تحلیل رابطه دو سویه تربیت و اجتماع

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

شکی نیست که انسان موجودی اجتماعی است و منشأ نهادهای مختلف بوده و است و در جریان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از اجتماع زیست می‌کند. هر اجتماعی ابتدا باید به تعریفی جامع و مطلوب از تربیت بپردازد و سپس نسبت به تبلیغ و اجرای آن اقدام کند. تحقیق حاضر، به مطالعه در زمینه تربیت و اجتماع و تحلیل رابطه دوطرفه آنها پرداخته است. نتایج را می‌توان در حوزه نقش خانواده و حکومت در تربیت، رابطة شخصیت و اجتماع، نقش شیوه‌های تربیتی و جایگاه فرایندهای جذب دسته‌بندی کرد. تربیت جامع که مصادیق متفاوتی در حوزه‌های شناختی، نگرشی، رفتاری، ارتباطی و مهارتی و ... را شامل می‌شود، می‌تواند به تسهیل رشد و تعالی و شکوفایی منجر شود. اما بی­ تفاوتی، بی‌برنامه بودن و مسئولیت‌ناپذیری به قانون‌گریزی و کاهش کیفیت و کارایی خواهد انجامید. بنابراین، نقش رویه‌های جذب و استعدادیابی در راستای کشف و به ‌کارگماری افراد مستحق و توانمند و طراحی و اجرای مطلوب برنامه‌های اصلاحی در سطوح متفاوت (سنی، تحصیلی و شغلی) و جذب مشارکت‌ها (محلی، ملی، بین‌المللی) بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


آزادی، م. ا. (1393). بررسی نقش جامعه در تربیت و شکل‌گیری شخصیت (فرهنگ‌های جامعه جهانی؛ سکان‌دار تربیت فرزندان)، سرویس روزنامه کیهان، کد خبر: ۳۸۶۴۶، سایت: http://kayhan.ir/fa/news/38646
امین‌زاده، ا. (1394). آموزش حقوق برای عموم. خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر  81744981.
بیرو، آ. (1367). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی. چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.
توانا، ص. (1393). نگاهی به شیوه‌های صحیح تربیت فرزندان. سایت روزنامه فارسی کیهان، کد خبر: ۲۷۵۳۳.
تودارو، م. (1371). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه فرجادی‌پور. چاپ دوم، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
توسلی، غ. (1390). عوامل اجتماعی تعلیم و تربیت، سایت: https://eduarticle.me/?p=310
ستوده، ه. و همکاران (1376). جامعه‌شناسی مفاهیم. چاپ دوم، تهران، آوای نور.
سلیمی، ع.؛ داوری، م. (1385). جامعه‌شناسی کجروی. چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شکوهی، غ. (1394). تعلیم و تربیت و مراحل آن. چاپ بیست و پنجم، مشهد، به نشر.
شیرکرمی، ج.؛ خدادادی، ق. (1397). آموزش و پرورش، انسان‌سازی و اصلاح اجتماعی، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال اول، صص. 9-1.
جعفربای. (1392). نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرم، روزنامه ایران، شماره 5507 به تاریخ 19/8/92، صفحه 15.
کاوه، م. (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی (جلد اول)، چاپ اول، تهران، نشر جامعه شناسان.
کوئن، ب. (1387). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چاپ بیست و یکم، تهران، سمت.
دفلور، م.؛ اورت‌دی، د. (1383). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه سیروس مرادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده صدا و سیما.
رابرتسون، ی. (1373). درآمدی بر جامعه‌شناسی. ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.
رابرتسون، ی. (1377). درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، چاپ سوم، تهران، آستان قدس رضوی.
علاقه‌بند، ع. (1373). جامعه‌شناسى آموزش و پرورش. چاپ سوم، انتشارات بعثت.
ضمیرى، م. ر. (1380). تربیت و جامعه، مجله معرفت، شماره 45.
فتحی واجارگاه، ک. (1381). برنامه‌های درسی تربیت شهروندی، اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره 16، شماره 2.
فخری، ا. (1376). بررسی تأثیر شیوه‌های اجتماعی کردن والدین بر میزان اجتماعی شدن فرزندان، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه.
قرایى‌مقدم، ا. (1375). جامعه‌شناسى آموزش و پرورش. چاپ دوم، نشر کتابخانه فروردین.
قنادان، م. و همکاران (1375). جامعه‌شناسی مفاهیم کلیدی. تهران، نشر آوای نور.
مباشری، م. (1389). روش‌های پیشگیری در مدارس. سایت: http://newsm5.parsiblog.com/Posts/22.
مک‌کوایل، د. (1385). نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، چاپ دوم، تهران، دفتر مطالعات و توسعه سازمان‌ها.
محمدزاده، ش. (1393). نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه، سایت: http://social.parsiblog.com/Posts/99.
محمدی، م. (1378). جامعه مدنی ایران. انتشارات نشر مرکز.
منافی شرف‌آباد، ک.؛ زمانی، ا. (1391). نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه. مجله مهندسی فرهنگی، سال هفتم، شماره 74و73، ص 151-134.
____، (1393). نگرش تربیتی به مهارت‌های اقتصادی، بر گرفته از http://www.taamolnews.ir/fa/news/84761.
____، (1396). تربیت غیر صحیح در خانواده، معضلی بزرگ برای جامعه!، سایت: https://impactpro.ir.
____، (1395). بررسی راه‌های تربیت فرزندان بی مسئولیت، سایت: https://www.wikiravan.com.
____، (1392). اجتماعی‌ شدن (جامعه‌پذیری)، سایت: http://forum.geomapia.net/index.php?/topic/5945.