-179. Springer US.

Law, J. (1992). The process of early identification. In The Early
Identification of Language Impair ment in Children. pp. 109- 133.
Springer US.

Lamm, C. Batson, C. D. & Decety, J. (2007). The neural substrate of human
empathy: effects of perspective-taking and cognitive appraisal. Journal
of cognitive neuroscience, 19 (1), pp. 42-58.

Lewis, N. (2017). Our Role in Early Identification: Communication
difficulties are among the most widely reported developmental delays in
young children. Here’s how we can get more involved in early
identification. The ASHA Leader, 22 (1), pp. 6-7.

Lindsay, G. (2004). Baseline assessment and the early identification of
dyslexia. Dyslexia in Context: Research, Policy and Practice, pp. 278-
287. Disorders: Early Identification, Diagnosis, and Intervention, 2008.

Madrazo, C.V., Williams P.D. (1985). Early Identification of the Chi ld at
Risk. In: Frankenburg W.K., Emde R.N., Sullivan J.W. (eds) Early
Identification of Children at Risk. pp. 309-316. Topics in Developmental
Psychobiology. Springer, Boston, MA.
 
 
123
Meisels, S. J. (1991). Dimensions of early identification. Journal of Early
Intervention, 15 (1), pp. 26-35.

Snowling, M. J. (2013). Early identification and interventions for dyslexia: a
contemporary view. Journal of Research in Special Educational
Needs, 13 (1), pp. 7-14.

McKenzie, K. Paxton, D. Murray, G. Milanesi, P. & Murray , A. L. (2012).
The evaluation of a screening tool for children with an intellectual
disability: The Child and Adolescent Intellectual Disability Screening
Questionnaire. Research in developmental disabilities, 33 (4), pp. 1068-
1075.

Stolarz-Fantino, S. Cole, M. Lightfoot, C. & Cole, S. R. (2009). The
Development of Children Study Guide. Macmillan.

Sutherland, M. (Ed). (2012). Gifted and Talented in the Early Years:
Practical Activities for Children Aged 3 to 6. Sage.

Karnes, M. B. & Johnson, L. J. (1987). An imperative: Programming for the
young gifted/talented. Journal for the Education of the Gifted.

Sonnander, K. (2000). Early identification of children with developmental
disabilities. Acta Paediatrica, 89 (s434), pp. 17-23